Blijvend grasland 2022

Gepubliceerd op:
3 februari 2022
Laatst gecontroleerd op:
15 maart 2023

Een perceel waarop u minstens 5 jaren achter elkaar gras teelt, wordt in het 6e jaar blijvend grasland. Blijvend grasland is één van de vergroeningseisen. Dit mag landelijk niet meer dan 5% dalen vergeleken met 2012. Voor ecologisch kwetsbaar blijvend grasland gelden extra voorwaarden.

U geeft uw percelen met blijvend grasland op in de Gecombineerde opgave. Dit kan van 1 maart 2022 tot en met 15 mei 2022.

Voorwaarden

Voor percelen met blijvend grasland gelden de volgende voorwaarden:

  • Het perceel met grasland is minimaal 5 jaar niet opgenomen in de vruchtwisseling van uw bedrijf. Dit betekent dat het perceel niet is omgezet in een ander gewas dan gras. U vindt de gewascodes in de Tabel Gewassen en GLB 2022 op Tabellen en documenten GLB.
  • Minimaal 50% van de grondbedekking moet bestaan uit grassen of andere kruidachtige gewassen. Pitrus, riet en heide vallen hier bijvoorbeeld niet onder.
  • U beweidt uw grasland, of maait het minimaal één keer in het jaar. Dit moet dan uiterlijk 31 oktober. Heeft u percelen uit de ANLb of Catalogus Groenblauwe diensten? Dan is één keer in de 2 jaar maaien voldoende.
  • Voor het perceel gelden de algemene voorwaarden. Deze vindt u op Landbouwgrond GLB 2022.

Percentage mag niet te veel dalen

Daalt het percentage blijvend grasland met meer dan 5% vergeleken met 2012? Dan voeren wij maatregelen in. Bijvoorbeeld een omzetverbod of herstelplicht. In de tabel hieronder ziet u het percentage grasland per jaar.

Percentage grasland per jaar

  Percentage grasland Verschil vergeleken met referentiejaar
Referentiejaar 2012 40,97  
2019 41,68 +1,74
2020 41,91 +2,29
2021 41,83 +2,10
2022 41,93 +2,34

Omzetverbod

Bij een omzetverbod mag u blijvend grasland niet omzetten voor andere gewassen.

Herstelplicht

Bij een herstelplicht zaait u het perceel weer in met gras. Dit perceel zien we direct weer als blijvend grasland. Het moet ook grasland blijven.

Ecologisch kwetsbaar blijvend grasland

Voor ecologisch kwetsbaar blijvend grasland gelden extra regels. Die komen bovenop de voorwaarden van gewoon blijvend grasland.

Natura 2000-gebied of aangewezen perceel

Valt uw blijvend grasland in een Natura 2000-gebied? Of wees de minister uw perceel aan als ecologisch kwetsbaar blijvend grasland buiten een Natura 2000-gebied? In beide gevallen zien we uw perceel als ecologisch kwetsbaar blijvend grasland. Voor het perceel geldt een omzetverbod en een ploegverbod.

Ploegverbod

U mag ecologisch kwetsbaar blijvend grasland niet scheuren en weer inzaaien. Dit noemen we een ploegverbod. U mag wel doorzaaien en de grond licht bewerken. Dit betekent dat u de ondergrond niet mag beschadigen en dat er een dekkende vegetatie zichtbaar blijft. Andere vormen van grondbewerking met machines mogen niet. Voor vragen over een opheffing van dit ploegverbod kunt u terecht bij uw provincie.

GLB vanaf 2023

Het GLB vanaf 2023 is per 1 januari 2023 ingegaan en wil toekomstbestendig boeren sterker belonen. Op Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023 leest u alles over nieuwe voorwaarden, regelingen en premies waar u mee te maken krijgt.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?