Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Subsidieregeling Opschaling volledig hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse (OWE)

Laatst gecontroleerd op:
1 mei 2024
Gepubliceerd op:
26 juni 2023

Wilt u hernieuwbare (duurzame) waterstof produceren met een elektrolyser? En heeft deze elektrolyser een vermogen van 0,5 tot maximaal 50 megawatt? Vraag dan subsidie aan met de subsidieregeling Opschaling volledig hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse (OWE).

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
donderdag 30 november 2023
09:00
Einddatum:
donderdag 14 december 2023
17:00
Totaal budget:
€ 245.600.000

Nieuwe aanvraagronde in 2024

Na de zomer opent een 2e aanvraagronde van de OWE. Er veranderen een aantal dingen in de regeling. We hebben de wijzigingen alvast voor u op een rijtje gezet.

Voor wie?

Deze subsidie is voor bedrijven die een productie-installatie voor waterstof realiseren én gebruiken voor de productie van hernieuwbare waterstof. U gebruikt hierbij een elektrolyser met een vermogen van 0,5 tot maximaal 50 megawatt.

U krijgt alleen subsidie als u ook waterstof produceert met uw waterstofproductie-installatie.

Waarvoor krijgt u subsidie?

U krijgt subsidie voor de investeringskosten van uw productie-installatie (investeringsdeel). En voor de productie van de waterstof met deze installatie gedurende minimaal 7 en maximaal 15 jaar (exploitatiedeel). Met het model 'Investeringsbegroting en haalbaarheidsstudie' berekent u uw subsidiebedrag voor het investerings- en exploitatiedeel. Dit model vindt u op de pagina Aanvragen onder het uitklapmenu 'Onderbouw de haalbaarheid van uw project'. We leggen de berekeningen hieronder uit.

Grafiek met daarin de uitleg over het exploitatiedeel gevisualiseerd.

Voorwaarden OWE

Bekijk of uw aanvraag voldoet aan deze voorwaarden:

 • Afhankelijk van hoe groot uw onderneming is, vraagt u maximaal 40%, 50% of 60% aan van de meerkosten van uw installatie, vergeleken met een referentie-installatie (reforminstallatie voor stoommethaan uit aardgas van hetzelfde vermogen). U mag ook een lager percentage dan het maximum aanvragen. Het totale subsidiebedrag voor investering en exploitatie is maximaal € 9 per kilogram volledig hernieuwbare waterstof. Het subsidiebedrag van € 9 per kilogram is afgeleid van maximaal € 1.000 subsidie per vermeden ton CO2. Meer over de subsidiebedragen leest u onder 'Waarvoor krijgt u subsidie?'.
 • U mag zelf de exploitatieduur van de subsidie bepalen (afgerond op hele jaren), zolang het minimaal 7 en maximaal 15 jaar is.
 • U mag één aanvraag per locatie indienen.
 • U mag uw waterstofproductie-installatie niet vóór de indiening van uw aanvraag in gebruik nemen.
 • U mag nog geen onomkeerbare verplichtingen aangaan voor de installatie zelf. Dit betekent dat u bijvoorbeeld:
  • nog geen betalingen voor de installatie doet;
  • nog geen definitieve opdrachtverstrekking tekent. Een opdrachtverstrekking met de voorwaarde dat u de benodigde subsidie krijgt, zou wel kunnen;
  • nog niet mag starten met de activiteiten uit uw projectplan.
 • U mag niet afhankelijk zijn van andere subsidies. U vraagt deze subsidie aan om uw project financieel haalbaar te maken. Hierbij mag u niet afhankelijk zijn van nog te ontvangen andere subsidies. U kunt de OWE-subsidie niet combineren met de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE) of de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Eisen productie-installatie

Uw productie-installatie moet aan de volgende eisen voldoen:

 • Uw installatie heeft een nominaal elektrisch inputvermogen van minimaal 0,5 megawatt en maximaal 50 megawatt. Deze installatie mag met een directe lijn gekoppeld zijn aan een productie-installatie voor elektriciteit uit wind- of zonne-energie. De installatie mag ook met een aansluiting gekoppeld zijn aan het elektriciteitsnet. Een combinatie van beide is ook mogelijk.
 • De waterstof moet volledig hernieuwbaar (duurzaam) zijn. Afhankelijk van de koppeling die we hierboven noemen, gelden hiervoor verschillende eisen voor:
  • het in gebruik nemen van de installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit, waarvan de elektrolyser de stroom afneemt;
  • het produceren van hernieuwbare elektriciteit zonder subsidies als de netgekoppelde elektrolyser pas na 2028 voor het eerst waterstof produceert;
  • het afstemmen van elektriciteitsproductie op het gebruik ervan in de elektrolyser;
  • de geografische nabijheid van de installaties (biedingszone).
 • Kunt u met uw installatie ook niet-hernieuwbare waterstof produceren? Dan moet de broeikasgasemissiereductie van de geproduceerde waterstof minimaal 70% zijn.

