Open voor aanvragen

DUMAVA: Voorwaarden

Laatst gecontroleerd op:
3 juni 2024
Gepubliceerd op:
1 juli 2022

Komt u in aanmerking voor de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)? Op deze pagina vindt u meer informatie over de actuele voorwaarden waar uw aanvraag aan moet voldoen.

Welk vastgoed komt in aanmerking?

Om DUMAVA aan te vragen, moet het vastgoed in Nederland staan en eigendom zijn van een maatschappelijke instelling binnen deze sectoren:

 • decentrale overheid, zoals een gebouw met een publieke functie dat eigendom is van de gemeente, provincie of waterschap;
 • onderwijs, zoals gebouwen van een basisschool, middelbare school, universiteit, mbo- of hbo-instelling;
 • zorg, zoals een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis. U moet hiervoor een SBI-code hebben die staat op de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’. Deze vindt u onder deze opsomming; 
 • cultuur, zoals een poppodium, kunstcollectief of theater. U moet hiervoor een Culturele ANBI-status hebben;
 • religieuze instellingen, zoals een moskee of een kerk. U moet hiervoor een SBI-code hebben die staat op de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’. Deze vindt u onder deze opsomming;
 • overige gebouwen met een publieksfunctie, zoals een stichting, vereniging, peuterspeelzaal, buurthuis of gemeenschapscentrum. U moet hiervoor een SBI-code hebben die staat op de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’. Deze vindt u onder deze opsomming.
 • U kunt aanvragen voor een geregistreerd rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument dat geen woonhuis is.
 • Ook veiligheidsregio's kunnen DUMAVA aanvragen voor hun maatschappelijk vastgoed.

Losse maatregelen voor ondernemingen

In internetconsultatie is in 2024 een wijziging aangekondigd en later in de Staatscourant gepubliceerd. In 2024 zou het voor ondernemers niet meer mogelijk zijn om DUMAVA aan te vragen voor losse maatregelen.  Deze wijziging is doorgevoerd omdat Europese regels verbieden dat ondernemingen staatssteun krijgen. 
Nu blijkt dat ondernemingen volgens die regels alsnog subsidie mogen aanvragen voor losse maatregelen. Dat telt namelijk niet altijd als staatssteun. Als een onderneming bijvoorbeeld niet concurreert met ondernemingen uit andere lidstaten, dan mogen zij subsidie ontvangen zonder dat dit gezien wordt als staatssteun.
Twijfelt u of uw organisatie een onderneming is? U kunt dan toch subsidie aanvragen voor losse maatregelen, zolang u aan de staatssteunregels voldoet. We beoordelen of u een onderneming bent en zo ja, of u aan de staatssteunregels voldoet. Vraag bij twijfel een adviesgesprek aan.

Let op: het hebben van een SBI-code van de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’ betekent niet dat u automatisch binnen de doelgroep van DUMAVA valt.

Welk vastgoed komt niet in aanmerking?

 • Valt uw maatschappelijk vastgoed binnen de sportsector? Sportorganisaties die gebruik kunnen maken van de subsidieregeling BOSA komen niet in aanmerking voor DUMAVA.
 • Moet uw vastgoed voldoen aan de energiebesparingsplicht? U kunt geen DUMAVA-subsidie aanvragen voor maatregelen die u vanuit de energiebesparingsplicht moet nemen. 
 • Moet uw vastgoed voldoen aan de energielabel C-verplichting voor kantoorgebouwen en heeft u nog geen label C of hoger? Dan kunt u de DUMAVA-subsidie niet aanvragen.
 • Is uw vastgoed opgeleverd op of na 1 januari 2012? Dan komt u alleen in aanmerking als uw vastgoed wordt afgekoppeld van de aardgasaansluiting voor het verduurzamingsproject eindigt.

Wanneer mag u beginnen met verduurzamen?

 • U voert verduurzamingsmaatregelen uit volgens een verduurzamingsadvies. Lees hierover meer onder Welk verduurzamingsadvies heeft u nodig?
 • U vraagt DUMAVA aan voordat u een contract aangaat met een aannemer over de maatregelen, of start met de verduurzamingsactiviteiten. 
 • Gaat u een contract aan, of begint u met verduurzamen voordat uw subsidie is toegekend? Dan loopt u het risico dat u geen of minder subsidie krijgt.

Financiële voorwaarden

 • Voor de verduurzamingsmaatregel(en) waarvoor u DUMAVA-subsidie aanvraagt, is geen andere subsidie aangevraagd of verleend.
 • Als uw organisatie inkomsten- of vennootschapsbelastingplichtig is, komt u niet in aanmerking. U komt mogelijk wel in aanmerking voor de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA)  of Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA/Vamil).
 • Voor verlening van de subsidie mag er geen sprake zijn van een onderneming in moeilijkheden.
 • Ontving u eerder DUMAVA-subsidie voor losse maatregelen aan uw vastgoed? Dan mag u een 2e keer aanvragen: voor andere losse maatregelen, óf voor een integraal project. Heeft u eerder DUMAVA-subsidie ontvangen voor een integraal traject? Dan kan u geen DUMAVA-subsidie meer ontvangen voor hetzelfde vastgoed. 

