Tijdelijk gesloten voor aanvragen

SDE++: Produceren

Laatst gecontroleerd op:
4 juni 2024
Gepubliceerd op:
31 augustus 2020

Heeft u uw productie-installatie in gebruik genomen? Dan bevindt u zich in de productiefase. In deze fase kunt u subsidievoorschotten ontvangen als u met uw productie-installatie hernieuwbare energie produceert of de CO2-uitstoot vermindert. U ontvangt alleen subsidievoorschotten als het voorlopige correctiebedrag lager is dan het bedrag waarvoor u subsidie heeft aangevraagd.

Brief over negatieve elektriciteitsprijzen

Heeft u van ons een brief ontvangen over uw productie tijdens perioden met negatieve elektriciteitsprijzen? Dan vragen we u uw productie op te geven tijdens deze perioden. Gebruik hiervoor onderstaande download.

Wanneer krijgt u subsidie?

U ontvangt subsidie als uw installatie hernieuwbare energie produceert of de CO2-uitstoot vermindert en is gerealiseerd volgens de voorwaarden uit uw beschikking. Deze keren we uit in de vorm van maandelijkse voorschotten. Aan het eind van de looptijd van uw subsidie stellen we uw definitieve subsidiebedrag vast. Dit is meestal na 12 of 15 jaar. Wat voor u van toepassing is, staat in de brief van uw subsidiebeschikking.

In deze fase van het subsidietraject hebben we enkele keren per jaar contact met u. Hier leest u wat we van u nodig hebben.

Voorschotten en bijstelling

  • Wij bepalen uw voorschotbedrag voor één jaar. Dit doen we op basis van het voorlopige correctiebedrag en de door u opgegeven verwachte productie van uw installatie. Van dit voorschotbedrag ontvangt u 80% als voorschot in maandelijkse termijnen.
  • Gaat het bij u om een installatie in een van de Zon-PV-categorieën? Dan baseren wij het voorschot voor het eerste jaar op de verdeling ‘netlevering’ en ‘niet-netlevering’ die u opgaf bij uw subsidieaanvraag. Na het eerste jaar berekenen we het voorschot aan de hand van de werkelijke verdeling.
  • Na ieder kalenderjaar corrigeren wij het totale voorschotbedrag aan de hand van het definitieve correctiebedrag en uw werkelijke productie in dat jaar. Dit noemen we 'bijstellen van uw subsidie'. U leest hier meer over op de pagina Berekening SDE.
  • Uw productiegegevens ontvangt RVO van VertiCer of van uw meetbedrijf.
  • Zien wij op basis van deze gegevens dat uw productie te ver achterloopt bij uw schatting? Dan passen wij de voorschotten tussentijds aan of zetten deze stop. Hiermee voorkomen wij dat u te veel subsidie ontvangt.

Brief over de bijstelling van uw subsidie

In de komende weken krijgt u een brief over uw SDE-subsidie. Hierin leest u wat uw subsidierecht over 2023 is. En of u te veel of te weinig subsidie heeft ontvangen. Dat noemen we ‘bijstellen’. 

Is dit een positief bedrag? Dan betalen we dat aan u uit, of we verrekenen het als u een openstaand negatief saldo heeft. 

Is er na deze bijstelling nog een negatief bedrag over? Dan kunt u dat aan ons terugbetalen, of we verrekenen het met uw toekomstige voorschotten. Ook kan het zijn dat u dit bedrag in de toekomst alsnog moet terugbetalen. Meer informatie vindt u in de brief.

Wat als uw productiegegevens ontbreken?

Uw daadwerkelijke energieproductie of CO2-vermindering bepaalt de hoogte van uw recht op subsidie. Wij hebben hiervoor uw productiegegevens nodig. Uw netbeheerder levert de gemeten productiegegevens aan VertiCer. En die geeft deze vervolgens weer door aan ons. Bij de CO2-categorieën levert het meetbedrijf de gegevens rechtstreeks bij ons aan.

Hebben wij uw productiegegevens niet ontvangen? Dan kunnen we uw recht op subsidie niet berekenen. We stoppen dan de voorschotten. Zodra wij de productiegegevens ontvangen, starten wij de voorschotten weer op.

