Tijdelijk gesloten voor aanvragen

MSK-toets voor SDE(++)-subsidie

Gepubliceerd op:
18 mei 2020
Laatst gecontroleerd op:
17 februari 2022

Heeft u een project gerealiseerd met ondersteuning van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)? Of bent u dat van plan met de subsidie Stimulering Duurzame Energie Productie en Klimaattransitie (SDE++)? En ontvangt of ontving u voor dat project ook andere vormen van overheidssteun? Of gaat dat in de toekomst gebeuren? Dan voeren wij de MSK-toets uit.

In het Europese Milieusteunkader (MSK) staat hoeveel financiële steun er is toegestaan voor projecten op het gebied van milieubescherming. Wij bepalen met de zogenaamde MSK-cumulatietoets (MSK-toets) de steun aan uw project. Dit voorkomt dat u meer steun ontvangt dan het MSK toestaat. De MSK-toets geldt niet voor particulieren.

Gegevens MSK-toets doorgeven

Wij voeren de MSK-toets een jaar na de realisatie van uw project uit. U ontvangt daarvoor van ons een brief. Daarin vragen wij u gegevens aan te leveren over de totale investeringskosten en gegevens over de (te) ontvangen subsidies en overige steun.

Klik op de knop 'Direct regelen' om uw gegevens door te geven voor de MSK-toets. Houdt hierbij de ontvangen brief bij de hand.

Korting

Ontvangt u naast SDE+(+)-subsidie ook andere subsidies? Dan kan dit ertoe leiden dat wij een korting op uw subsidie moeten toepassen. De SDE+(+) dekt namelijk de onrendabele top van de exploitatie af. Met onrendabele top bedoelen we het deel van de investering dat zich niet volledig terugverdient. Een andere subsidie (of fiscale maatregel en groenlening) kan ertoe leiden dat wij een bedrag moeten korten op de uit te keren SDE+(+)-subsidie. Dit doen wij om te voorkomen dat u meer subsidie ontvangt dan Europese regels toestaan.

Voor de SDE(+) zetten wij een eventuele financiële korting om in een korting op de subsidiabele duurzame energieproductie (de hoeveelheid energieproductie die in aanmerking komt voor subsidie). Dit doen wij aan het eind van de looptijd van de subsidie.

Voor de SDE++ zetten wij een financiële korting direct om in een korting op het tarief, gedurende de resterende looptijd van de subsidie.

Procedure MSK

U ontvangt van ons een brief waarin wij u vragen om gegevens aan te leveren: van de totale investeringskosten en van de (te) ontvangen subsidies en overige steun.

Overstimulering

Op basis van uw opgave berekenen wij de eventuele overstimulering (te veel ontvangen steun). U ontvangt van ons per brief de uitslag van deze toetsing. Blijkt uit de MSK-toets dat de overstimulering hoger of gelijk is aan € 10.000? Dan beperken wij het aantal MWh dat over de totale subsidieperiode voor de SDE(+)(+) in aanmerking komt. Deze uitkomst verwerken wij in een aangepaste beschikking tot subsidieverlening. Is er bij u geen sprake van overcompensatie? Ook dit geven wij aan in de brief.

Uitgangspunten van de berekening

Voor de berekening gebruiken wij de MSK-rekenmodule. De rekenmodule is voorzien van een toelichting. Enkele uitgangspunten van de berekening zijn:

Bij afgeronde productiejaren:

  • De werkelijke productie (MWh);
  • Het uitgekeerde SDE(+)(+)-subsidiebedrag per energie-eenheid, gecorrigeerd met het definitieve correctiebedrag, zoals gepubliceerd in de Staatscourant.

Bij lopende of toekomstige productiejaren:

  • De door u geraamde productie (MWh);
  • Het maximale SDE(+)(+)-subsidiebedrag per energie-eenheid, gecorrigeerd met de meest recent vastgestelde correctiebedragen. Voor toekomstige jaren houden wij daarbij rekening met inflatie.

Moment van toetsing

Wij voeren de MSK-toets ongeveer een jaar na ingebruikname van uw installatie uit. Dan pas zijn de werkelijke investeringskosten te bepalen en is duidelijk hoeveel steun u voor uw project ontvangt.

Andere subsidies tijdens looptijd SDE(+)(+)-subsidie?

Ontvangt u (subsidieontvanger) tijdens de looptijd van de SDE(+)(+)-subsidie nog andere subsidies? Dan bent u (aanvrager) verplicht dit schriftelijk aan ons te melden. Wij voeren dan een nieuwe MSK-cumulatietoets uit. De uitkomsten verwerken wij in een aangepaste beschikking. U kunt tijdens de looptijd van uw SDE(+)(+)-subsidie ook een verzoek tot herberekening doen. U dient dit verzoek tot herberekening in tot uiterlijk drie maanden vóór het verstrijken van uw SDE(+)(+)-subsidieperiode.

Vaststelling SDE-subsidie

Na afloop van de subsidieperiode wordt uw project vastgesteld. Op dat moment voeren wij alleen een herberekening uit als de steunsituatie is gewijzigd.

Rekenmodellen

Wij toetsen met het MSK-rekenmodel. Dit is een rekenmodel in Excel waarbij u door het invullen van een aantal cellen automatisch een berekening maakt. De uitkomst van de toetsing ziet u dan op een volgend werkblad. De volgende MSK-rekenmodellen zijn beschikbaar:

Verklaringen en overzichten

We kunnen u vragen om een accountantsverklaring, controleverklaring of exploitatieoverzicht aan te leveren. Daarvoor zijn de volgende documenten beschikbaar:

Vragen over SDE?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?