Service menu right

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) - Wegwijzer

Werkt u aan de ontwikkeling van het platteland als agrarisch ondernemer, namens een natuur- en landschapsorganisatie of namens de overheid? Dan kunt u misschien een POP3-subsidie aanvragen. Het derde plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland.

Op deze pagina leest u welke subsidies er zijn en waar u ze aanvraagt. Heeft u al een POP3-subsidie aangevraagd? Dan leest u hier hoe u uw aanvraag bekijkt en beheert en met welke voorwaarden u rekening houdt.

Europese vlag

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Corona en uitvoeren POP3-project

Hebben de coronamaatregelen (financiële) gevolgen voor het uitvoeren van uw POP3-project? Wij hebben samen met de provincies gekeken wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn. U leest hier wat u kunt doen.

Uitstel aanvragen

Heeft uw project vertraging door de coronacrisis? U kunt een paar maanden uitstel aanvragen voor het uitvoeren van uw project. Geef hiervoor een wijziging aan ons door en de reden waarom u uitstel wilt. Wilt u weten hoe u dit doet? Kijk voor meer informatie bij Uw aanvraag bekijken en beheren op deze pagina.

Financiële problemen

Komt u in financiële problemen met uw project? Neem dan contact met ons op of met uw contactpersoon bij de provincie. Kijk voor de contactgegevens op de website van uw provincie. Zij of wij helpen u dan verder.

Welke subsidies zijn er?

De POP3-subsidies zijn verdeeld in nationale regelingen (rijksregelingen) en subsidies per provincie.

Rijksregelingen

Provinciale regelingen

Wilt u weten welke POP3-subsidies uw provincie heeft? Kijk dan op hun website.

Landelijke openstelling

De 12 provincies stellen de POP3-subsidie Jonge landbouwers elk jaar tegelijk open.

Hoe vraagt u subsidie aan?

Rijksregelingen

U vraagt subsidie aan via mijn.rvo.nl. Welke subsidies onder de rijksregelingen vallen leest u op deze pagina bij Welke subsidies zijn er?

Provinciale regelingen

Alleen de POP3-subsidie Jonge landbouwers vraagt u aan via mijn.rvo.nl. Voor de andere POP3-subsidies doet u dit via het POP3 Webportal.

Uw aanvraag bekijken en beheren

Rijksregelingen

U bekijkt en beheert uw aanvraag voor een rijksregeling in Mijn dossier (eerst inloggen) op mijn.rvo.nl.

Provinciale regelingen

Waar u uw aanvraag voor een provinciale POP3-subsidie bekijkt en beheert, hangt af van waar u uw aanvraag heeft gedaan. Heeft u dit gedaan via mijn.rvo.nl? Dan bekijkt en beheert u uw aanvraag altijd via mijn.rvo.nl. Als u uw aanvraag via het POP3-webportal heeft gedaan, dan bekijkt en beheert u uw aanvraag daar.

Weet u niet zeker of u uw aanvraag via mijn.rvo.nl of het POP3-webportal heeft gedaan? Kijk dan of u een zaaknummer of een projectnummer heeft. Dit nummer staat in de brief met de beslissing op uw aanvraag, rechtsboven op de eerste bladzijde. Een zaaknummer heeft maximaal 11 cijfers (bijvoorbeeld, 12345678910). Een projectnummer begint altijd met de letters OV- met daarna maximaal 4 cijfers (bijvoorbeeld, OV-1234).

Heeft u een zaaknummer? Dan bekijkt en beheert u uw aanvraag via mijn.rvo.nl. Bij een projectnummer doet u dit in het POP3-webportal.

Uw provinciale POP3-subsidie beheren

U heeft een provinciale POP3-subsidie aangevraagd en gaat uw project beheren. Uw zaaknummer of projectnummer bepaalt of u dit doet via mijn.rvo.nl of het POP3-webportal. De documenten en instructies die u nodig heeft om uw aanvraag via mijn.rvo.nl te beheren staan op de POP3-pagina met documenten op mijn.rvo.nl. Werkt u in het POP3-webportal? Dan voegt u hier de documenten toe. Een handleiding voor het gebruik van het POP3-webportal vindt u onderaan de startpagina van het portal.

Wijziging doorgeven

Er verandert iets in uw project en dit wilt u doorgeven. Hiervoor gebruikt u het formulier Melding voor projecten POP3. Werkt u in het POP3-webportal? Dan voegt u het formulier Melding voor projecten POP3 toe via het POP3-webportal.

