Open voor aanvragen

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv)

Gepubliceerd op:
12 juni 2023
Laatst gecontroleerd op:
30 oktober 2023

Heeft u een landbouwbedrijf met varkens, melkvee, kippen of kalkoenen? En denkt u erover om te stoppen met één of meer locaties? Dan kunt u subsidie aanvragen via de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv).

Budget en looptijd

Startdatum:
maandag 3 juli 2023
07:00 (CEST)
Einddatum:
vrijdag 1 december 2023
22:59 (CET)
Totaal budget:
€ 500.000.000

Persoonlijke ondersteuning zaakbegeleider

Denkt u na over beëindigen van uw veehouderij? Zo’n keuze voor de toekomst kan ingrijpend zijn. Als u wilt, kunt u daarbij persoonlijke ondersteuning van een zaakbegeleider krijgen. Dat is vrijblijvend en kost u niks.

Wilt u eerst meer weten? Lees informatie over de zaakbegeleider op Als agrarisch ondernemer minder stikstof uitstoten.

Voor wie

De Lbv is voor landbouwbedrijven met varkens, melkvee, kippen of kalkoenen. U houdt dus dieren waarvoor u productierechten nodig heeft. U kunt deze subsidie aanvragen als de stikstofneerslag (stikstofvracht) van uw veehouderijlocatie op minimaal één overbelast Natura 2000-gebied op of boven een bepaalde waarde uitkomt. Die waarde noemen we de drempelwaarde.

Lbv of Lbv-plus?

Valt uw bedrijf onder de aanpak piekbelasting? Kijk dan op de pagina over de Lbv-plus of op Als agrarisch ondernemer minder stikstof uitstoten. Wilt u weten of uw bedrijf onder deze aanpak valt? U berekent dit met de AERIUS Check. Meer hierover leest u bij Stikstofneerslag berekenen met AERIUS Check.

Waarvoor krijgt u subsidie bij de Lbv?

Het totale budget voor de Lbv is € 500 miljoen. Dit bedrag is verdeeld over 3 sectoren:

 • varkenshouderij: € 115 miljoen
 • pluimveehouderij: € 115 miljoen
 • melkveehouderij: € 270 miljoen

In de tabel hieronder leest u waar u precies subsidie voor krijgt. Onder de tabel leggen we de vergoedingen verder uit. Deze bedragen zijn definitief en veranderen dus niet meer.

Vergoeding voor Hoogte vergoeding
Waardeverlies productiecapaciteit 100% van vastgestelde waarde per m²
Vervallen varkensrecht

Regio Zuid: € 150
Regio Oost: € 31
Regio overig: € 27,50

Vervallen pluimveerecht Regio Zuid: € 10,75
Regio Oost: € 19
Regio overig: € 8,25
Vervallen fosfaatrecht € 121

Subsidiebedrag inschatten

Wilt u weten hoeveel subsidie u mogelijk krijgt? Met onze rekentool Subsidiebedrag inschatten maakt u een schatting. Deze vindt u hieronder. Voor het invullen heeft u nodig:

 • het aantal productierechten dat u laat vervallen.
 • de regio van de veehouderijlocatie: Oost, Zuid of overig. Wilt u weten in welk concentratiegebied uw locatie ligt? Kijk dan in het Overzicht gemeenten per concentratiegebied hieronder. Het staat ook in uw Overzicht geregistreerde productierechten in Mijn dossier.
 • de datum waarop u de dierenverblijven voor het eerst gebruikte. U vult per dierenverblijf een datum in. Heeft u het dierenverblijf daarna verbouwd of gerenoveerd? Dat verandert deze datum niet. Heeft u er een nieuw gedeelte aan vast gebouwd? Dan vult u voor die m2 de datum in waarop u dat deel voor het eerst gebruikte. Voor het bestaande deel vult u de eerdere datum in.
 • een geschatte datum waarop u verwacht dat u de dieren en mest heeft afgevoerd en uw productierechten heeft laten vervallen.
 • het aantal m² dierenverblijven. Hierbij gaat u uit van uw WOZ-beschikking.

Belasting betalen over subsidie

Houd er rekening mee dat u inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betaalt over deze subsidie. U hoeft geen btw af te dragen over de subsidie. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de Belastingdienst.

