Gesloten voor aanvragen

Pilots nieuw GLB

Laatst gecontroleerd op:
6 januari 2023
Gepubliceerd op:
18 januari 2019

Als collectief van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) heeft u zich aangemeld voor de Pilots nieuw GLB. Met deze pilots willen we ervaring opdoen voor de volgende GLB-periode van 2021 tot 2027. U kunt hiervoor subsidie krijgen.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

Budget

Voor deze subsidie heeft de Europese Unie is € 9,6 miljoen vrijgemaakt vanuit het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Voorwaarden

Voor Pilots nieuw GLB voldoet u aan de volgende voorwaarden:

 • De aanvrager is een agrarisch collectief met een geldig certificaat collectief agrarisch natuurbeheer. Samenwerkingsverbanden van agrarische collectieven kunnen de aanvraag ook insturen.
 • U kunt alleen een deelbetaling krijgen bij een bedrag van minimaal € 50.000.
 • U krijgt alle kosten vergoed die onder de subsidie vallen.
 • U kunt 4 keer per jaar een deelbetaling aanvragen.

Deelbetaling aanvragen

U kunt 4 keer per jaar een deelbetaling aanvragen van minimaal € 50.000. Op mijn.rvo.nl kunt u de deelbetaling aanvragen. U ontvangt binnen 13 weken een beslissing op uw aangevraagde deelbetaling.

Met uw aanvraag voor deelbetaling stuurt u deze bijlagen mee:

 • Facturenoverzicht: een format hiervoor vraagt u aan per e-mail: pilotsnieuwglb@rvo.nl.
 • Productentabel: een format vraagt u aan per e-mail: pilotsnieuwglb@rvo.nl.
 • Alle facturen die u heeft opgenomen in het facturenoverzicht. Zorg ervoor dat iedere factuur een nummer heeft, dat hetzelfde is als de nummering in het facturenoverzicht.
 • Betaalbewijzen van iedere factuur die u heeft opgenomen in het facturenoverzicht. Zorg ervoor dat elk betaalbewijs een nummer heeft, dat hetzelfde is als de nummering in het facturenoverzicht.
 • Bewijzen van de opgeleverde producten: als u kosten doorgeeft die horen bij producten uit de productentabel, voeg dan bewijs of rapporten toe.
 • Vergunningen: als u vergunningen heeft om uw project uit te voeren, voeg deze dan toe.
 • Overige bijlagen: dit zijn andere bijlagen die u toevoegt om uw aanvraag te onderbouwen. In de beslissing staat of u nog andere bijlagen moet meesturen.

In sommige gevallen hebben wij ook deze bijlagen nodig:

 • Urenregistratie: als u vacatie- of vrijwilligersvergoedingen heeft aangevraagd bij de subsidie, voegt u urenregistraties toe. Een format hiervoor vraagt u aan per e-mail: pilotsnieuwglb@rvo.nl.
 • Onderbouwing redelijkheid van kosten: u kunt een uitleg meesturen over de kosten en waarom u ze heeft gemaakt.
 • Btw-verklaring: stuur die mee als dit in uw verleningsbrief staat. U heeft deze brief gekregen als wij uw aanvraag hebben goedgekeurd.

Wijziging doorgeven

Verandert er iets tijdens de uitvoering van uw project? U geeft dit aan ons door. Dit doet u met de knop Wijzigingen doorgeven. U mag de verandering pas uitvoeren als u toestemming van ons heeft. U stuurt documenten mee met een uitleg over de verandering die u wilt doen. U kunt ook een wijziging meesturen van de financiële planning.

Voortgangsrapportage versturen

Vóór 31 mei 2021 heeft u ons een verslag gestuurd van hoe uw project loopt: de voortgangsrapportage.

Subsidievaststelling aanvragen

In uw laatste beslissingsbrief over uw subsidieaanvraag (verleningsbeschikking) staat de einddatum van uw project. Heeft u uw project afgerond? Dan stuurt u binnen 13 weken een aanvraag voor subsidievaststelling op. Daarmee berekenen wij het definitieve subsidiebedrag voor uw project. U vraagt hiermee ook de laatste 10% van uw subsidie aan. Daarom stuurt u naast uw eindrapport ook de bewijzen voor uw laatste betaling mee. Dit zijn dezelfde bewijzen die u bij een aanvraag voor een deelbetaling verstuurt. U gebruikt daarvoor ook dezelfde formats voor het facturenoverzicht en de productentabel.

U vraagt vaststelling aan op mijn.rvo.nl. Na uw aanvraag krijgt u binnen 13 weken een beslissing. Krijgt u nog subsidie? Dan staat het bedrag binnen 6 weken na de beslissing op uw bankrekening.

Wetten en regels

Heeft u een vraag over de inhoud van de wetten en regels die horen bij deze subsidie? Wilt u bijvoorbeeld weten of u voor een bepaalde uitgave subsidie kunt krijgen? Dan mag u deze vraag sturen naar pilotsnieuwglb@rvo.nl. Meer informatie over de wetten en regels vindt u in de regeling Europese EZ subsidies, hoofdstuk 4.5.

Achtergrond

De subsidie Pilots nieuw GLB is ontstaan door een nauwe samenwerking tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincies. De subsidie valt onder de rijksregelingen van het POP3 Plattelandsontwikkelingsprogramma.

In opdracht van:
 • Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Provincies
Bent u tevreden over deze pagina?