Gesloten voor aanvragen

DUMAVA: Voorwaarden

Gepubliceerd op:
1 juli 2022
Laatst gecontroleerd op:
19 september 2023

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)? Op deze pagina vindt u meer informatie over de voorwaarden voor deze nieuwe regeling.

Algemene voorwaarden

Wilt u weten of u aan de voorwaarden voldoet om subsidie te krijgen? Hieronder vindt u de belangrijkste voorwaarden, lees deze goed door.

 • U behoort tot de doelgroep van DUMAVA, zoals beschreven op de subsidiepagina onder Voor wie?;
 • U voert 1, 2 of 3 maatregelen uit die op de maatregelenlijst staan, óf u voert een integraal verduurzamingsproject uit. U vindt de maatregelenlijst op de subsidiepagina, onder Waarvoor krijgt u subsidie?;
 • Op basis van een energieadvies voert u verduurzamingsmaatregelen uit. U leest hierover meer onder Verschillende energieadviezen;
 • Uw maatschappelijk vastgoed is opgeleverd voor 2012. Is uw vastgoed opgeleverd vanaf 2012? Dan komt u alleen in aanmerking als de subsidieaanvraag ervoor zorgt dat uw vastgoed wordt afgekoppeld van de aardgasaansluiting;
 • U start met de verduurzamingsactiviteiten nádat u een subsidieaanvraag heeft ingediend. Dit kan vanaf 18 september 2023. Dit houdt in dat u pas vanaf 18 september 2023 een contract kan aangaan met een aannemer die de activiteiten gaat uitvoeren;
 • U realiseert de verduurzamingsmaatregelen binnen 2 jaar na subsidieverstrekking. Een integraal project moet u realiseren binnen 3 jaar na verstrekking. Haalt u dit niet? Dan kunt u hiervoor één keer uitstel aanvragen van 12 maanden;
 • Voor het maatschappelijk vastgoed; waarvoor u DUMAVA-subsidie aanvraagt, is niet eerder DUMAVA-subsidie toegekend.
 • Voor de verduurzamingsmaatregel(en) waarvoor u DUMAVA-subsidie aanvraagt, is geen andere subsidie aangevraagd of verleend;
 • Uw maatschappelijk vastgoed krijgt na het uitvoeren van de maatregelen geen andere bestemming dan maatschappelijk vastgoed.
 • Bent u ondernemer en bent u inkomsten- of vennootschapsbelastingplichtig? Dan komt u in aanmerking voor aftrekposten of andere fiscale regelingen, en niet voor DUMAVA; U vindt hierover meer informatie in de toelichting 3.4 van de wijzigingsregeling;
 • Voor verlening van de subsidie mag er geen sprake zijn van een onderneming in moeilijkheden;
 • Moet uw vastgoed voldoen aan de energiebesparingsplicht? Dan kunt u geen DUMAVA-subsidie aanvragen voor erkende maatregelen of een energiebeheersysteem;
 • Moet uw vastgoed voldoen aan de energielabel C verplichting voor kantoorgebouwen? En heeft u nog geen label C of hoger? Dan kunt u de DUMAVA-subsidie niet aanvragen.

Voor de uitgebreide toelichting en overige voorwaarden verwijzen we u door naar de regelingstekst in de Staatscourant publicatie. U vindt deze onderaan de pagina onder Meer weten?.

Zichtbaarheid EU-financiering

Communiceert u over de verduurzaming van uw maatschappelijk vastgoed? Bijvoorbeeld door flyers op te maken of een bouwbord te plaatsen? Dan bent u verplicht om een NextGeneration-EU-logo op te nemen in uw communicatie uitingen. Dit logo en de richtlijnen voor gebruik vindt u op de website van de Europese Unie.

Verschillende energieadviezen

Voor deze regeling is het verplicht om een energieadvies uit te laten voeren door een energieadviseur. U kunt kiezen welk energieadvies u laat uitvoeren. In de tabel hieronder vindt u meer informatie over de verschillende opties. Is uw maatschappelijk vastgoed een rijksmonument? Dan laat u een DuMo-advies (Duurzame Monumenten-advies) opstellen.

1, 2 of 3 verduurzamingsmaatregelen integraal verduurzamingsproject
Energieadvies Integraal Maatwerkadvies
Portefeuilleroutekaart Integraal BREEAM-NL
DuMo-advies (voor rijksmonumenten) GPR Gebouw
  Portefeuilleroutekaart met energielabel
  DuMo-advies (voor rijksmonumenten)

Voorwaarden van het energieadvies

In het rapport dat u krijgt van uw energieadviseur, vindt u informatie over welke verduurzamingsmaatregelen u kunt laten uitvoeren om uw maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. U moet dit rapport bij uw subsidieaanvraag indienen. Het rapport mag op dat moment niet ouder zijn dan 48 maanden.

In het energierapport dat wordt opgeleverd, moet in ieder geval de volgende informatie staan: 

 • Een technische en functionele beschrijving van uw maatschappelijk vastgoed;
 • Een overzicht van de energiehuishouding van uw maatschappelijk vastgoed van de afgelopen 3 jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag;
 • Een overzicht van mogelijke verduurzamingsmaatregelen; 
 • Een overzicht van de verwachte energiebesparing en/of vermindering van de CO2-uitstoot, in getallen uitgedrukt; 
 • Een inschatting van de investeringskosten en de verwachte besparingen, in geld uitgedrukt.

Is uw energieverbruik meer dan 25.000 m3 aardgas (of aardgasequivalent) of 50.000 kWh elektriciteit per jaar? Dan moet in uw energierapport ook de volgende informatie staan:

 • Een overzicht van alle verduurzamingsmaatregelen die gerealiseerd kunnen worden in uw vastgoed en die een terugverdientijd hebben tot en met 5 jaar;
 • Een overzicht van de energiebalans van uw vastgoed. U moet hierin van minimaal 90% van het totale energiegebruik specificeren hoe dit wordt verbruikt. Tenzij u kunt motiveren waarom dit niet mogelijk is;
 • Een duidelijk en eenvoudig plan waarin u omschrijft hoe u de gekozen verduurzamingsmaatregelen uit het energieadvies gaat uitvoeren.

Wilt u meer informatie over de voorwaarden van het energieadvies? U vindt de uitgebreide toelichting van deze voorwaarden terug in bijlage 1 uit de wijzigingsregeling.

Aanvragen 

Lees voordat u uw aanvraag indient goed het aanvraagproces door. U vindt hier alle informatie over welke verklaringen en documenten u moet aanleveren bij de subsidieaanvraag.

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?