Open voor aanvragen

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus)

Gepubliceerd op:
12 juni 2023
Laatst gecontroleerd op:
30 augustus 2023

Heeft u een landbouwbedrijf met varkens, melkvee, kippen, kalkoenen of vleeskalveren? En denkt u erover om te stoppen met één of meer locaties? Dan kunt u subsidie aanvragen via de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus).

Budget en looptijd

Startdatum:
maandag 3 juli 2023
07:00 (CEST)
Einddatum:
vrijdag 5 april 2024
21:59 (CEST)
Totaal budget:
€ 975.000.000

Persoonlijke ondersteuning zaakbegeleider

Denkt u na over beëindigen van uw veehouderij? Zo’n keuze voor de toekomst kan ingrijpend zijn. Als u wilt, kunt u daarbij persoonlijke ondersteuning van een zaakbegeleider krijgen. Dat is vrijblijvend en kost u niks.

Wilt u eerst meer weten? Lees informatie over de zaakbegeleider op Als agrarisch ondernemer minder stikstof uitstoten.

Voor wie

De Lbv-plus is voor landbouwbedrijven met varkens, melkvee, kippen, kalkoenen of vleeskalveren die vallen onder de aanpak piekbelasting. U heeft mogelijk recht op subsidie als de stikstofneerslag (stikstofvracht) van uw veehouderijlocatie op een overbelast Natura 2000-gebied 2500 mol of hoger is. Dit is de drempelwaarde voor de aanpak piekbelasting en de Lbv-plus.

Lbv of Lbv-plus?

Valt uw bedrijf niet onder de aanpak piekbelasting, maar wilt u wel stoppen met uw veehouderijlocatie? Kijk dan op de pagina over de Lbv. Wilt u weten of uw bedrijf onder deze aanpak valt? U berekent dit met de AERIUS Check. Meer hierover leest u bij Stikstofneerslag berekenen met AERIUS Check.

Waarvoor krijgt u subsidie bij de Lbv-plus?

In de tabel hieronder leest u waar u precies subsidie voor krijgt. Onder de tabel leggen we de vergoedingen verder uit. Deze bedragen zijn definitief en veranderen dus niet meer.

Vergoeding voor Hoogte vergoeding
Waardeverlies productiecapaciteit 120% van vastgestelde waarde per m²
Vervallen varkensrecht Regio Zuid: € 150
Regio Oost: € 31
Regio overig: € 27,50
Vervallen pluimveerecht Regio Zuid: € 10,75
Regio Oost: € 19
Regio overig: € 8,25
Vervallen fosfaatrecht € 121
Sloop en afvoer dierenverblijven, mest- en voeropslagen € 45 per m2 dierenverblijf

Subsidiebedrag inschatten

Wilt u weten hoeveel subsidie u mogelijk krijgt? Met onze rekentool Subsidiebedrag inschatten maakt u een schatting. Deze vindt u hieronder. Voor het invullen heeft u nodig:

 • het aantal productierechten dat u laat vervallen;
 • de regio van de veehouderijlocatie: Oost, Zuid of overig. Wilt u weten in welk concentratiegebied uw locatie ligt? Kijk dan in het Overzicht gemeenten per concentratiegebied hieronder. Het staat ook in uw Overzicht geregistreerde productierechten in Mijn dossier;
 • de datum waarop u de dierenverblijven voor het eerst gebruikte. U vult per dierenverblijf een datum in. Heeft u het verblijf daarna verbouwd of uitgebreid? Dat verandert deze datum niet. Heeft u er een nieuw gedeelte aan vast gebouwd? Dan vult u voor die m2 de datum in waarop u dat deel voor het eerst gebruikte. Voor het bestaande deel vult u de eerdere datum in;
 • een geschatte datum waarop u verwacht dat u de dieren en mest heeft afgevoerd en productierechten heeft laten vervallen;
 • het aantal m² dierenverblijven. Hierbij gaat u uit van uw WOZ-beschikking.

Belasting betalen over subsidie

Houd er rekening mee dat u inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betaalt over deze subsidie. U hoeft geen btw af te dragen over de subsidie. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de Belastingdienst.