Vragen of advies?

Heeft u vragen over deze subsidie of wilt u advies? Neem dan per e-mail contact met ons op via owe@rvo.nl.

We hebben al een aantal vragen en antwoorden verzameld. Op basis hiervan vullen we de pagina's verder aan.

Hoe werkt de subsidie?

Deze subsidie is een tender. Dit betekent dat bedrijven concurreren om de beschikbare subsidie. Projecten die het hoogst scoren krijgen subsidie. We doen dit op basis van een rangschikking. Deze rangschikking maken we op basis van de hoeveelheid subsidie die u aanvraagt en de verhouding hiervan tot het elektrisch inputvermogen van uw elektrolyser. U maakt dus meer kans op subsidie als u aanvraagt met een lager subsidiebedrag per megawatt van het nominale elektrisch vermogen van uw elektrolyser (elektrisch inputvermogen). Dit noemen we het rangschikkingsbedrag. Hoe lager het bedrag, hoe groter de kans op subsidie.

Op de pagina Aanvragen vindt u een rekentool om uw rangschikkingsbedrag te berekenen.

Subsidie voor 2 verschillende projecten

Naast de hoogte van het subsidiebedrag per megawatt, vinden we het belangrijk om verschillende type projecten subsidie te geven. De 2 hoogst gerangschikte projecten zijn daarom verschillend. Dit werkt zo:

Is de hoogst gerangschikte aanvraag een productie-installatie voor waterstof die met een aansluiting is gekoppeld aan het elektriciteitsnet? Dan is de 2e aanvraag waarvoor we subsidie geven:

 • de hoogst gerangschikte productie-installatie voor waterstof die is gekoppeld aan een wind- en/of zonnepark;
 • of een productie-installatie voor waterstof die met een directe lijn is gekoppeld aan een wind- en/of zonnepark én met een aansluiting gekoppeld is aan het elektriciteitsnet.

Is de hoogst gerangschikte aanvraag een productie-installatie voor waterstof die met een directe lijn is gekoppeld aan een wind- en/of zonnepark? En mogelijk ook met een aansluiting gekoppeld aan het elektriciteitsnet? Dan is de 2e aanvraag waarvoor we subsidie geven de hoogst gerangschikte productie-installatie voor waterstof die alleen met een aansluiting is gekoppeld aan het elektriciteitsnet.

Het overgebleven subsidiebudget verdelen we op volgorde van de rangschikking over de overige aanvragen. Hierbij maken we geen onderscheid tussen type projecten.

Aanvragen

Deze subsidie is gesloten voor aanvragen. Bekijk de stappen van het aanvraagproces op de pagina Aanvragen.

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag ontvangt u een brief met een beslissing (beschikking). Als de beslissing op uw subsidieaanvraag positief is, staat hierin onder andere: 

 • uw maximale subsidiebedrag voor het investeringsdeel; 
 • wanneer u voorschotten ontvangt; 
 • uw maximale subsidiebedrag voor het exploitatiedeel; 
 • hoe lang u subsidie krijgt (subsidieperiode).

Is uw subsidieaanvraag goedgekeurd? En begint u met de realisatie van uw project? Of wilt u alvast weten wat de realisatiefase betekent? Alle informatie hierover vindt u op de pagina Uw installatie realiseren

Voorschotten en bijstelling

U ontvangt subsidievoorschotten voor het investeringsdeel 2 weken na de start van de bouw van uw installatie. En voor het exploitatiedeel nadat u uw installatie in gebruik heeft genomen. Ook moet uw installatie definitief ingeschreven zijn bij Verticer. Alle informatie hierover vindt u op de pagina Waterstof produceren met uw installatie.

Waar vindt u deze regeling in de wet?

Op 29 september 2023 is de regeling gepubliceerd in de Staatscourant. Wij baseren de informatie over deze regeling op de onderstaande wetteksten.

De eisen waaraan de productie van volledig hernieuwbare waterstof moet voldoen, vindt u terug in de 'delegated acts':

Naslagwerken

Voor deze regeling hebben we in januari en juni 2021 en in januari 2022 marktconsultaties georganiseerd. Meer informatie hierover vindt u in onderstaande downloads.

Over de OWE

Om de klimaatdoelen te halen, wil het kabinet de productie van hernieuwbare waterstof aanmoedigen. Hernieuwbare waterstof wordt geproduceerd met elektriciteit uit zon en wind. Om de hoeveelheid waterstof te maken die nodig is, zijn grote elektrolyse-installaties nodig. Deze subsidieregeling is er om de investering in en de exploitatie van elektrolyse-installaties aantrekkelijk te maken.

De OWE-subsidie is een combinatie van een investeringssubsidie en exploitatiesubsidie. Dit betekent dat u subsidie krijgt voor de investeringskosten van de installatie, en om de productie van waterstof met deze installatie (exploitatie) gedurende minimaal 7 en maximaal 15 jaar winstgevend te maken.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?