Tijdelijk gesloten voor aanvragen

SDE++: Produceren

Gepubliceerd op:
31 augustus 2020
Laatst gecontroleerd op:
23 mei 2023

Heeft u uw productie-installatie in gebruik genomen? Dan bevindt u zich in de productiefase. In deze fase kunt u subsidievoorschotten ontvangen als u met uw productie-installatie hernieuwbare energie produceert of de CO2-uitstoot vermindert. U ontvangt alleen subsidievoorschotten als het voorlopige correctiebedrag lager is dan het bedrag waarvoor u subsidie heeft aangevraagd.

Wanneer krijgt u subsidie?

U ontvangt subsidie als uw installatie hernieuwbare energie produceert of de CO2-uitstoot vermindert en is gerealiseerd volgens de voorwaarden uit uw beschikking. Deze keren we uit in de vorm van maandelijkse voorschotten. Aan het eind van de looptijd van uw subsidie stellen we uw definitieve subsidiebedrag vast. Dit is meestal na 12 of 15 jaar. Wat voor u van toepassing is, staat in de brief van uw subsidiebeschikking.

In deze fase van het subsidietraject hebben we enkele keren per jaar contact met u. Hier leest u wat we van u nodig hebben.

Voorschotten en bijstelling

  • Wij bepalen uw voorschotbedrag voor één jaar. Dit doen we op basis van het voorlopige correctiebedrag en de door u opgegeven verwachte productie van uw installatie. Van dit voorschotbedrag ontvangt u 80% als voorschot in maandelijkse termijnen.
  • Gaat het bij u om een installatie in een van de Zon-PV-categorieën? Dan baseren wij het voorschot voor het eerste jaar op de verdeling ‘netlevering’ en ‘niet-netlevering’ die u opgaf bij uw subsidieaanvraag. Na het eerste jaar berekenen we het voorschot aan de hand van de werkelijke verdeling.
  • Na ieder kalenderjaar corrigeren wij het totale voorschotbedrag aan de hand van het definitieve correctiebedrag en uw werkelijke productie in dat jaar. Dit noemen we 'bijstellen van uw subsidie'. U leest hier meer over op de pagina Berekening SDE.
  • Uw productiegegevens ontvangt RVO van VertiCer of van uw meetbedrijf.
  • Zien wij op basis van deze gegevens dat uw productie te ver achterloopt bij uw schatting? Dan passen wij de voorschotten tussentijds aan of zetten deze stop. Hiermee voorkomen wij dat u te veel subsidie ontvangt.

Brief met correctiebedragen 2022

Binnenkort ontvangt u een brief over uw correctiebedrag voor 2022. Door de definitieve correctiebedragen voor 2022 is het in enkele categorieën mogelijk dat u voor uw voorschot een negatieve bijstelling krijgt. De hoge energieprijzen in het afgelopen jaar zijn daarvan de belangrijkste oorzaak. In de brief kunt u lezen of uw bijstelling positief of negatief is.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de berekeningen van de definitieve correctiebedragen voor 2022 gemaakt. Deze zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

Wat als uw productiegegevens ontbreken?

Uw daadwerkelijke energieproductie of CO2-vermindering bepaalt de hoogte van uw recht op subsidie. Wij hebben hiervoor uw productiegegevens nodig. Uw netbeheerder levert de gemeten productiegegevens aan VertiCer (voorheen Vertogas en CertiQ). En die geeft deze vervolgens weer door aan ons. Bij de CO2-categorieën levert het meetbedrijf de gegevens rechtstreeks bij ons aan.

Hebben wij uw productiegegevens niet ontvangen? Dan kunnen we uw recht op subsidie niet berekenen. We stoppen dan de voorschotten. Zodra wij de productiegegevens ontvangen, starten wij de voorschotten weer op.

Soms zijn er duidelijke oorzaken dat wij geen gegevens meer krijgen. Dat gebeurt namelijk als u uw inschrijving bij VertiCer niet op tijd verlengt of als u niet reageert op een verzoek van uw netbeheerder om nadere informatie. Het is belangrijk dat u dit goed in de gaten houdt.    

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat wij uw gegevens krijgen. Mochten deze ontbreken of niet juist zijn, dan neemt u zelf contact op met uw meetbedrijf, uw netbeheerder of VertiCer om te achterhalen waar de fout zit.

Wijzigt uw project?

Wilt u een wijziging doorgeven? Dan stuurt u ons een e-mail. Vermeld hierbij het projectnummer dat in uw beschikkingsbrief staat (en begint met ‘SDE’).

Wijzigingen die u per mail kunt doorgeven:

  • een andere contactpersoon opgeven of nieuwe contactgegevens
  • een verhuizing
  • een nieuw bankrekeningnummer

Gaat u verhuizen? Dan geeft u de locatiewijziging ook door aan VertiCer of uw meetbedrijf. U wordt dan op uw nieuwe adres opnieuw 'vastgesteld' als producent.

