Zuid-West 380 kV Oost

Gepubliceerd op:
8 oktober 2020
Laatst gecontroleerd op:
2 september 2022

TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding aanleggen tussen de energiecentrales in Vlissingen en Borssele en de aansluiting bij Tilburg.

De vraag naar elektriciteit in Nederland neemt de komende jaren nog toe. Door de liberalisering van de energiemarkt vindt het energietransport bovendien plaats over langere afstanden, waardoor de vraag naar transportcapaciteit is toegenomen. Het huidige net in de regio Zuid-West zit aan haar maximum transportcapaciteit. Hierdoor voldoet TenneT niet aan de eisen die gesteld zijn in de Elektriciteitswet 1998. Dit geeft risico’s bij het transport van elektriciteit op momenten van onderhoud. Zonder de nieuwe Zuid-West 380 kV-hoogspanningsverbinding kunnen problemen met de elektriciteitsvoorziening in Nederland ontstaan.

Het project is opgesplitst in een deel Oost (deze pagina) en een deel West (Borssele-Rilland).

Stand van zaken

Het inpassingsplan ligt van vrijdag 2 september tot en met vrijdag 14 oktober 2022 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 1 september 2022 is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van het inpassingsplan. Het inpassingsplan inclusief Nota van Antwoord en Addendum MER kunt u inzien op de pagina: Zuid-West 380 kV Oost - fase 1.

Waar kunt u het inpassingsplan inzien?

Het inpassingsplan, Nota van Antwoord, Addendum MER en andere relevante documenten kunt u inzien:

Digitaal op de pagina: Zuid-West 380 kV Oost - fase 1.

Op papier tijdens reguliere openingstijden bij:

  • Gemeente Dongen, Hoge Ham 62, 5104 JJ Dongen, www.dongen.nl, telefoonnummer: 14 0162
  • Gemeente Halderberge, Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch, www.halderberge.nl, telefoonnummer 14 0165.

Bent u het niet eens met het inpassingsplan?

U kunt de Raad van State van zaterdag 3 september tot en met vrijdag 14 oktober 2022 laten weten dat u het niet eens bent met het inpassingsplan. Dit heet in beroep gaan. U kunt in beroep gaan als het inpassingsplan tegen uw belangen ingaat of als u heeft gereageerd op het ontwerp van het inpassingsplan.

U kunt op twee manieren beroep instellen:

Post:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Digitaal: Via de website van de Raad van State.

Actuele informatie over in beroep gaan vindt u op de website van de Raad van State: In (hoger) beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Zoals hierboven aangegeven stuurt u uw beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. We verzoeken u vriendelijk om daarnaast ook een kopie van het beroepschrift te sturen aan: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, T.a.v. directie WJZ , Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Op dit inpassingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift moet worden aangeven welke beroepsgronden worden aangevoerd tegen dit besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Online informatiebijeenkomsten dec. 2021/jan. 2022

Op 21 december 2021 en 11 januari 2022 heeft een algemene bijeenkomst over het tracé plaatsgevonden. Op 13 januari 2022 heeft een themabijeenkomst over magneetvelden en gezondheid plaatsgevonden. Hieronder vindt u de presentaties en de vragen en antwoorden van deze informatiebijeenkomsten.

Meer informatie

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?