Net op zee - IJmuiden Ver Beta

Gepubliceerd op:
7 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
2 juni 2022

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de landelijk beheerder van het hoogspanningsnet TenneT werken samen aan het project ‘Net op zee - IJmuiden Ver Beta’. Dit is een van de drie verbindingen voor het transport van elektriciteit vanaf het windenergiegebied IJmuiden Ver op zee tot aan het vasteland. Deze ondergrondse hoogspanningsverbinding is nodig om de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt door het nieuwe windenergiegebied IJmuiden Ver naar land te kunnen transporteren.

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt. U kunt nu tijdens de terinzagelegging van het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerpbesluiten uw zienswijze kenbaar maken.

Stand van zaken

De besluiten voor fase 1 van de RCR-regeling van dit project liggen van 3 juni tot en met 15 juli 2022 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 2 juni 2022 is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van de besluiten. De besluiten zijn op 2 juni bekendgemaakt door de minister voor Klimaat en Energie door toezending aan de aanvrager.

Waar kunt u de besluiten inzien?

De aanvragen, de besluiten en andere relevante stukken kunt u inzien:

  • digitaal op de pagina: Net op zee - IJmuiden Ver Beta - fase 1.
  • op papier tijdens openingstijden op het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag. U kunt alleen op afspraak de papieren documenten inzien. Neem hiervoor contact op via telefoonnummer 070 379 89 79.

Bent u het niet eens met de besluiten?

U kunt de Raad van State van 4 juni tot en met 15 juli 2022 laten weten dat u het niet eens bent met de besluiten. Dit heet in beroep gaan. U kunt in beroep gaan als de besluiten tegen uw belangen ingaan of als u heeft gereageerd op het ontwerp van de besluiten.

U kunt op twee manieren beroep instellen:

Post

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Digitaal

Via de website van de Raad van State

Actuele informatie over in beroep gaan vindt u op de website van de Raad van State: In (hoger) beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Zoals hierboven aangegeven stuurt u uw beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. We verzoeken u vriendelijk om daarnaast ook een kopie van het beroepschrift te sturen aan: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, T.a.v. directie WJZ , Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift moet worden aangeven welke beroepsgronden worden aangevoerd tegen een of meer van deze besluiten. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Actualisatie participatieplan en participatieverslag

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT vinden participatie erg belangrijk. De manier waarop EZK en TenneT participatie inzetten, staat beschreven in het participatieplan. Dit plan wordt bij elke fase van het project geëvalueerd in een verslag en opnieuw vastgesteld voor de komende periode. Het participatieplan is opnieuw geactualiseerd. Deze nieuwe versie gaat over participatie in de periode van december 2021 tot medio 2022.

De eerder verschenen participatieplannen zijn ook nog te raadplegen:

Voorgeschiedenis

Meer informatie over het voorkeursalternatief, proces en voorgeschiedenis vindt u op de pagina Net op zee IJmuiden Ver Beta - proces en voorgeschiedenis. Meer informatie over de Integrale effectenanalyse vindt u op de pagina Net op zee IJmuiden Ver Beta - Integrale effectenanalyse.

Meer informatie

Meer informatie over de verschillende projecten net op zee kunt u vinden op de projectwebsite. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Online informatiepunt wind op zee

Op 31 januari 2020 is met www.windopzee.nl het online informatiepunt gelanceerd over windenergie op de Nederlandse Noordzee.

Toegankelijkheidseisen (pdf's)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?