Onafhankelijk advies

Wilt u een onafhankelijk advies over de toekomst van uw veehouderij? Als u onder de aanpak piekbelasting valt, kunt u een adviesvoucher aanvragen uit de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE). Met de voucher krijgt u tot € 1.500 subsidie voor het advies van een erkend agrarisch bedrijfsadviseur. Meer informatie en aanvragen op SABE-adviesvoucher voor veehouderijen met piekbelasting.

Voorwaarden Lbv-plus

Om voor subsidie in aanmerking te komen voldoet u aan deze voorwaarden:

 • U bent veehouder en houdt varkens, melkvee, kippen, kalkoenen of vleeskalveren.
 • U heeft geen andere afspraken over het sluiten van uw veehouderijlocatie. U heeft ook nog geen begin gemaakt met het sluiten van de locatie.
 • U heeft geen stikstofruimte uit uw vergunning ter beschikking gesteld voor andere activiteiten waar een natuurtoestemming voor nodig is (extern salderen).
 • U berekent de stikstofneerslag (stikstofdepositie) van uw locatie met de AERIUS Check. Ga uit van het gemiddelde aantal landbouwhuisdieren dat u in 2021 op uw locatie heeft gehouden. Meer hierover leest u hieronder bij Stikstofneerslag berekenen met AERIUS Check.
 • De stikstofneerslag van uw bedrijfslocatie op een overbelast Natura 2000-gebied is minimaal 2500 mol. Dit gebied ligt binnen 25 kilometer van uw bedrijfslocatie. 2500 mol is de landelijke drempelwaarde voor de Lbv-plus. Als u de AERIUS Check heeft ingevuld, ziet u of uw locatie hieraan voldoet. Nadat u een aanvraag heeft gedaan, controleren wij uw ingevulde gegevens.
 • U houdt zich aan de wettelijke eisen voor het houden van een veehouderij.
 • U had uw dierenverblijven, mest- en voeropslagen de afgelopen 5 jaar onafgebroken in gebruik. Korte periodes van leegstand hoeven geen reden te zijn voor afwijzing van subsidieaanvraag. Denk bijvoorbeeld aan het afvoeren van een ronde dieren.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven over de Lbv-plus en de aanpak piekbelasting? Meld u aan voor de servicemail.

Uw aanvraag voorbereiden

Stikstofneerslag berekenen met AERIUS Check

U kunt subsidie krijgen als de stikstofneerslag van uw veehouderijlocatie op overbelast Natura 2000-gebied boven een bepaalde waarde uitkomt. Die waarde noemen we de drempelwaarde. Voor de Lbv-plus is de drempelwaarde 2500 mol. Om te berekenen wat de stikstofneerslag van uw locatie is, gebruikt u de AERIUS Check.

Als u begint met de AERIUS Check ziet u de velden Type en Rekenjaar. Deze staan standaard op Referentie en 2023. Dit is juist en dit hoeft u niet aan te passen. Later in de AERIUS Check vult u informatie over uw dieren in. U gebruikt hiervoor het gemiddelde aantal landbouwhuisdieren dat u in 2021 op uw locatie heeft gehouden. Een handleiding voor de AERIUS Check vindt u op de website Aanpak Stikstof. Heeft u vragen over de AERIUS Check? Neem dan contact op met de helpdesk van BIJ12.

Na het invullen ziet u direct of uw locatie uitkomt boven de drempelwaarde van de Lbv en/of Lbv-plus. Voldoet uw locatie niet aan de drempelwaarde van de Lbv-plus, maar wel aan die van de Lbv? U vindt meer informatie over deze subsidie op de pagina over de Lbv.

