Actieve landbouwer 2022

Gepubliceerd op:
11 januari 2022
Laatst gecontroleerd op:
15 maart 2023

Wilt u subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) ontvangen? Dan moet u op 15 mei 2022 actieve landbouwer zijn. Uit uw KVK-registratie blijkt of u een actieve landbouwer bent. Wij bekijken dit elk jaar opnieuw.

KVK-inschrijving

U bent een actieve landbouwer als uw bedrijf met een landbouwactiviteit staat ingeschreven bij KVK. Deze landbouwactiviteit moet de hoofdactiviteit zijn van uw bedrijf. Heeft u een bedrijf met verschillende vestigingen? Dan moet de landbouwactiviteit als hoofdactiviteit op uw hoofdvestiging bij KVK staan.

SBI-codes landbouwactiviteiten

Elk bedrijf staat bij KVK ingeschreven met één of meer SBI-codes. Deze codes geven de activiteiten van het bedrijf aan. Wij gebruiken de SBI-codes om te bepalen of u landbouwactiviteiten uitvoert. SBI-codes beginnend met 011, 012, 013, 014, 015 of 016 zijn landbouwactiviteiten. Ook SBI-code 1051 is een landbouwactiviteit, als u minimaal 50% van de verwerkte melk op het eigen melkveebedrijf produceert.

Voert u wel landbouwactiviteiten uit, maar is dit niet uw hoofdactiviteit? Dan kunt u soms toch nog uitbetaling krijgen. U heeft hiervoor een accountantsverklaring nodig. Lees de voorwaarden onder Geen landbouwactiviteit als hoofdactiviteit.

Registratie KVK

Wij bekijken elk jaar of u op 15 mei van het aanvraagjaar actieve landbouwer bent. De KVK-registratie moet gelijk zijn aan de echte situatie.

Registratie aanpassen

Verandert u de KVK-registratie? Zorg dan dat uw KVK-registratie uiterlijk 15 mei 2022 klopt. U moet de KVK-registratie binnen 7 dagen na de verandering aanpassen. Een bedrijfsoverdracht, bedrijfsbeëindiging of overlijden van een bedrijfsvoerder geeft u ook aan ons door. Lees meer op Uw agrarische registratie bij ons.

Controles

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert ook of u actieve landbouwer bent. Komt de NVWA bij u voor een controle? Dan moet u bewijs laten zien dat u actieve landbouwer bent. Voorbeelden van bewijzen zijn statuten of fiscale documenten (bijvoorbeeld de belastingaangifte). Zo voorkomt u een afwijzing voor de uitbetaling van de GLB-subsidies.

Bedrijfsoverdracht

Elke verandering in eigendom van een bedrijf is een bedrijfsoverdracht. Bij een bedrijfsoverdracht schrijft de overdrager zich uit bij KVK. KVK geeft uw uitschrijving aan ons door. Maar u moet de bedrijfsoverdracht ook zelf bij ons melden. Dat doet u binnen 30 dagen na uw KVK-uitschrijving. In de overdrachtsmelding geeft u aan wat er met alle bedrijfsonderdelen gebeurt. En vanaf welke datum u het bedrijf overdraagt. De overnemer moet zich op tijd bij KVK inschrijven. Dit moet uiterlijk op 1 december.

Uitschrijving KVK

Als u uw bedrijf heeft uitgeschreven bij KVK, bent u geen actieve landbouwer meer. Bij een overdracht of uitschrijving vóór 15 mei heeft dat gevolgen voor de uitbetaling van GLB-subsidies.

Betalingsrechten overnemen

Wilt u betalingsrechten overnemen, maar bent u nog geen actieve landbouwer? Pas uw inschrijving bij KVK dan zo snel mogelijk aan. Moet u een accountantsverklaring opsturen? Zorg dat wij deze ruim voor 15 mei ontvangen. Zo kunnen wij de overdrachtsmelding op tijd beoordelen. En kunt u de betalingsrechten hetzelfde jaar laten uitbetalen. Lees meer hierover op Betalingsrechten overdragen of afstaan.

