Tijdelijk gesloten voor aanvragen

SDE(+)(+): MSK-toets

Laatst gecontroleerd op:
4 maart 2024
Gepubliceerd op:
18 mei 2020

Heeft u een project gerealiseerd met de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) of Stimulering Duurzame Energie Productie en Klimaattransitie (SDE++)? Dan toetsen wij of u voor uw project niet te veel publieke financiële steun heeft ontvangen.

In het Europese milieu- en energiesteunkader (MSK) staat hoeveel publieke financiële steun is toegestaan voor projecten op het gebied van milieubescherming. Wij bepalen of u niet meer subsidies en andere vormen van steun ontvangt dan is toegestaan. Dit doen wij aan de hand van het MSK en de staatssteungoedkeuring van de Europese Commissie voor de subsidieregeling. Wij gebruiken hiervoor de MSK-toets.

Sinds de introductie van de SDE++ zijn er 2 verschillende MSK-toetsen. Daarnaast geldt voor SDE++-projecten een andere berekening, om eventuele overstimulering in mindering te brengen ten opzichte van SDE(+)-projecten. De verschillende toetsen en de verandering in de afhandelwijze lichten wij hieronder toe.

Sinds de najaarsronde van 2020 vallen projecten onder de SDE++. Alle projecten van daarvoor vallen onder de SDE en SDE+.

Twee MSK-toetsen

Er zijn 2 verschillende MSK-toetsen.

 • Voor de meeste technieken voeren we alleen een MSK-toets uit als u behalve subsidie uit de SDE-regeling ook andere publieke steun heeft ontvangen. De toets die we dan uitvoeren noemen wij een ‘cumulatietoets’.
 • Voor sommige technieken voeren wij altijd een MSK-toets uit. Dit doen wij ook als u geen andere publieke steun heeft ontvangen. Deze toets noemen wij de ‘toets passende stimulering’. Deze voeren we uit bij:
  • productie van hernieuwbare warmte of hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte door middel van thermische conversie van vaste of vloeibare biomassa, waarvoor u via verlengde levensduur opnieuw subsidie heeft gekregen
  • elektrische boiler
  • restwarmtebenutting
  • industriële warmtepomp met 3.000 vollasturen
  • waterstof door elektrolyse
  • afvang en permanente opslag van koolstofdioxide (CCS)
  • afvang en gebruik van koolstofdioxide (CCU)

De minister kan de toets passende stimulering ook uitvoeren voor andere categorieën productie-installaties.

Gegevens MSK-toets doorgeven

Wij voeren de eerste MSK-toets één jaar na de realisatie van uw project uit. Dan pas zijn uw werkelijke investeringskosten te bepalen en is duidelijk hoeveel publieke steun u voor uw project ontvangt. U ontvangt daarvoor van ons een brief. Daarin vragen wij u gegevens aan te leveren over de totale investeringskosten en gegevens over de (te) ontvangen subsidies en andere overheidssteun.

Klik op de knop 'Direct regelen' om uw gegevens door te geven voor de cumulatietoets. Houd hierbij de ontvangen brief bij de hand.

Gegevens voor de toets passende stimulering kunt u alleen mailen naar sde@rvo.nl, of per brief opsturen. Vermeld hierbij uw projectnummer. Het postadres is:
Postbus 10073
8000 GB Zwolle

Exploitatieoverzicht en accountantsverklaring

We kunnen u vragen om een exploitatieoverzicht of accountantsproduct aan te leveren. Daarvoor kunt u onderstaande documenten gebruiken.

Als u een Zon-PV- of Wind-project heeft, hoeft u geen exploitatieoverzicht mee te sturen.

Gevolgen MSK-toets voor uw subsidie

Ontvangt u naast SDE(+)(+)-subsidie ook andere publieke steun? Of voeren wij voor uw project een toets passende stimulering uit? Dan kan het zijn dat er bij uw project sprake is van overstimulering. En dat wij uw subsidie daarom moeten verminderen. De SDE(+)(+) vergoedt namelijk alleen de onrendabele top van de exploitatie.

Wij verminderen uw subsidie alleen als er sprake is van € 10.000 of meer aan overstimulering. U ontvangt dan een aangepaste beschikking voor uw subsidie van ons. Als er uit een MSK-toets (cumulatietoets of toets passende stimulering) blijkt dat er voor uw project minder dan € 10.000 aan overstimulering is, verlagen wij uw subsidie niet. U ontvangt hierover dan van ons een brief.

Hoe werkt een vermindering van uw SDE-subsidie?

Dat hangt af van de regeling waarvoor u subsidie heeft aangevraagd. Sinds de najaarsronde van 2020 vallen projecten onder de SDE++. Alle projecten van daarvoor vallen onder de SDE en SDE+.

 • Voor de SDE(+) verlagen wij uw subsidiabele energieproductie (de hoeveelheid energieproductie die in aanmerking komt voor subsidie). Dit doen wij aan het eind van de looptijd van uw subsidie.

 • Voor de SDE++ verminderen wij met ingang van het volgende kalenderjaar uw subsidietarief. Dit betekent dat het tarief dat u ontvangt per geproduceerde MWh of verminderde ton CO2-uitstoot lager wordt. Het nieuwe tarief geldt dan voor de rest van de looptijd van uw subsidie.

Hoe berekenen wij overstimulering?

Wij berekenen of er sprake is van overstimulering met een rekenmodel. Hieronder kunt u het rekenmodel dat op uw project van toepassing is downloaden.

Open eerst ons rekenmodel en daarna pas eventuele eigen Excel-documenten. Ons rekenmodel werkt niet als u al andere Excel-documenten open heeft staan.

Bij alle rekenmodellen vindt u een toelichting. U kunt met het rekenmodel dus zelf al een inschatting maken van eventuele overstimulering van uw project. Onze uitkomst kan afwijken van de uitkomst die u zelf heeft berekend, omdat wij de gegevens die u aanlevert beoordelen. Wanneer wij afwijken van de gegevens die u heeft aangeleverd, dan laten wij dit weten.

De volgende MSK-rekenmodellen zijn beschikbaar:

Meer informatie over de uitgangspunten en rekenregels die wij hanteren, kunt u vinden in de Beleidsregel toets passende stimulering en cumulatietoets.

Wijzigt uw situatie?

Zijn er wijzigingen zijn in uw (steun)situatie? Bijvoorbeeld door een nieuwe of gewijzigde subsidieverstrekking of nieuwe of gewijzigde fiscale voordelen? Dan bent u verplicht dit schriftelijk aan ons te melden. Mail hiervoor naar sde@rvo.nl. Wij voeren dan een nieuwe MSK-toets uit.

Ook kunt u tijdens de looptijd van uw SDE(+)(+)-subsidie maximaal 3 keer een verzoek tot herberekening van de MSK-toets doen. U moet dit verzoek wel goed onderbouwen. En u mag dit alleen doen als uw subsidievaststelling nog niet is afgegeven. Wanneer wij uw subsidie vaststellen, voeren wij alleen een nieuwe MSK-toets uit als uw steunsituatie is gewijzigd of bij wijzigingen in het project. De uitkomst van deze toets nemen wij mee in uw subsidievaststelling.

Herberekening kan nooit leiden tot een hogere subsidie dan u oorspronkelijk heeft ontvangen. Wel kunnen wij (een deel van) een verlaging ongedaan maken, als uit de herberekening blijkt dat hier aanleiding toe is.

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?