  Voorwaarden Lbv

  Om voor subsidie in aanmerking te komen voldoet u aan deze voorwaarden:

  • U bent veehouder en houdt varkens, melkvee, kippen of kalkoenen.
  • U heeft geen andere afspraken over het sluiten van uw veehouderijlocatie. U heeft ook nog geen begin gemaakt met het sluiten van de locatie.
  • U heeft geen stikstofruimte uit uw vergunning ter beschikking gesteld voor andere activiteiten waar een natuurtoestemming voor nodig is (extern salderen).
  • U berekent de stikstofneerslag (stikstofdepositie) van uw locatie met de AERIUS Check. Ga uit van het gemiddelde aantal landbouwhuisdieren dat u in 2021 op uw locatie heeft gehouden. Meer hierover leest u hieronder bij Stikstofneerslag berekenen met AERIUS Check.
  • De stikstofneerslag van uw bedrijfslocatie komt op of boven de drempelwaarde uit van een overbelast Natura 2000-gebied. Dit gebied ligt binnen 25 kilometer van uw bedrijfslocatie. Als u de AERIUS Check heeft ingevuld, ziet u of uw locatie aan één van de drempelwaarden voldoet. Nadat u een aanvraag heeft gedaan, controleren wij uw ingevulde gegevens.
  • U houdt zich aan de wettelijke eisen voor een veehouderij.
  • U had uw dierenverblijven, mest- en voeropslagen de afgelopen 5 jaar onafgebroken in gebruik. Korte periodes van leegstand hoeven geen reden te zijn voor afwijzing van de subsidieaanvraag. Denk bijvoorbeeld aan leegstand tussen twee ronden van dieren.

  Blijf op de hoogte

  Wilt u op de hoogte blijven over de Lbv en de aanpak piekbelasting? Meld u aan voor de servicemail.

  Uw aanvraag voorbereiden

  Stikstofneerslag berekenen met AERIUS Check

  U kunt subsidie krijgen als de stikstofneerslag van uw veehouderijlocatie op een overbelast Natura 2000-gebied op of boven een bepaalde waarde uitkomt. Die waarde noemen we de drempelwaarde. Om te berekenen wat de stikstofneerslag van uw locatie is, gebruikt u de AERIUS Check.

  Als u begint met de AERIUS Check ziet u de velden Type en Rekenjaar. Deze staan standaard op Referentie en 2023. Dit is juist en dit hoeft u niet aan te passen. Later in de AERIUS Check vult u informatie over uw dieren in. U gebruikt hiervoor het gemiddelde aantal landbouwhuisdieren dat u in 2021 op uw locatie heeft gehouden. Een handleiding voor de AERIUS Check vindt u op de website Aanpak Stikstof. Heeft u vragen over de AERIUS Check? Neem dan contact op met de helpdesk van BIJ12.

  Heeft u een volièrestal of een melkveestal met een emissiearme vloer? Deze stallen stoten meer stikstof uit dan gedacht. Daarom mag u andere gegevens invullen bij de uitstoot van uw stal. Hoe u dat doet, leest u in de handleiding Overzicht aangepaste emissiecijfers (Rav-codes) AERIUS Check op de website van BIJ12.

  Na het invullen ziet u direct of uw locatie uitkomt op of boven de drempelwaarde van de Lbv en/of Lbv-plus. Voor de Lbv kijken we naar de drempelwaarden van de overbelaste Natura 2000-gebieden binnen 25 kilometer van uw bedrijfslocatie. Om voor subsidie in aanmerking te komen, is het genoeg als u bij één gebied aan de drempelwaarde voldoet. Een overzicht van de drempelwaarden vindt u in Bijlage 1 van de regelingstekst.

  Komt uit de AERIUS Check dat uw bedrijf ook voldoet aan de drempelwaarde van de Lbv-plus? U vindt meer informatie over deze subsidie op de pagina over de Lbv-plus.

  Bijlagen verzamelen voor uw aanvraag

  Voor uw aanvraag heeft u een aantal documenten nodig. Het is handig om deze vooraf te verzamelen. U stuurt deze documenten mee met uw aanvraag:

