Controle en handhaving intermediairs

Gepubliceerd op:
4 december 2019
Laatst gecontroleerd op:
27 mei 2021

Om een overzicht te hebben van het vervoer en opslag van mest zijn er regels om mest te vervoeren. Wij en de NVWA controleren en handhaven daarom. U kunt een overtreding voorkomen.

Controle van uw registratie

Als intermediair registreert u bij ons uw bedrijf, opslagruimten, vervoersbewijzen en mestverwerkingsovereenkomsten. Bij uw aanmelding doen we een onderzoek voordat wij u registreren. Als blijkt dat er iets niet klopt, dan registreren we u niet. Als u na onze registratie een overtreding maakt als intermediair, kunnen we uw registratie stopzetten. U houdt zich dan bijvoorbeeld niet aan de regels bij:

  • het handelen en vervoeren van mest;
  • de verantwoording van de aan- en afgevoerde mest;
  • het bepalen van de hoeveelheid mest (manier van wegen en bemonsteren);
  • de administratieve verplichtingen;
  • de opslag van mest;
  • de bewerking en verwerking van dierlijke mest.

Bent u niet meer bij ons geregistreerd? Dan mag u geen dierlijke mest vervoeren of laten aanvoeren. U mag ook geen dierlijke mest verwerken voor de mestverwerkingsplicht.

Tijdelijk geen registratie

We kunnen uw registratie als intermediair ook tijdelijk stopzetten. Dat doen we als u een bestuurlijke of strafrechtelijke boete niet heeft betaald. Of als u een verbeurd verklaarde dwangsom niet heeft betaald. In deze periode mag u geen mest verwerken voor de mestverwerkingsplicht. Wij melden dit in het Overzicht vervoerders.

Controle op vervoer van mest

Als geregistreerde intermediair mag u mest verhandelen, vervoeren of opslaan. U gebruikt daarbij alleen apparatuur voor GR-GPS, bemonstering en verpakking die type-goedgekeurd is. Ook laat u zien dat u mest verstandig vervoert en waar de mest vandaan komt en heen gaat.

Handel met dierlijke mest, zuiveringsslib of compost

Voor vervoer van mest vult u een vervoersbewijs in. Bij een controle moet de vervoerder dit formulier bij zich hebben. Voor het vervoer van dierlijke mest gebruikt u het realtime Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM). Bij het vervoer van zuiveringsslib en compost is een Vervoersbewijs zuiveringsslib en compost (VZC) nodig.

Handel met andere mest

U mag andere mest verhandelen als u zich aan de algemene en landbouwkundige eisen houdt. U houdt zich ook aan de verpakkings- en etiketteringseisen. Lees meer op Andere mest vervoeren.

Controle op import en export van mest

Er zijn verschillende regels voor het importeren en exporteren van mest. Welke regels er zijn hangt ook af van het land waar de mest naartoe gaat of vandaan komt. Wij controleren onder andere of u het vervoer op tijd en op de goede manier meldt. De NVWA kan het vervoer zelf controleren.

Controle op wegen en bemonsteren dierlijke mest

Om te bepalen hoeveel mest, fosfaat en stikstof u aan- of afvoert moet u de mest wegen en bemonsteren. De monsters stuurt u naar een laboratorium waar ze worden geanalyseerd. Wij controleren of u volgens de regels weegt en bemonstert. Hierbij kijken wij onder andere of:

  • het monster van dierlijke mest in elk geval 650 milliliter is;
  • het monster op tijd naar een geaccrediteerd en erkend laboratorium is gestuurd.

Boete bij overtreding

Als u zich niet houdt aan de regels over mest vervoeren, dan bent u in overtreding. U krijgt een waarschuwing of een boete. Hoe hoog de boete is hangt af van de overtreding en of u de overtreding al eerder gemaakt heeft.

Voorkom overtreding

Er zijn vaak steekproeven en controles. Bij controle laat u zien dat u zich aan de regels houdt. Bijvoorbeeld dat de gebruikte apparatuur op naam van de vervoerder staat. Ook kijken wij of u documenten volledig en goed invult. U houdt hiervoor zelf de administratie op orde. Lees meer op Welke administratie intermediair.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?