Subsidie overdragen

Als u de subsidie wilt overdragen aan iemand anders of een andere organisatie, dan gebruikt u hiervoor het formulier Wijziging subsidieontvanger. Het ingevulde formulier mailt u naar ons.

MSK-toets

Een voorwaarde aan uw SDE-subsidie is dat wij moeten nagaan of u voor uw project niet te veel publieke steun ontvangt. Dit komt voort uit Europese regelgeving, het zogenaamde milieu- en energiesteunkader (MSK). U leest hier meer over op de pagina MSK-toets voor SDE-subsidie.
Ontvangt of ontving u voor uw installatie naast SDE-subsidie ook andere vormen van overheidssteun, bijvoorbeeld de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) of de Energie-investeringsaftrek (EIA), of gemeentelijke of provinciale subsidies? Dan voeren wij een jaar na de realisatie van uw project de MSK-toets uit. U ontvangt daarvoor van ons dan een brief. Daarin staat wat u moet aanleveren en op welke manier u dit moet doen.
Voor installaties in sommige categorieën voeren wij altijd een MSK-toets uit, ook als u geen andere steun voor uw project ontvangt.

Rapporteer jaarlijks over biomassa

Ontvangt u SDE-subsidie voor de inzet van biomassa voor de productie van warmte of elektriciteit? Dan stuurt u ons in sommige gevallen jaarlijks een rapportage. Hieruit blijkt dat de biomassa aan de duurzaamheidseisen voldoet. 

Gebruik hiervoor het format en de toelichting op de pagina Duurzaamheidseisen biomassa REDII.

Op dit moment wordt in de Europese Unie over de REDIII onderhandeld. De REDIII zal een aanscherping zijn van de REDII. Mogelijk worden de grenzen aangepast die aangeven vanaf welk vermogen een installatie aan de RED-duurzaamheidseisen moet voldoen. Houd er rekening mee dat u met een SDE++-beschikking uit de openstellingsronde van 2023 mogelijk aan de eisen van de REDIII moet gaan voldoen.

Banking

Voor SDE-aanvragen is meestal 'banking' van toepassing. Dit betekent dat u de subsidiabele jaarproductie die u niet benut heeft, in latere jaren kunt inhalen (forward banking).

Daarnaast kunt u productie die hoger is dan de maximaal subsidiabele jaarproductie meenemen naar een volgend jaar (backward banking). U kunt die productie dus gebruiken als de productie in een later jaar tegenvalt. Voor deze laatste vorm van banking geldt dat dit kan tot een maximum van 25% van de subsidiabele jaarproductie. Kijk in uw beschikking voor de bankingvoorwaarden van uw project.

Kijk voor meer informatie over banking op Berekening SDE++.

Is uw subsidielooptijd afgelopen?

In uw subsidiebeschikking is een subsidiabele looptijd opgenomen. Dit is meestal 12 of 15 jaar. Na afloop van deze periode stellen wij vast op hoeveel subsidie u recht hebt. De hele subsidiabele periode van uw project wordt hierin meegenomen.

Een deel van uw subsidierecht hebt u al ontvangen door middel van voorschotten en bijstellingen. Als uit de vaststelling blijkt dat u recht hebt op meer subsidie dan er tot het moment van vaststellen is uitgekeerd, betalen wij het bedrag dat u nog tegoed hebt aan u uit. Als uit de vaststelling blijkt dat u meer subsidie heeft ontvangen dan waar u recht op heeft, dan vorderen wij het bedrag dat u te veel hebt ontvangen bij u terug. De subsidievaststelling is een afronding van de subsidiabele periode van uw project.

Om uw subsidie vast te stellen zullen wij u een voornemen tot vaststellen sturen. Hierin staan onder andere gegevens over de productie van uw installatie en de subsidievoorschotten die u hebt ontvangen. U moet controleren of deze gegevens juist een volledig zijn. Als dit het geval is, dan stellen wij uw subsidie vast.

Vaststellen kan pas als de definitieve correctiebedragen bekend zijn voor het kalenderjaar waarin u uw laatste subsidiabele productie heeft gedraaid. Deze worden rond 1 april van het hierop volgende kalenderjaar gepubliceerd. Daarnaast moeten alle meetwaarden en eventuele, voor uw aanvraagcategorie vereiste, rapportages bij ons binnen zijn voordat wij uw project kunnen vaststellen. U ontvangt dus niet gelijk na afloop van uw subsidiabele looptijd een voornemen tot vaststellen.

Negatieve elektriciteitsprijzen

Zijn de elektriciteitsprijzen negatief? Dan ontvangt u geen SDE++-subsidie voor de invoeding van hernieuwbare elektriciteit.

