Energie-audit EED

Gepubliceerd op:
14 september 2017
Laatst gecontroleerd op:
24 maart 2022

De Energie-audit EED is een verplichting vanuit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Auditplichtige ondernemingen moeten elke 4 jaar een energie-audit doen. De afgelopen 2e ronde eindigde op 31 december 2020. Medio 2023 start waarschijnlijk de 3e ronde Energie-auditplicht EED.

Let op: diende u uw verslag niet tijdig in? Dan zijn wij bevoegd om u eventueel een sanctie op te leggen in de vorm van een dwangsom. Hiermee is het overigens niet mogelijk dat u de EED-auditplicht 'afkoopt', want de auditplicht geldt dan nog steeds voor u.

Wat is de EED Energie-audit?

De EED Energie-audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief het vervoer en de warmte.

Is mijn onderneming auditplichtig?

U bent verplicht om de EED Energie-audit uit te voeren als u een grote onderneming heeft, die geen kmo-status heeft volgens de Europese uitgangspunten. Hiervan is sprake als uw onderneming (of instelling met een economische activiteit):

 • 250 fte of meer heeft, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen; of
 • een jaaromzet heeft van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.

Concernrelaties

Lees de toelichting over het belang van onderlinge relaties van de ondernemingen: Concernrelaties.

Bedrijven MJA/MEE

Ook de EED Energie-auditplichtige bedrijven die vallen onder de MJA- en MEE-convenanten moeten een auditverslag indienen. Deze bedrijven waren vrijgesteld van de audit, maar de convenanten liepen af op 31 december 2020. Daarom moesten ook deze bedrijven een verslag indienen op uiterlijk 31 december 2020.

Economische activiteiten en eisen aan de audit

Meer informatie over economische activiteiten en de inhoudelijke eisen en de uitgebreide toelichting hierop.

Alternatieve invulling EED Energie-auditplicht

Sommige ondernemingen hoeven geen EED Energie-auditverslag in te dienen, omdat zij al op alternatieve wijze invulling geven aan de EED Energie-auditplicht. Het gaat om:

 • ondernemingen die een Europees of internationaal gecertificeerd energiebeheersysteem toepassen, om precies te zijn ISO 50001 of ISO 14001 in combinatie met ISO 14051. Dergelijke ondernemingen voeren immers al een energie-audit uit;
 • bedrijven met een keurmerk dat door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat erkend is. Dit keurmerk moet betrekking hebben op de gehele onderneming.

Erkende keurmerken

Erkende keurmerken geven een alternatieve invulling voor de auditplicht. Van de huidige erkende keurmerken wordt opnieuw beoordeeld of ze nog steeds invulling geven aan de energie-audit EED.

Ook nieuwe keurmerken kunt u aanmelden. Heeft u als certificerende instelling een keurmerk dat volgens u volledig invulling geeft aan de energie-audit EED? Meldt deze dan uiterlijk 31 juli 2022 aan bij ons. Dit kan per mail aan eedaudit@rvo.nl.

In de mail geeft u een toelichting op uw organisatie, het keurmerk en een uitleg waarom het invulling geeft aan de EED-audit. U voegt eventuele onderbouwende documenten bij. Ook neemt u uw contactgegevens op in de mail.   

Een keurmerk moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het keurmerk heeft in ieder geval een energie-audit in zich dat voldoet aan de inhoudelijke eisen van een energie audit zoals die zijn opgenomen in het Besluit energie-audit.
 • Een onafhankelijke partij beheert het keurmerk.
 • Een onafhankelijke partij voert de certificeringswerkzaamheden en periodieke controles uit.

Wij beoordelen de keurmerken. Als het nodig is, nemen we contact met u op voor aanvullende informatie. Keurmerken die positief zijn beoordeeld, leggen we voor aan de minister voor Energie en Klimaat. Bij akkoord wordt het betreffende keurmerk erkend als alternatieve invulling voor de energie-audit EED

Inhoud energie-auditverslag

Met het Sjabloon Energie-auditverslag EED doet u efficiënt verslag van de energie-audit. Dit sjabloon is niet verplicht, maar we raden u ten zeerste aan het te gebruiken. Het sjabloon bevat namelijk alle noodzakelijke elementen van het EED Energie-auditverslag. 

Maakt u toch geen gebruik van dit sjabloon? Zorg dan dat uw verslag alle vereiste informatie bevat. Zie ook de Staatscourantpublicatie over het Besluit energie audit onder de paragraaf Publicaties. Een EED Energie-auditverslag bestaat uit:

 • een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen (inclusief vervoer);
 • een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden;
 • een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming;
 • een beschrijving van alle mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

Indienen of registreren

U dient uw EED auditverslag in op mijn.rvo.nl. Ook kunt u zich daar registreren als u geen verslag hoeft in te dienen.

Bekijk hoe u uw verslag indient en waarom wij om registratie vragen.

Erkende maatregelen

In het EED Energie-auditverslag neemt u een lijst op met besparingsmaatregelen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de Erkende Maatregelen Lijsten (EML). Deze geven echter geen volledig beeld van alle mogelijke besparingsopties. Gebruik de EML daarom uitsluitend voor het onderdeel van de audit waarin u aangeeft welke maatregelen rendabel zijn. En beschrijf daarnaast welke maatregelen er nog meer mogelijk zijn binnen de 4 te auditen categorieën: processen, gebouwen, utilities en vervoer.

Voordelig investeren en lagere energiekosten

Met de maatregelen uit de EED Energie-audit verlaagt u de energiekosten van uw onderneming.

Via de Energie-investeringsaftrek (EIA) investeert u fiscaal voordelig in diverse energiezuinige technieken en duurzame oplossingen. Het Energie-auditverslag voldoet aan de EIA-eisen voor een Energieadvies als u een uitvoeringsplan toevoegt.

Investeert u in een maatregel die is opgenomen in het Energie-auditverslag? Dan mag u de kosten voor de Energie-audit eenmalig meenemen met de EIA. Let op: dit geldt voor de gemaakte kosten voor locatie waar u de maatregel gaat toepassen.

Bent u van plan de maatregelen uit de EED Energie-audit te nemen? Dan is ook de subsidieregeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie mogelijk interessant voor u.

Vragen over EED?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?