Net op zee - Hollandse Kust (west Beta) - Voorgeschiedenis

Gepubliceerd op:
10 mei 2021
Laatst gecontroleerd op:
17 februari 2023

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project - Voorgeschiedenis. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Net op zee - Hollandse Kust (west Beta).

Voorgeschiedenis

Van 10 februari tot en met 9 maart 2020 was het mogelijk om een reactie te geven op de Integrale effectenanalyse (IEA) en het onderliggende milieueffectrapport deel 1 (MER). U kunt de stukken inzien op deze pagina Net op zee - Hollandse Kust (west Beta)-Integrale Effectenanalyse.

Op 18 november 2019 is de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) door de minister van Economische Zaken en Klimaat vastgesteld. Van 7 juni tot en met 18 juli 2019 heeft de concept-NRD van dit project ter inzage gelegen. U kunt de stukken inzien op deze pagina Net op zee - Hollandse Kust (west Beta) - Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Van 22 februari tot en met 4 april 2019 heeft het voornemen en participatieplan van het project Net op zee Hollandse Kust (west Beta) ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om te reageren door een schriftelijke of mondelinge reactie te geven op het voornemen en het voorstel voor participatie. Het ter inzage leggen van het voornemen en voorstel voor participatie is een nieuwe stap, waarbij vooruit wordt gelopen op de nieuwe Omgevingswet. Deze treedt naar verwachting in 2024 in werking. Deze ter inzagelegging is geen formele stap in de procedure. Er wordt daarom ook niet gesproken over zienswijzen, maar over reacties.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT vinden participatie van de omgeving in het project belangrijk, omdat de eindresultaten hier doorgaans voor iedereen beter van worden. Doel van het ophalen van deze reacties is om de belangen van omgevingspartijen vanaf het begin een plek in het project en in de afwegingen te geven. In totaal zijn er 25 reacties binnengekomen. Tijdens de terinzagelegging zijn er twee keer werksessies georganiseerd met belanghebbenden bij het onshore (op land) en offshore (op zee) gedeelte van het project: op 14 en 28 maart. Bij deze werksessies hebben stakeholders input gegeven op de te onderzoeken alternatieven en de te doorlopen procedure.

Er is veel informatie opgehaald uit deze werksessies en de ingediende reacties op het voornemen en participatieplan. De meeste input betreft informatie over wat er speelt in het plangebied en wat belangrijke aandachtspunten zijn (bijvoorbeeld ontwikkelingen, natuurwaarden, cultuurhistorische waarden, bereikbaarheid etc.) en de manier waarop de omgeving tot nu toe bij dit project en het lopende project Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) is betrokken.

Verder zijn er veel reacties gekomen die aandacht vragen voor geluid en gezondheid, de locatie van het transformatorstation en de noodzaak tot aansluiten op hoogspanningsstation Beverwijk. Deze informatie is gebruikt om de route-alternatieven voor de kabel te ontwikkelen en om het beoordelingskader vast te stellen (wat gaan we onderzoeken) in de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD). De concept Notitie reikwijdte en detailniveau heeft van 7 juni tot en met 18 juli 2019 ter inzage gelegen. Daarop was het mogelijk formele zienswijzen in te dienen.

Ook zijn deze reacties gebruikt om het participatieplan aan te passen voor de volgende fase, tot aan de keuze voor een voorkeursalternatief. Het aangepaste participatieplan is hieronder te vinden.

De binnengekomen reacties op het voornemen en het voorstel voor participatie zijn gebundeld in een reactiebundel. In de Reactienota Voornemen en Participatie vindt u onze antwoorden op de hoofdpunten uit de ingediende reacties en wordt aangegeven of en hoe dit terugkomt in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Er zijn verslagen gemaakt van de werksessies.

Voor de nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding zijn verschillende alternatieve kabeltracés (alternatieven genoemd) mogelijk. In 2018 heeft het ministerie van EZK in samenwerking met regionale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties een eerste verkenning naar mogelijke kabeltracés uitgevoerd (het project ‘Verkenning aanlanding netten op zee 2030’). Daarbij is gekeken naar milieueffecten, technische haalbaarheid, omgevingsaspecten, kosten en toekomstvastheid van verschillende opties. Op basis van deze verkenning is voor Hollandse Kust (west Beta) gekozen voor het onderzoeken van een aansluiting op het bestaande hoogspanningsstation in Beverwijk.

Bent u tevreden over deze pagina?