Soms zijn er duidelijke oorzaken dat wij geen gegevens meer krijgen. Dat gebeurt namelijk als u uw inschrijving bij VertiCer niet op tijd verlengt of als u niet reageert op een verzoek van uw netbeheerder om nadere informatie. Het is belangrijk dat u dit goed in de gaten houdt.

Let op: u loopt het risico subsidie mis te lopen als u uw inschrijving bij VertiCer niet op tijd verlengt. VertiCer keurt die niet meer met terugwerkende kracht van één jaar goed. U zorgt er zelf voor dat u iedere 5 jaar uw inschrijving op tijd verlengt.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat wij uw gegevens krijgen. Mochten deze ontbreken of niet juist zijn, dan neemt u zelf contact op met uw meetbedrijf, uw netbeheerder of VertiCer om te achterhalen waar de fout zit.

Wijzigt uw project?

Wilt u een wijziging doorgeven? Dan stuurt u een e-mail naar sde@rvo.nl. Vermeld hierbij het projectnummer dat in uw beschikkingsbrief staat (en begint met ‘SDE’).

Wijzigingen die u per mail kunt doorgeven:

  • een andere contactpersoon opgeven of nieuwe contactgegevens
  • een verhuizing
  • een nieuw bankrekeningnummer

Gaat u verhuizen? Dan geeft u de locatiewijziging ook door aan VertiCer of uw meetbedrijf. U wordt dan op uw nieuwe adres opnieuw 'vastgesteld' als producent.

Subsidie overdragen

Als u de subsidie wilt overdragen aan iemand anders of een andere organisatie, dan gebruikt u hiervoor het formulier Wijziging subsidieontvanger. Het ingevulde formulier mailt u naar sde@rvo.nl.

MSK-toets

Een voorwaarde aan uw SDE-subsidie is dat wij moeten nagaan of u voor uw project niet te veel publieke steun ontvangt. Dit komt voort uit Europese regelgeving, het zogenaamde milieu- en energiesteunkader (MSK). U leest hier meer over op de pagina SDE++: MSK-toets.
Ontvangt of ontving u voor uw installatie naast SDE-subsidie ook andere vormen van overheidssteun, bijvoorbeeld de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) of de Energie-investeringsaftrek (EIA), of gemeentelijke of provinciale subsidies? Dan voeren wij een jaar na de realisatie van uw project de MSK-toets uit. U ontvangt daarvoor van ons dan een brief. Daarin staat wat u moet aanleveren en op welke manier u dit moet doen.
Voor installaties in sommige categorieën voeren wij altijd een MSK-toets uit, ook als u geen andere steun voor uw project ontvangt.

Rapporteer jaarlijks over biomassa

Ontvangt u SDE-subsidie voor de inzet van biomassa voor de productie van warmte of elektriciteit? Dan stuurt u ons in sommige gevallen jaarlijks een rapportage. Hieruit blijkt dat de biomassa aan de duurzaamheidseisen voldoet. 

Gebruik hiervoor het format en de toelichting op de pagina Duurzaamheidseisen biomassa REDII.

Banking

Voor SDE-aanvragen is meestal 'banking' van toepassing. Dit betekent dat u de subsidiabele jaarproductie die u niet benut heeft, in latere jaren kunt inhalen (forward banking).

Daarnaast kunt u productie die hoger is dan de maximaal subsidiabele jaarproductie meenemen naar een volgend jaar (backward banking). U kunt die productie dus gebruiken als de productie in een later jaar tegenvalt. Voor deze laatste vorm van banking geldt dat dit kan tot een maximum van 25% van de subsidiabele jaarproductie. Kijk in uw beschikking voor de bankingvoorwaarden van uw project.

Kijk voor meer informatie over banking op Berekening SDE++.

Is uw subsidielooptijd afgelopen?

In uw subsidiebeschikking is een subsidiabele looptijd opgenomen. Dit is meestal 12 of 15 jaar. Na afloop van deze periode stellen wij vast op hoeveel subsidie u recht heeft. De hele subsidiabele periode van uw project wordt hierin meegenomen.

Een deel van uw subsidierecht heeft u al ontvangen door middel van voorschotten en bijstellingen. Als uit de vaststelling blijkt dat u recht heeft op meer subsidie dan er tot het moment van vaststellen is uitgekeerd, betalen wij het bedrag dat u nog tegoed heeft aan u uit. Als uit de vaststelling blijkt dat u meer subsidie heeft ontvangen dan waar u recht op heeft, dan vorderen wij het bedrag dat u te veel heeft ontvangen bij u terug. De subsidievaststelling is een afronding van de subsidiabele periode van uw project.