Bijlagen verzamelen voor uw aanvraag

Voor uw aanvraag heeft u een aantal documenten nodig. Het is handig om deze vooraf te verzamelen. U stuurt deze documenten mee met uw aanvraag:

 • actuele kaart van de veehouderijlocatie. Daarop geeft u duidelijk aan welke dierenverblijven u gebruikt voor het houden van melkvee, varkens, kippen, kalkoenen of vleeskalveren.
 • actuele WOZ-beschikking inclusief taxatierapport.
 • kopie van de berekening uit de AERIUS Check (berekening depositievracht). Ga bij het invullen uit van het gemiddelde aantal landbouwhuisdieren dat u in 2021 op uw locatie heeft gehouden. U kunt de berekening opslaan nadat u de AERIUS Check heeft ingevuld.
 • kopie van uw administratie van het gemiddeld aantal gehouden dieren in 2021. Hierop moeten de diercategorieën per diersoort en de nodige eenheden daarvan staan.
 • melding activiteitenbesluit milieubeheer, als u deze heeft.
 • omgevingsvergunning beperkte milieutoets, als u deze heeft.
 • omgevingsvergunning milieu, als u deze heeft.
 • vergunning Wet natuurbescherming, als u deze heeft.
 • verklaring van geen bedenkingen (VVGB). Als u deze heeft, zit deze waarschijnlijk bij uw omgevingsvergunning.
 • bouwtekening, als deze niet in een van de andere bijlagen zit.

Uitlegvideo Lbv en Lbv-plus aanvragen

In de video hieronder ziet u hoe u de subsidie aanvraagt.

Lbv-plus aanvragen

U kunt de Lbv-plus aanvragen van 3 juli 2023 tot en met 5 april 2024. U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO diensten op niveau 3 nodig.

Wilt u subsidie aanvragen voor meerdere locaties? Doe dan per locatie een aanvraag.

Iemand machtigen

U kunt iemand machtigen om de aanvraag voor de Lbv-plus voor u te doen. Dit kan alleen als diegene ook bij ons ingeschreven staat. Wilt u iemand machtigen of iemand vragen om u te machtigen? Hoe u dit doet, leest u op Iemand machtigen of gemachtigd worden.

Na uw aanvraag

Wij beoordelen uw aanvraag zo snel mogelijk. U krijgt onze beslissing binnen 16 weken na uw aanvraag. Op de afbeelding hieronder ziet u hoe wij uw aanvraag beoordelen.

Stappen na een positieve beslissing

Heeft u recht op de Lbv-plus? Dan krijgt u een positieve beslissing. Daarin leest u hoeveel subsidie u krijgt. U moet daarna nog een aantal dingen regelen. Dat vindt u hieronder op een rij.

Stappenplan Lbv-plus met de stappen na de aanvraag

De Lbv-plus en uw grond

Als u meedoet aan de Lbv-plus, blijft uw grond van u. U bepaalt zelf of u deze wilt verkopen of voor iets anders gaat gebruiken. Denkt u erover om uw grond te verkopen? Hiervoor kunt u bijvoorbeeld terecht bij de Nationale Grondbank. U verkoopt uw grond dan aan de overheid. Meer hierover leest u op Nationale Grondbank.

Subsidiegegevens worden openbaar

De Lbv-plus valt onder staatssteun. Volgens Europese regels zijn wij daarom verplicht om gegevens over deze subsidie openbaar te maken. Dit doen wij nadat wij uw subsidie hebben vastgesteld. Wij maken dan deze gegevens openbaar:

 • de naam van de aanvrager
 • het subsidiebedrag
 • datum van vaststelling
 • uw provincie
 • de sector van uw bedrijf

De gegevens blijven minstens 10 jaar beschikbaar.

Doel van de Lbv-plus

De Lbv-plus valt onder de aanpak piekbelasting. Het doel hiervan is de stikstofneerslag op kwetsbare natuur in Natura 2000-gebieden snel naar beneden te brengen. Zo kan de natuur weer herstellen. De aanpak richt zich op ongeveer 3000 bedrijven die zorgen voor de meeste stikstofneerslag op overbelaste Natura 2000-gebieden. Dit zijn landbouwbedrijven en industriële bedrijven. Meer over de regelingen uit de aanpak piekbelasting leest u op Als agrarisch ondernemer minder stikstof uitstoten.

Wetten en regels

U vindt de regelingstekst van de Lbv-plus in de Staatscourant.

Veelgestelde vragen over de Lbv en Lbv-plus

Heeft u nog vragen? Kijk dan op Veelgestelde vragen over de Lbv en Lbv-plus. Vindt u daar het antwoord op uw vraag niet? U leest hier ook bij welke helpdesk u dan terechtkunt.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?