Net op zee - IJmuiden Ver Gamma

Gepubliceerd op:
18 maart 2021
Laatst gecontroleerd op:
13 oktober 2022

In de Routekaart windenergie op zee 2030 heeft het kabinet projecten aangewezen die tussen 2024 en 2030 goed zijn voor 6,1 gigawatt (GW) aan windparken op zee. Inmiddels is duidelijk dat er meer wind op zee nodig is om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen. Eind 2020 is het ministerie van EZK in samenwerking met andere ministeries, regionale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties daarom een verkenning gestart: de Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ). Hierin wordt gekeken naar mogelijke verbindingen tussen nieuwe windparken op zee en aanlandlocaties op land.

Uit de eerste resultaten van deze verkenning blijkt dat een aanlanding vanuit windenergiegebied IJmuiden Ver naar de Maasvlakte het meest kansrijk is. Een van de belangrijkste redenen dat dit kansrijk is, is omdat deze nieuwe verbinding voor een groot deel parallel kan lopen aan het project Net op zee IJmuiden Ver Beta, met een aansluiting op de Maasvlakte.

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Stand van zaken

De ministers voor Klimaat en Energie en voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) hebben onlangs voor dit project een voorbereidingsbesluit genomen. Hierin is bepaald voor welk gebied het inpassingsplan wordt voorbereid.

Met een voorbereidingsbesluit wordt voorkomen dat, tot het moment van publiceren van het ontwerp-inpassingsplan, ontwikkelingen plaatsvinden in het gebied die de aanleg van het project belemmeren of onmogelijk maken. Als gemeenten een vergunningaanvraag ontvangen voor bouw- en andere werkzaamheden in dit gebied, moeten zij rekening houden met het voorbereidingsbesluit. Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 24 juni 2022.

Van 24 juni tot en met 4 augustus 2022 kon u het voorbereidingsbesluit op papier inkijken op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Digitaal is het besluit nog in te zien hieronder.

Het voorbereidingsbesluit is een digitaal besluit en is ook gepubliceerd op www.ruimtelijke plannen.nl.

U kunt op dit moment nog geen inspraak geven op het voorgenomen tracé. Op basis van de gemaakte keuze werken de ministers aan een ontwerp-inpassingsplan waarin de tracékeuze  wordt verwerkt. De keuze is tevens de basis voor TenneT TSO voor het aanvragen van alle benodigde vergunningen en ontheffingen bij de verschillende bestuursorganen. Het ontwerp-inpassingsplan wordt naar verwachting in december 2022 samen met het Milieueffectrapport (MER) en de ontwerpvergunningen/-ontheffingen ter inzage gelegd. Hierop is dan inspraak mogelijk.

Verslag Bestuurlijk Overleg

Hieronder vindt u de verslagen van het Bestuurlijk Overleg Net op zee-projecten Maasvlakte.

Actualisatie participatieplan en participatieverslag

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT vinden participatie erg belangrijk. De manier waarop EZK en TenneT participatie inzetten, staat beschreven in het participatieplan. Dit plan wordt bij elke fase van het project geëvalueerd in een verslag en opnieuw vastgesteld voor de komende periode. Het participatieplan is opnieuw geactualiseerd. Deze nieuwe versie gaat over participatie in de periode januari 2022 tot februari 2023.

Het eerder verschenen participatieplan is ook nog te raadplegen:

Voornemen en participatievoorstel

Van 9 april tot en met 21 mei 2021 heeft het voornemen en participatievoorstel van het project Net op zee - IJmuiden Ver Gamma ter inzage gelegen. Het voornemen en participatievoorstel kunt u hieronder vinden.

Alle binnengekomen reacties zijn opgenomen in de reactiebundel en kunt u hieronder vinden. De antwoorden op deze reacties zijn opgenomen in de Nota van Antwoord en kunt u eveneens hieronder vinden.

Uw reactie op het voornemen wordt betrokken bij het opstellen van het eerste document van het project, de zogenoemde concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD). De NRD beschrijft het bereik van het onderzoek: welke tracéoptie(s) en locatie voor het converterstation worden onderzocht, hoe wordt het onderzoek gedaan en waaraan wordt aandacht besteed in het onderzoek. De concept-NRD zal naar verwachting in september 2021 ter inzage worden gelegd. Uw reactie op het participatievoorstel wordt gebruikt om het participatieproces en -plan verder uit te werken.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Op 16 december 2021 is de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) door de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat - Klimaat en Energie vastgesteld. De definitieve NRD is een overzichtelijke rapportage waarin het vaststellingsbesluit, de reactiebundel, de nota van antwoorden en het advies van de Commissie m.e.r. in zijn opgenomen.
Op 16 november 2021 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) een advies uitgebracht over de concept-NRD. Het advies van de Commissie m.e.r. wordt integraal overgenomen.
Van 17 september tot en met 28 oktober 2021 heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ter inzage gelegen voor de milieueffectrapportage voor Net op zee - IJmuiden Ver Gamma. In die periode was het mogelijk om een zienswijze in te dienen. De binnengekomen zienswijzen zijn gebundeld in de inspraakbundel.

De NRD, de concept-NRD en de inspraakbundel kunt u hieronder vinden.

Voor de nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding zijn verschillende alternatieve kabeltracés (alternatieven genoemd) mogelijk. In 2018 heeft het ministerie van EZK in samenwerking met regionale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties een eerste verkenning naar mogelijke kabeltracés uitgevoerd (het project ‘Verkenning aanlanding netten op zee 2030’). Daarbij is gekeken naar milieueffecten, technische haalbaarheid, omgevingsaspecten, kosten en toekomstvastheid van verschillende opties. Op basis van deze verkenning is voor ‘Net op zee - IJmuiden Ver Gamma’ gekozen voor het onderzoeken van een aansluiting op de Maasvlakte.

Meer informatie

Meer informatie over de verschillende Net op Zee projecten kunt u vinden op de projectwebsite. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T 070 379 89 79.

Toegankelijkheidseisen (pdf's)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?