Geen landbouwactiviteit als hoofdactiviteit

Staat u niet met een landbouwactiviteit als hoofdactiviteit op uw hoofdvestiging ingeschreven? Soms kunt u toch uitbetaling van directe betalingen GLB krijgen. Dat kan als u ingeschreven staat met een landbouwactiviteit als:

 • nevenactiviteit op uw hoofdvestiging of;
 • nevenactiviteit op een nevenvestiging of;
 • hoofdactiviteit op een nevenvestiging.

U heeft dan een accountantsverklaring nodig. Daarmee laat u zien dat landbouw een belangrijk onderdeel is van de totale economische activiteiten op uw hele bedrijf. Dat moet u elk jaar opnieuw doen. Hiervoor zijn 2 mogelijkheden:

1. Het jaarlijkse bedrag dat u krijgt aan directe GLB-betalingen is meer dan 5% van:

 • uw totale inkomsten uit niet-landbouwactiviteiten van uw laatste belastingjaar of;
 • het gemiddelde bedrag aan inkomsten uit niet-landbouwactiviteiten over uw 3 laatste belastingjaren.

2. Het bedrag aan inkomsten uit uw landbouwactiviteiten is meer dan een derde van:

 • uw totale bedrag aan inkomsten van uw laatste belastingjaar of;
 • het gemiddelde bedrag aan inkomsten over uw 3 laatste belastingjaren.

Accountantsverklaring

Uw accountant moet ingeschreven staan bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Hij maakt de Accountantsverklaring actieve landbouwer. Daarvoor gebruikt hij uw financiële gegevens. U bewaart deze verklaring in uw eigen administratie. De accountant gebruikt de verplichte Samenstellingsverklaring van de accountant (pdf). U vindt deze verklaring onderaan deze paragraaf.

Versturen via Mijn dossier

U verstuurt de samenstellingsverklaring digitaal. Volg de onderstaande stappen:

 1. Log in op mijn.rvo.nl.
 2. Klik op Mijn dossier.
 3. Ga naar Digitaal post versturen.
 4. Kies als onderwerp Basisbetalingsregeling.
 5. Bij documentsoort kiest u Accountantsverklaring actieve landbouwer.

U hoeft geen andere bijlagen mee te sturen.

De verklaring moet uiterlijk 15 mei 2022 bij ons binnen zijn. Krijgen wij de verklaring later? Houd er dan rekening mee dat u een korting op de directe betalingen krijgt. De korting is 1% voor iedere werkdag. De kortingsperiode is tot en met 10 juni 2022. Inzendingen na deze datum krijgen een afwijzing.

Gegevens uit belastingaangifte

Uw accountant gebruikt voor de accountantsverklaring de laatste belastingaangifte. Of hij gebruikt het gemiddelde bedrag aan inkomsten van de laatste 3 belastingjaren. De belastingaangifte is voldoende. Hij heeft de definitieve aanslag niet nodig.

Handig om te weten

In de samenstellingsverklaring van de accountant staan een aantal moeilijke begrippen. Hieronder leggen we deze begrippen uit.

Directe betalingen GLB

De directe betalingen GLB bestaan uit:

 • de basis- en vergroeningsbetaling
 • de extra betaling voor jonge landbouwers
 • de graasdierpremie

Het gaat bij directe betalingen om het hele bedrag aan directe betalingen. Dus het bedrag zonder korting of sanctie. We kijken naar het bedrag aan directe betalingen in het laatste belastingjaar. Zo bepalen we of landbouw een belangrijk onderdeel is van de totale economische activiteit op uw hele bedrijf.

Heeft u in het laatste belastingjaar geen aanvraag voor directe betalingen gedaan? Dan bepalen wij het bedrag aan directe betalingen. We kijken naar het aantal geconstateerde subsidiabele hectares van uw laatste aanvraag. Dit aantal vermenigvuldigen we met de waarde van het betalingsrecht in het laatste belastingjaar. In 2021 was een betalingsrecht € 259,73 waard.