Wilt u weten hoeveel subsidie u kunt krijgen? Lees meer over de maximumbedragen per projectsoort.

Projectkosten

Onder projectkosten vallen de kosten van ontwerp, bouwmateriaal, bouwmaterieel, gebouwgebonden installaties, projectmanagement en arbeid. Ook kosten voor indexering, sloop en lood- en asbestverwijdering mag u onder projectkosten rekenen. Daarnaast moeten de kosten technisch noodzakelijk en uitsluitend dienstbaar zijn aan de maatregel. Dit betekent dat alleen de kosten in aanmerking komen die zijn gemaakt om te verduurzamen en die noodzakelijk zijn om de maatregel aan te brengen.

Voor welke maatregelen kan u DUMAVA aanvragen?

U voert 1, 2 of 3 maatregelen uit die op de maatregelenlijst staan, óf u voert een integraal verduurzamingsproject uit. Download de actuele maatregelenlijst hieronder. 

Vroeg u in 2022 of 2023 DUMAVA aan? Dan gelden er misschien andere voorwaarden. Lees meer over aanvragen uit 2022 of 2023

Welk verduurzamingsadvies heeft u nodig?

Voor deze regeling is het verplicht dat u vooraf een verduurzamingsadvies laat uitvoeren door een energieadviseur. U kiest zelf welk verduurzamingsadvies, afhankelijk van het type project. In de tabel hieronder leest u welke opties er zijn voor projecten met 1, 2 of 3 verduurzamingsmaatregelen, en voor integrale verduurzamingsmaatregelen. 

1, 2 of 3 verduurzamingsmaatregelen integraal verduurzamingsproject
Energieadvies Integraal Maatwerkadvies
Portefeuilleroutekaart Portefeuilleroutekaart met energielabel
DuMo-advies (voor monumenten, optioneel) DuMo-advies (voor monumenten, verplicht)

Waar moet het verduurzamingsadvies aan voldoen?

In het rapport dat u krijgt van uw energieadviseur, leest u welke verduurzamingsmaatregelen u kunt laten uitvoeren om uw maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. U dient dit rapport verplicht in bij uw subsidieaanvraag. Het rapport mag op dat moment maximaal 48 maanden oud zijn. 

In het energierapport dat wordt opgeleverd, moet in ieder geval deze informatie staan: 

 • Technische en functionele beschrijving van uw maatschappelijk vastgoed
 • Overzicht van energiehuishouding van uw maatschappelijk vastgoed van afgelopen 3 jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag
 • Overzicht van mogelijke verduurzamingsmaatregelen
 • Overzicht van verwachte energiebesparing en/of vermindering van de CO2-uitstoot, in getallen uitgedrukt
 • Inschatting van investeringskosten en verwachte besparingen, in € uitgedrukt

Is uw energieverbruik meer dan 25.000 m3 aardgas (of aardgasequivalent) of 50.000 kWh elektriciteit per jaar? Dan moet in uw energierapport ook deze informatie staan:

 • Overzicht van alle verduurzamingsmaatregelen die zijn te realiseren in uw vastgoed met een terugverdientijd tot en met 5 jaar
 • Duidelijk en eenvoudig plan waarin u omschrijft hoe u de verduurzamingsmaatregelen uit het energieadvies gaat uitvoeren

Wilt u meer informatie over de voorwaarden van het energieadvies? U vindt de uitgebreide toelichting hiervan in bijlage 1 uit de wijzigingsregeling.

Aanvragen 

Lees voor u uw aanvraag indient goed het aanvraagproces door. Daarin staat welke verklaringen en documenten u moet aanleveren en wat u kunt verwachten na uw aanvraag.

Advies over uw aanvraag

Weet u niet zeker of u voldoet aan de voorwaarden? Neem contact met ons op voor een adviesgesprek. We informeren u graag over de subsidie en alle vervolgstappen. 

Wat zijn uw verplichtingen na de aanvraag?

 • Uw maatschappelijk vastgoed blijft na het uitvoeren van de maatregelen bestemd als maatschappelijk vastgoed.
 • U bewijst dat het gebouw na het verduurzamingsproject beschikt over een slimme meter. 
 • U realiseert de verduurzamingsmaatregelen binnen 24 maanden na subsidieverstrekking. Bij een integraal project is dit binnen 36 maanden. Haalt u dit niet? Dan kunt u hiervoor één keer uitstel aanvragen van 12 maanden.
 • U laat een energielabel opstellen en registreren nadat de maatregelen zijn uitgevoerd. Deze verplichting geldt niet als u aanvraagt voor monumenten of voor losse maatregelen.
 • Wij controleren of het juist is dat u subsidie krijgt. Bewaar daarom documenten en facturen van uw aanvraag minimaal 5 jaar. Tijdens een controle kunnen we hierom vragen.

Voor de uitgebreide toelichting verwijzen we u door naar de regelingstekst in de Staatscourant.

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?