  • actuele kaart van de veehouderijlocatie. Daarop geeft u duidelijk aan welke dierenverblijven u gebruikt voor het houden van melkvee, varkens, kippen, kalkoenen of vleeskalveren.
  • actuele WOZ-beschikking inclusief taxatierapport.
  • kopie van de berekening uit de AERIUS Check (berekening depositievracht). Ga bij het invullen uit van het gemiddelde aantal landbouwhuisdieren dat u in 2021 op uw locatie heeft gehouden. U kunt de berekening opslaan nadat u de AERIUS Check heeft ingevuld.
  • kopie van uw administratie van het aantal gehouden dieren in 2021. Bijvoorbeeld uw veesaldokaart of diertelkaart. In deze administratie staan de dieraantallen per diercategorie. Er staat ook in op welke datum de aantallen veranderd zijn. Het gaat om de diercategorieën uit bijlage II van de Meststoffenwet.
  • melding activiteitenbesluit milieubeheer, als u deze heeft.
  • omgevingsvergunning beperkte milieutoets, als u deze heeft.
  • omgevingsvergunning milieu, als u deze heeft.
  • vergunning Wet natuurbescherming, als u deze heeft.
  • stuurt u een omgevingsvergunning of vergunning Wet natuurbescherming mee? Voeg dan ook de berekening toe waar deze vergunning op gebaseerd is. Dit kan een berekening van AAgro-Stacks of de AERIUS Calculator zijn. Deze berekening zit vaak als bijlage bij uw vergunning.
  • verklaring van geen bedenkingen (VVGB). Als u deze heeft, zit deze waarschijnlijk bij uw omgevingsvergunning.
  • bouwtekening, als deze niet in een van de andere bijlagen zit.

  Uitlegvideo Lbv en Lbv-plus aanvragen

  In de video hieronder ziet u hoe u de subsidie aanvraagt.

  Lbv aanvragen

  U kunt de Lbv aanvragen van 3 juli 2023 tot en met 1 december 2023. U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO diensten op niveau 3 nodig.

  Wilt u subsidie aanvragen voor meerdere locaties? Doe dan per locatie een aanvraag.

  Iemand machtigen

  U kunt iemand machtigen om de aanvraag voor de Lbv-plus voor u te doen. Dit kan alleen als diegene ook bij ons ingeschreven staat. Wilt u iemand machtigen of iemand vragen om u te machtigen? Hoe u dit doet, leest u op Iemand machtigen of gemachtigd worden.

  Na uw aanvraag

  De Lbv sluit op 1 december 2023. Hierna beoordelen wij uw aanvraag zo snel mogelijk. U krijgt onze beslissing zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 juni 2024.

  Is er niet genoeg budget voor alle aanvragen? Dan rangschikken wij alle aanvragen die voldoen aan de voorwaarden. Dit doen wij op volgorde van kosteneffectiviteit: we kijken daarvoor naar de verhouding tussen de hoeveelheid stikstofneerslag die wordt voorkomen en het subsidiebedrag.

  Heeft u recht op de Lbv? Dan krijgt u een positieve beslissing. Daarin leest u hoeveel subsidie u krijgt. De stappen die hierna volgen, zetten we hieronder voor u op een rij.

  Stappenplan Lbv met de stappen na de aanvraag

  De Lbv en uw grond

  Als u meedoet aan de Lbv, blijft uw grond van u. U bepaalt zelf of u deze wilt verkopen of voor iets anders gaat gebruiken. Denkt u erover om uw grond te verkopen? Hiervoor kunt u bijvoorbeeld terecht bij de Nationale Grondbank. U verkoopt uw grond dan aan de overheid. Meer hierover leest u op Nationale Grondbank.

  Subsidiegegevens worden openbaar

  De Lbv valt onder staatssteun. Volgens Europese regels zijn wij daarom verplicht om gegevens over deze subsidie openbaar te maken. Dit doen wij nadat wij uw subsidie hebben vastgesteld. Wij maken dan deze gegevens openbaar:

  • de naam van de aanvrager
  • het subsidiebedrag
  • datum van vaststelling
  • uw provincie
  • de sector van uw bedrijf

  De gegevens blijven minstens 10 jaar beschikbaar.

  Doel van de Lbv

  Het doel van deze subsidie is de stikstofneerslag op kwetsbare natuur in Natura 2000-gebieden naar beneden brengen. Zo kan de natuur weer herstellen.

  Wetten en regels 

  U vindt de regelingstekst van de Lbv in de Staatscourant.

  Veelgestelde vragen over de Lbv en Lbv-plus

  Heeft u nog vragen? Kijk dan op Veelgestelde vragen over de Lbv en Lbv-plus. Vindt u daar het antwoord op uw vraag niet? U leest hier ook bij welke helpdesk u dan terechtkunt.

  In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  Bent u tevreden over deze pagina?