Inkomsten

Met inkomsten bedoelen we de omzet, inclusief btw. Dit geldt voor inkomsten uit landbouwactiviteiten en niet-landbouwactiviteiten. Voor inkomsten uit een dienstverband gaat het om het brutoloon.

Inkomsten uit belastingaangifte

Het gaat om de bruto-inkomsten. Dat zijn de inkomsten vóór aftrek van kosten en belastingen. Moet uw bedrijf omzetbelasting betalen? Dan gebruikt u de inkomsten uit de laatste jaaraangifte van uw omzetbelasting. Als uw bedrijf geen omzetbelasting hoeft te betalen, gebruikt u de laatste aangifte inkomstenbelasting. Heeft u een maatschap, vof en/of cv? Dan gaat het om de inkomsten uit de inkomstenaangiftes van alle betrokken maten/vennoten bij elkaar.

Heeft u een hoofdvestiging en één of meer nevenvestigingen op één KVK-nummer? Dan tellen de inkomsten van alle vestigingen mee.

Inkomsten uit landbouwactiviteiten

Het gaat hier om de landbouwactiviteiten die u op het bedrijf uitvoert, zoals:

 • gewassen verbouwen en oogsten;
 • dieren fokken en houden voor landbouwdoeleinden;
 • dieren melken voor landbouwdoeleinden;
 • landbouwproducten produceren, die voorkomen op Bijlage I van Verordening 1308/2013;
 • een minimumactiviteit uitvoeren op de landbouwgrond. U maait de oppervlakte minimaal één keer in het jaar. Dit moet dan uiterlijk 31 oktober. Hiermee zorgt u dat begrazing of teelt mogelijk blijft.

Inkomsten uit landbouwactiviteiten zijn:

 • inkomsten die u als landbouwer ontvangt voor landbouwactiviteiten die u uitvoert op uw bedrijf;
 • subsidie of steun die u hiervoor ontvangt zoals de uitbetaling van betalingsrechten of vergroeningsbetaling.

Verwerkt u zelf uw landbouwproducten of laat u deze verwerken tot een ander landbouwproduct? Dan zien wij dit ook als inkomsten uit landbouwactiviteiten als u zich houdt aan deze voorwaarden:

 • Het verwerkte landbouwproduct is een product dat voorkomt op Bijlage I van Verordening 1308/2013.
 • De verwerking van het landbouwproduct gebeurt op uw eigen bedrijf. En u verkoopt de producten zelf.

Voorbeeld

U houdt melkkoeien. Van de melk van uw koeien maakt u kaas. U verkoopt deze kaas zelf. De inkomsten van deze verkoop tellen mee als inkomsten uit landbouwactiviteiten. De handel in landbouwproducten van anderen is geen landbouwactiviteit.

Inkomsten uit niet-landbouwactiviteiten

Alle andere inkomsten zijn inkomsten uit niet-landbouwactiviteiten. De landbouwer is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Het hangt af van de rechtsvorm van uw landbouwbedrijf of inkomsten meetellen.

Is het landbouwbedrijf:

 • een rechtspersoon (bv, nv, stichting, vereniging of coöperatie)? Dan tellen de inkomsten niet mee in het totaal van de landbouwinkomsten of de inkomsten uit niet-landbouwactiviteiten.
 • een natuurlijk persoon (eenmanszaak, maatschap, vof of cv)? Alle inkomsten van alle deelnemers tellen mee in het totaal van de landbouwinkomsten, of de inkomsten uit niet-landbouwactiviteiten.

GLB vanaf 2023

Het GLB vanaf 2023 is per 1 januari 2023 ingegaan en wil toekomstbestendig boeren sterker belonen. Op Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023 leest u alles over nieuwe voorwaarden, regelingen en premies waar u mee te maken krijgt.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?