Nieuwe aanvraagronde OWE in 2024

Laatst gecontroleerd op:
21 mei 2024
Gepubliceerd op:
6 maart 2024

Wilt u hernieuwbare waterstof produceren met een elektrolyser? En heeft u plannen hiervoor? Dan kunt u binnenkort weer subsidie aanvragen via de OWE-regeling. Om u te helpen met de voorbereiding van uw aanvraag, geven wij u alvast een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de OWE in 2023.

Wat is anders in 2024?

 • De officiële naam verandert: Subsidieregeling grootschalige productie volledig hernieuwbare waterstof via elektrolyse. Omdat het een vervolg is op de OWE-regeling in 2023, blijven we de term OWE gebruiken.
 • Er is meer subsidie beschikbaar. Het totale budget is € 997.200.000.  
 • U mag een aanvraag doen voor maximaal de helft van het totaal. Dat is € 498.600.000.  
 • U krijgt geen subsidie voor projecten die eerder SDE++- of OWE-subsidie hebben ontvangen. U kunt deze wel combineren met andere subsidies, zoals IPCEI Waterstof

Eisen aan de installatie 

 • Uw installatie moet minimaal 0,5 megawatt nominaal elektrisch inputvermogen hebben, maar de bovengrens van 50 megawatt verdwijnt. Er zit dus geen maximum aan het aantal megawatt.
 • We hebben het nominaal elektrisch inputvermogen van de elektrolyser aangepast en verduidelijkt. Het gaat om het gelijkstroom inputvermogen van de elektrolyser, aan het begin van de levensduur. 
 • Als in uw installatie de druk van de waterstof tot maximaal 70 bar wordt verhoogd, vallen de kosten voor de compressor onder de subsidie. Compressie naar zeer hoge druk is bestemd voor opslag en transport en valt daarom niet onder de subsidie.

Rangschikking van uw aanvraag

 • U bent niet meer verplicht om de definitieve beschikking voor het milieudeel van de omgevingsvergunning met uw aanvraag mee te sturen. In plaats daarvan kunt u de aanvraag van het milieudeel van uw omgevevingsvergunning en de bevestiging van het bevoegd gezag dat die in behandeling is genomen, meesturen bij uw subsidieaanvraag. Om voorschotten te ontvangen blijft de definitieve omgevingsvergunning noodzakelijk. 
 • Eerder ontvangen investeringssubsidie nemen we mee in de berekening van het rangschikkingsbedrag. De formule voor het rangschikkingsbedrag is: 
  • rangschikkingsbedrag = (investeringssubsidiebedrag in € + eerder verstrekte investeringssubsidie in € + het maximum exploitatiesubsidiebedrag in €) / nominaal elektrisch inputvermogen van de elektrolyser
 • We maken bij de rangschikking geen onderscheid meer tussen projecten met een directe lijn, netgekoppelde projecten en dubbelgekoppelde projecten. 

Uw maximale subsidiebedrag

 • U krijgt een groter deel van uw investeringskosten vergoed. In de nieuwe aanvraagronde krijgt u maximaal 80% van het investeringsbedrag vergoed. Dit was 40%, of 50% voor midden- of 60% voor kleinbedrijf. Het mkb-bedrijf ontvangt geen extra voordeel bij de investeringssubsidie. 
 • Voor het bepalen van de subsidiabele investeringskosten voor een installatie van meer dan 30 megawatt, houden we geen rekening met de kosten van een referentie-installatie.
 • Het exploitatiedeel (exploitatiesubsidiebedrag) krijgt u verdeeld over minimaal 5 en maximaal 10 jaar na de realisatie van uw installatie. Dit was 7 tot en met 15 jaar. Het exploitatiedeel krijgt u voor de daadwerkelijke geproduceerde volledig hernieuwbare waterstof. 

Haalbaarheid van uw project

 • In de haalbaarheidsstudie moet u aangeven wie de waterstof gaat kopen. Dit is niet nieuw. Wel nieuw is dat u moet aangeven voor welke prijs u de waterstof verkoopt en aan wie. 
 • We stellen meer eisen aan de onderbouwing van de waterstofopbrengst. U moet aangeven:  
  • de hoeveelheid waterstof per kalenderjaar, opgesplitst in volledig en niet-volledig hernieuwbare waterstof;  
  • het rendement van de productie-installatie;  
  • de beschikbaarheid van de productie-installatie;  
  • de beschikbaarheid van duurzaam opgewekte elektriciteit;  
  • de degradatie van de elektrolyser.  
 • In het exploitatiedeel van uw haalbaarheidsstudie mag u rekening houden met inkomsten uit hernieuwbare brandstof eenheden (HBE’s) en hernieuwbare waterstofeenheden voor de industrie (HWI’s), als daar sprake van is. U moet kunnen aantonen dat deze inkomsten realistisch zijn.

Nieuwe verplichte bijlage: aanbod van hernieuwbare stroomafname 

 • Bij een net- of dubbelgekoppelde installatie moet u een schriftelijk aanbod van een stroomleverancier (stroomafnameovereenkomst) meesturen. Daarin moet in ieder geval staan: 
  • van welk zon- en/of windpark de stroom komt;  
  • de periode waarin die geleverd wordt;  
  • de hoeveelheid;  
  • de prijs, of hoe de prijs berekend wordt;  
  • de geldigheidsduur van het aanbod.  
 • Het aanbod moet minimaal gelden voor de eerste 3 jaar van de exploitatiefase. Dit moet u ook vermelden in het eindverslag van de realisatie.  
 • Wilt u gebruik maken van stroom van een windpark van IJmuiden Ver Alpha of Beta? Dan moet vóór het versturen van de subsidiebeschikking duidelijk zijn of het schriftelijke aanbod waargemaakt kan worden; dus dat de aanbieder de vergunning voor IJmuiden Ver heeft gekregen. 

Realiseren van uw installatie

 • De realisatiefase wordt 5 jaar. Dit was 4 jaar. U heeft dus meer tijd om uw installatie te bouwen. 
 • Wanneer de realisatie vertraging oploopt, kunt u uitstel krijgen van maximaal 2 jaar. Dit was 1 jaar. 
In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?