Net op zee - IJmuiden Ver Gamma

Gepubliceerd op:
18 maart 2021
Laatst gecontroleerd op:
2 juni 2023

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de landelijk beheerder van het hoogspanningsnet TenneT werken samen aan het project ‘Net op zee - IJmuiden Ver Gamma’. Dit is een van de 3 verbindingen voor het transport van elektriciteit vanaf het windenergiegebied IJmuiden Ver op zee tot aan het vasteland. Deze ondergrondse hoogspanningsverbinding is nodig om de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt door het nieuwe windenergiegebied IJmuiden Ver naar land te kunnen transporteren.

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Tijdlijn fase 4 - Net op zee - IJmuiden Ver Gamma

Stand van zaken

Van vrijdag 14 april tot en met donderdag 25 mei 2023 heeft een ontwerpbesluit in het kader van de Wet Natuurbescherming ter inzage gelegen voor het project Net op zee IJmuiden Ver Gamma fase 2. In die periode was het mogelijk om een zienswijze in te dienen.

Alle zienswijzen worden door de betrokken overheid meegenomen bij het opstellen van het definitieve besluit.

Actualisatie participatieplan en participatieverslag

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT vinden participatie erg belangrijk. De manier waarop EZK en TenneT participatie inzetten, staat beschreven in het participatieplan. Dit plan wordt bij elke fase van het project geëvalueerd in een verslag en opnieuw vastgesteld voor de komende periode. Het participatieplan is per 23 december 2022 opnieuw geactualiseerd. Deze nieuwe versie gaat over participatie in de periode van december 2022 tot mei 2023 en betreft de fase ‘van ontwerp naar vaststelling van het inpassingsplan en vergunningen'.

Het geactualiseerde participatieplan en eerder verschenen versies kunt u hieronder raadplegen:

Verslag Bestuurlijk Overleg

Hieronder vindt u de verslagen van het Bestuurlijk Overleg Net op zee-projecten Maasvlakte.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Ontwerpbesluiten en Ontwerp-inpassingsplan

De ontwerpbesluiten voor dit project hebben van 23 december 2022 tot en met 2 februari 2023 ter inzage gelegen. In deze periode was het mogelijk om uw zienswijze kenbaar te maken. Deze zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming.

De documenten zijn digitaal nog beschikbaar op de pagina: Net op zee - IJmuiden Ver Gamma - fase 1.

NRD, concept-NRD en inspraakbundel

Op 16 december 2021 is de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) door de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat - Klimaat en Energie vastgesteld. De definitieve NRD is een overzichtelijke rapportage waarin het vaststellingsbesluit, de reactiebundel, de nota van antwoorden en het advies van de Commissie m.e.r. in zijn opgenomen. Op 16 november 2021 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) een advies uitgebracht over de concept-NRD. Het advies van de Commissie m.e.r. wordt integraal overgenomen.

Van 17 september tot en met 28 oktober 2021 heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ter inzage gelegen voor de milieueffectrapportage voor Net op zee - IJmuiden Ver Gamma. In die periode was het mogelijk om een zienswijze in te dienen. De binnengekomen zienswijzen zijn gebundeld in de inspraakbundel.

De NRD, de concept-NRD en de inspraakbundel kunt u hieronder vinden.

Voornemen en participatievoorstel

Van 9 april tot en met 21 mei 2021 heeft het voornemen en participatievoorstel van het project Net op zee - IJmuiden Ver Gamma ter inzage gelegen. Het voornemen en participatievoorstel kunt u hieronder vinden.

Alle binnengekomen reacties zijn opgenomen in de reactiebundel en kunt u hieronder vinden. De antwoorden op deze reacties zijn opgenomen in de Nota van Antwoord en kunt u eveneens hieronder vinden.

MIEK project

Dit project valt onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit programma staan energieprojecten die een belangrijke basis vormen voor de energie-infrastructuur op de lange termijn. De overheid wil deze samen met betrokken partijen zo snel mogelijk realiseren. Meer informatie over het MIEK vindt u op de website van de Rijksoverheid: Grote energieprojecten voor duurzame energie.

Meer informatie

Meer informatie over Net op zee - IJmuiden Ver Gamma vindt u op: www.netopzee.eu. Op deze pagina kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Toegankelijkheidseisen (pdf's)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?