Voortgangsverslag insturen

U stuurt 1 keer per jaar een voortgangsverslag in. Voor het doorgeven van een voortgangsverslag gebruikt u het format Voortgangsrapportage POP3. Werkt u in het POP3-webportal? Dan voegt u het format Voortgangsrapportage POP3 toe via het POP3-Webportal.

Tussentijdse betaling aanvragen

U heeft (een deel) van de werkzaamheden voor uw project uitgevoerd en kosten gemaakt en betaald. Voor het aanvragen van een tussentijdse betaling wilt u een verzoek tot deelbetaling doen. Bij dit verzoek horen ook de volgende documenten:

 • facturen- en urenoverzicht POP3;
 • voortgangsverslag;
 • kopie van facturen en betaalbewijzen;
 • urenregistratieformulieren en kopie loonstrook.

Voor het versturen van uw verzoek tot deelbetaling via mijn.rvo.nl logt u daar in. Alle documenten uploadt u daarna als pdf in uw dossier bij uw aanvraag. Werkt u in het POP3-webportal? Dan voegt u het verzoek voor deelbetaling toe via het POP3-webportal en stuurt de documenten mee.

Verzoek tot vaststelling doen

U heeft het project afgerond en wilt een verzoek tot vaststelling van uw subsidie aanvragen. In de brief met de beslissing op uw aanvraag staat wanneer u een verzoek tot vaststelling doet. Bij dit verzoek horen ook de volgende documenten:

 • facturen- en urenoverzicht POP3;
 • eindverslag;
 • kopie van facturen en betaalbewijzen;
 • urenregistratieformulieren en kopie loonstrook.

Voor het versturen van uw verzoek tot vaststelling via mijn.rvo.nl logt u daar in. Alle documenten uploadt u daarna als pdf in uw dossier bij uw aanvraag. Werkt u in het POP3-webportal? Dan voegt u het verzoek voor vaststelling toe via het POP3-webportal en stuurt de documenten mee.

Na de beschikking: instructievideo POP3 en LEADER

In de instructievideo POP3 en LEADER krijgt u uitleg over de uitvoering, administratie en verplichtingen van uw subsidie. U ziet bijvoorbeeld hoe u een eindrapportage maakt of waar u uw vragen kunt stellen als u er niet uitkomt.

Communiceren over uw project?

Ontvangt u POP-subsidie? Houd er dan rekening mee dat er voorwaarden zijn voor communicatie. Waar de communicatie over POP aan moet voldoen staat in een Europese verordening. De uitwerking van deze verordening vindt u in bijlage 1 van het Handboek POP3. Hierin staat ook waar u de publiceerbare logo’s vindt die u moet gebruiken. Bij LEADER-projecten moet ook het LEADER-logo gepubliceerd worden. Nationale co-financiers kunnen daarnaast ook nog aanvullende publicatieverplichtingen hebben.

Voorbeelden

Bij projecten met cofinanciering vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) moet u vaak de een breder publiek laten weten dat het project door POP-subsidie uitgevoerd kon worden. Zo moeten er bij grotere investeringsprojecten publicatieplaquettes of -borden staan. En als er bijvoorbeeld een voorlichtingsfolder over een POP-project is, dan moet op die folder staan dat het project ook door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) gefinancierd is.

Maatregelen en sancties POP3

Komt u de voorwaarden van uw POP3-subsidie niet na bij de uitvoering van uw project? Dan kan de subsidie verlaagd worden of u krijgt een boete opgelegd volgens de Beleidsregel verlagen subsidie POP. Het sanctiebeleid staat ook op de website van uw provincie en het Regiebureau POP.

Het plattelandsontwikkelingsprogramma POP3

Het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) maakt sinds 2000 deel uit van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De Nederlandse uitwerking hiervan is het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). Elke lidstaat moet een nationaal plan opstellen voor plattelandsbeleid. Dit plan moet de Europese Commissie goedkeuren.

Nationaal plan

De Europese Commissie heeft op 16 februari 2015 het nationaal plan van Nederland voor het POP3-programma goedgekeurd. Het programma is gemaakt in een samenwerking van het Ministerie van Economische zaken, de 12 provincies en landbouw- en natuurorganisaties. POP3 richt zich op 5 thema's:

 • versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht
 • jonge boeren
 • natuur en landschap
 • verbetering van waterkwaliteit
 • LEADER (versterken landelijk gebied)

De provincies bepalen zelf op welke thema's ze de nadruk leggen.