Krijgt u een positieve beschikking in de openstellingsronde van 2023? Dan is dit van toepassing op productie-installaties met een nominaal geïnstalleerd vermogen van 200 kW of meer. Voor positieve beschikkingen uit openstellingsronden tussen 2015 en 2023 blijven de grenzen voor zon-PV, waterkracht en osmose van 500 kW of meer en voor wind van 3 MW of meer gelden. 

Wij corrigeren voor beschikkingen die worden afgegeven vanaf 2023 in eerste instantie op basis van uren met een negatieve elektriciteitsprijs. De elektriciteitsprijzen (day-ahead) worden op uurbasis vastgesteld. Indien deze prijzen in de toekomst op kwartierbasis worden vastgesteld dan gaan wij op basis hiervan corrigeren. Voor beschikkingen uit voorgaande openstellingsronden blijven de oude voorwaarden van kracht en corrigeren wij op basis van perioden met een negatieve elektriciteitsprijs van 6 aangesloten uren of langer.

In 2020, 2021, 2022 en 2023 was de elektriciteitsprijs een aantal keer negatief. Wanneer dit was, ziet u in onderstaand overzicht.

Overzicht negatieve elektriciteitsprijzen 2023

Datum Tijdsperiode
21-05-2023 11:00 tot 17:00 uur (6 uur achter elkaar negatief)
19-04-2023 11:00 tot 17:00 uur (6 uur achter elkaar negatief)
25-03-2023 09:00 tot 17:00 uur (8 uur achter elkaar negatief)
01-01-2023 00:00 tot 07:00 uur (7 uur achter elkaar negatief)

Overzicht negatieve elektriciteitsprijzen 2022

Datum Tijdsperiode
29-12-2022 00:00 tot 07:00 uur (7 uur achter elkaar negatief)
06-06-2022 10:00 tot 16:00 uur (6 uur achter elkaar negatief)
28-05-2022 09:00 tot 18:00 (9 uur achter elkaar negatief)
23-04-2022 10:00 tot 17:00 uur (7 uur achter elkaar negatief)
24-04-2022 10:00 tot 16:00 uur (6 uur achter elkaar negatief)

Overzicht negatieve elektriciteitsprijzen 2021

Datum Tijdsperiode
08-08-2021 08:00 tot 17:00 uur (9 uur achter elkaar negatief)
09-05-2021 10:00 tot 17:00 uur (7 uur achter elkaar negatief)

Overzicht negatieve elektriciteitsprijzen 2020

Datum Tijdsperiode
05-07-2020 03:00 tot 11:00 uur (8 uur achter elkaar negatief)
24-05-2020 03:00 tot 11:00 uur (8 uur achter elkaar negatief)
23-05-2020 12:00 tot 18:00 uur (6 uur achter elkaar negatief)
13-04-2020 05:00 tot 18:00 uur (13 uur achter elkaar negatief)
29-03-2020 10:00 tot 17:00 uur (7 uur achter elkaar negatief)

Garanties van Oorsprong (GvO’s) in het correctiebedrag

Gaat u wind- of zonne-energie opwekken? Dan is de waarde van de zogenaamde Garantie van Oorsprong (GvO) onderdeel van het correctiebedrag. Een GvO is een certificaat dat de afkomst van de opgewekte energie aantoont. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt de waarde van deze GvO’s jaarlijks opnieuw vast. Een GvO kunt u bij VertiCer aanvragen.

Voor elke 1 MWh elektriciteit die uw installatie heeft geproduceerd, kunt u 1 GvO aanvragen. U krijgt deze voor de stroom die u hebt teruggeleverd aan het net. Een GvO is verhandelbaar en dus geld waard.

Bij de opwek van zonne-energie maken we daarnaast onderscheid tussen elektriciteit die u op het net invoedt (netlevering) en elektriciteit die u zelf gebruikt (niet-netlevering). Hiervoor hanteren we 2 verschillende correctiebedragen.

Vanaf de openstellingsronde van 2023 komt er ook een correctie voor GvO’s voor hernieuwbaar gas. Het PBL berekent deze waarde. Correctie hiervoor is nodig omdat er mogelijk extra marktinkomsten ontstaan als een bijmengverplichting voor groen gas wordt ingevoerd. Deze verplichting wordt nog uitgewerkt.

Emissiehandel ETS in het correctiebedrag

Neemt uw bedrijf deel aan het Emission Trading System (ETS)? Dan is er bij u sprake van vermeden inkoop of opbrengsten uit de verkoop van CO-emissierechten binnen het emissiehandelssysteem van de Europese Unie (EU-ETS). Dit wordt meegenomen in het correctiebedrag: bij opbrengsten uit ETS wordt het correctiebedrag hoger.

Met het ETS vermindert de Europese Unie de uitstoot van broeikasgassen kosteneffectief, om zo haar klimaatdoelstellingen te halen.

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over de SDE++-subsidie die u ontvangt? Kijk dan op Veelgestelde vragen SDE++: Beheerfase.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?