Om uw subsidie vast te stellen zullen wij u een voornemen tot vaststellen sturen. Hierin staan onder andere gegevens over de productie van uw installatie en de subsidievoorschotten die u heeft ontvangen. U moet controleren of deze gegevens juist en volledig zijn. Als dit het geval is, dan stellen wij uw subsidie vast.

Vaststellen kan pas als de definitieve correctiebedragen bekend zijn voor het kalenderjaar waarin u uw laatste subsidiabele productie heeft gedraaid. Deze worden rond 1 april van het hierop volgende kalenderjaar gepubliceerd. Daarnaast moeten alle meetwaarden en eventuele, voor uw aanvraagcategorie vereiste, rapportages bij ons binnen zijn voordat wij uw project kunnen vaststellen. U ontvangt dus niet gelijk na afloop van uw subsidiabele looptijd een voornemen tot vaststellen.

Negatieve elektriciteitsprijzen

Heeft u een subsidiebeschikking uit 2022 of eerder en zijn de elektriciteitsprijzen 6 uren achter elkaar of langer negatief? Dan ontvangt u voor uw teruggeleverde elektriciteit tijdens deze uren geen SDE++-subsidie. Op Negatieve elektriciteitsprijzen SDE++ ziet u wanneer dit het geval was.

Zon-PV en windenergie

Krijgt u subsidie voor zon-PV of windenergie uit een openstellingsronde van 2016 tot en met 2022? Dan krijgt u bij zon-PV tijdens perioden met negatieve elektriciteitsprijzen geen subsidie als uw installatie een vermogen heeft van 500 kW of meer. Bij windenergie geldt dat voor een vermogen van 3 MW of meer. Voor kleinere installaties ontvangt u ook bij negatieve elektriciteitsprijzen subsidie voor uw productie.

Vanaf 2023 correctie per uur

Voor beschikkingen vanaf 2023 corrigeren wij dit voor elk uur dat de elektriciteitsprijs negatief is. De elektriciteitsprijzen worden dan namelijk per uur vastgesteld. Aan een overzicht hiervan werken wij nog.

Garanties van Oorsprong (GvO’s) in het correctiebedrag

Gaat u wind- of zonne-energie opwekken? Dan is de waarde van de zogenaamde Garantie van Oorsprong (GvO) onderdeel van het correctiebedrag. Een GvO is een certificaat dat de afkomst van de opgewekte energie aantoont. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt de waarde van deze GvO’s jaarlijks opnieuw vast. Een GvO kunt u bij VertiCer aanvragen.

Voor elke 1 MWh elektriciteit die uw installatie heeft geproduceerd, kunt u 1 GvO aanvragen. U krijgt deze voor de stroom die u heeft teruggeleverd aan het net. Een GvO is verhandelbaar en dus geld waard.

Bij de opwek van zonne-energie maken we daarnaast onderscheid tussen elektriciteit die u op het net invoedt (netlevering) en elektriciteit die u zelf gebruikt (niet-netlevering). Hiervoor hanteren we 2 verschillende correctiebedragen.

Vanaf de openstellingsronde van 2023 komt er ook een correctie voor GvO’s voor hernieuwbaar gas. Het PBL berekent deze waarde. Correctie hiervoor is nodig omdat er mogelijk extra marktinkomsten ontstaan als een bijmengverplichting voor groen gas wordt ingevoerd. Deze verplichting wordt nog uitgewerkt.

Emissiehandel ETS in het correctiebedrag

Neemt uw bedrijf deel aan het Emission Trading System (ETS)? Dan is er bij u sprake van vermeden inkoop of opbrengsten uit de verkoop van CO-emissierechten binnen het emissiehandelssysteem van de Europese Unie (EU-ETS). Dit wordt meegenomen in het correctiebedrag: bij opbrengsten uit ETS wordt het correctiebedrag hoger.

Met het ETS vermindert de Europese Unie de uitstoot van broeikasgassen kosteneffectief, om zo haar klimaatdoelstellingen te halen.

Veelgestelde vragen over de productiefase

Algemeen

Hoge energieprijzen

Biomassa

Wind

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?