Net op zee - IJmuiden Ver Beta

Gepubliceerd op:
7 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
24 oktober 2022

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de landelijk beheerder van het hoogspanningsnet TenneT werken samen aan het project ‘Net op zee - IJmuiden Ver Beta’. Dit is een van de 3 verbindingen voor het transport van elektriciteit vanaf het windenergiegebied IJmuiden Ver op zee tot aan het vasteland. Deze ondergrondse hoogspanningsverbinding is nodig om de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt door het nieuwe windenergiegebied IJmuiden Ver naar land te kunnen transporteren.

Stand van zaken

De ontwerpbesluiten fase 2 van dit project liggen van vrijdag 21 oktober tot en met donderdag 1 december 2022 ter inzage. Het betreft 2 ontwerpbesluiten voor de realisatie van het converterstation op de Maasvlakte, de Melding Activiteitenbesluit met maatwerkvoorschriften en de Omgevingsvergunning bouw. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 20 oktober 2022 is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten.

Op 15 juli 2022 liep de beroepstermijn af voor de op 3 juni 2022 ter inzage gelegde definitieve besluiten van fase 1. In deze periode was het mogelijk om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Omdat geen beroep tegen het project is ingediend, zijn alle besluiten van fase 1 per 16 juli 2022 onherroepelijk. De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de pagina: Net op zee - IJmuiden Ver Beta - fase 1.

Waar kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

De aanvragen, de ontwerpbesluiten en andere relevante documenten kunt u inzien:

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Van vrijdag 21 oktober tot en met donderdag 1 december 2022 kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.

Digitaal
Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via het digitale reactieformulier. Reacties via e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd.

Per post
U kunt uw zienswijze ook sturen naar:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Net op zee IJmuiden Ver Beta fase 2
Postbus 111
9200 AC Drachten

Mondeling
U kunt uw zienswijze mondeling geven tijdens de informatieavond(en) of door op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur te bellen met Bureau Energieprojecten, telefoonnummer 070 379 89 79.

U wordt verzocht duidelijk te vermelden op welk(e) ontwerpbesluit(en) uw zienswijze betrekking heeft. Bureau Energieprojecten zorgt ervoor dat alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de bevoegde gezagen.

Persoonsgegevens
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. Zie ook de privacyverklaring van RVO.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. De definitieve besluiten zullen naar verwachting binnen enkele maanden na 1 december 2022 worden genomen. Daarbij wordt aangegeven hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. De besluiten zullen ter inzage worden gelegd op dezelfde plaatsen als waar nu de ontwerpbesluiten ter inzage liggen.

Actualisatie participatieplan/verslag

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT vinden participatie erg belangrijk. De manier waarop EZK en TenneT participatie inzetten, staat beschreven in het participatieplan. Dit plan wordt bij elke fase van het project geëvalueerd in een verslag en opnieuw vastgesteld voor de komende periode. Het participatieplan is opnieuw geactualiseerd. Deze nieuwe versie gaat over participatie in de periode van juni 2022 tot najaar 2023.

De eerder verschenen participatieplannen zijn ook nog te raadplegen:

Voorgeschiedenis

Meer informatie over het voorkeursalternatief, proces en voorgeschiedenis vindt u op de pagina: Net op zee - IJmuiden Ver Beta - proces en voorgeschiedenis. Meer informatie over de Integrale effectenanalyse vindt u op de pagina: Net op zee - IJmuiden Ver Beta - Integrale effectenanalyse.

Meer informatie

Meer informatie over de verschillende projecten net op zee kunt u vinden op de projectwebsite. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Online informatiepunt wind op zee

Op 31 januari 2020 is met www.windopzee.nl het online informatiepunt gelanceerd over windenergie op de Nederlandse Noordzee.

Toegankelijkheidseisen (pdf's)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?