Landbouwgrond GLB 2022

Gepubliceerd op:
11 januari 2022
Laatst gecontroleerd op:
15 maart 2023

Heeft u grond ter beschikking voor landbouwactiviteiten? Dan kunt u uitbetaling van betalingsrechten uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aanvragen. U vraagt deze subsidie aan in de Gecombineerde opgave. Dit kan elk jaar van 1 maart tot en met 15 mei.

Voorwaarden

Voor uitbetaling van de betalingsrechten gelden de volgende voorwaarden:

 • U heeft de landbouwgrond ter beschikking op 15 mei 2022.
 • Op het perceel verbouwt u een gewas dat subsidiabel is.
 • U heeft toestemming van de eigenaar, verhuurder of (erf)verpachter voor het gebruik van het perceel. Dat is als u niet zelf de eigenaar bent.
 • U gebruikt landbouwgrond in het subsidiejaar niet meer dan 90 dagen voor andere activiteiten. Meer informatie leest u onder Wanneer krijgt u geen subsidie.
 • Op uw percelen groeien maximaal 50 bomen per hectare. Voor fruit- en notenbomen geldt geen maximum, zolang ze voor een regelmatige oogst zorgen.
 • Uw perceel is afgerond minstens 0,01 hectare.
 • Voor percelen met hennep houdt u zich aan de voorwaarden voor de teelt van hennep.
 • Voor percelen met voedselbos houdt u zich aan de voorwaarden voor een voedselbos.

Subsidie- en randvoorwaarden

U houdt zich het hele jaar aan de subsidievoorwaarden en randvoorwaarden. Ook als u het perceel voor 15 mei van een andere gebruiker overneemt. Of als het perceel na 15 mei overgaat naar een andere gebruiker. Ook moet het perceel het hele jaar voldoen aan de voorwaarden van landbouwgrond. Lees hierover meer bij Wanneer krijgt u subsidie.

Beweiden en maaien

U beweidt uw grasland, of maait het minimaal één keer in het jaar. Dit doet u uiterlijk 31 oktober. Heeft u percelen met een contract uit de ANLb of Catalogus Groenblauwe diensten? Dan is één keer in de 2 jaar maaien voldoende.

Vegetatie

Bestaat de vegetatie van uw perceel voor meer dan 50% uit verruiging of struiken? Dan krijgt u daar geen subsidie voor. Gaat het om een deel van een perceel? Dan kunt u het perceel splitsen. En het deel dat voldoet aan de voorwaarden geeft u op als subsidiabele grond.

Wanneer krijgt u subsidie

U krijgt subsidie voor grond in Nederland die u gebruikt als:

 • bouwland
 • blijvend grasland
 • blijvende teelt

Deze grond geeft u op als landbouwgrond als u deze gebruikt voor landbouwactiviteiten.

Voorbeelden landbouwactiviteiten:

 • U verbouwt een akkerbouwgewas of een meerjarige teelt.
 • Begrazen van landbouwgrond.
 • U maait gras voor veevoer.
 • U zet grond in als ecologisch aandachtsgebied (EA).
 • U zaait een groenbemester in volgens de randvoorwaarden.

Bouwland

Bouwland is grond die u gebruikt voor de teelt van gewassen met uitzondering van blijvende teelten. Of grond die u daarvoor kunt gebruiken, maar die nu nog braak ligt. Voor de randvoorwaarden mag zwarte braak niet. Deze percelen moet u inzaaien met een verplichte groenbemester. De groenbemester kunt u tot en met 31 mei inzaaien. En mag u pas na 31 augustus vernietigen. Onbeheerde akkerranden die u inzet als ecologisch aandachtsgebied mogen wel braak liggen.

Blijvend grasland

Het perceel met grasland is minimaal 5 jaar niet opgenomen in de vruchtwisseling van uw bedrijf. Dit betekent dat het perceel niet is omgezet in een ander gewas dan gras. Minimaal 50% van de grond moet bestaan uit grassen of andere kruidachtige gewassen. Pitrus, riet en heide vallen hier bijvoorbeeld niet onder.

Ecologisch kwetsbaar blijvend grasland

Is uw perceel aangewezen als ecologisch kwetsbaar blijvend grasland? Hierop geldt een ploeg- en omzetverbod. Lees meer op Blijvend grasland 2022.

Blijvende teelt

Blijvende teelt is grond waarop u een gewas teelt dat normaal langer dan 5 jaar staat. Dit levert regelmatig een oogst op. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

 • producten van kwekerijen
 • hakhout met een korte omlooptijd
 • boomgaarden
 • boom- en fruitkwekerijen
 • gewassen als asperges en miscanthus (olifantsgras)
 • voedselbossen

Gewassen

U krijgt alleen uitbetaling voor percelen met subsidiabele gewassen. In de Tabel Gewassen en GLB 2022 ziet u wanneer een gewas subsidiabel is. U ziet ook of een gewas als bouwland, blijvend grasland of een blijvende teelt meetelt. En of het een apart gewas is voor gewasdiversificatie. Daarnaast ziet u of u een vanggewas, hoofdteelt of landschapselement kunt inzetten als ecologisch aandachtsgebied.

In het Stroomschema gewascodes voor grasland vindt u de meest gebruikte gewascodes.

Waarvoor krijgt u geen subsidie

U krijgt geen uitbetaling van betalingsrechten voor grond die geen landbouwgrond is. Of voor oppervlakten die niet bij uw oppervlakte landbouwgrond horen.

Lees meer hierover op

Percelen tijdelijk in gebruik voor andere activiteiten

Gebruikt u of een derde landbouwgrond meer dan 90 dagen van het kalenderjaar voor andere activiteiten dan landbouw? Dan krijgt u voor deze grond geen uitbetaling van betalingsrechten. De 90 dagen hoeven niet achterelkaar te liggen.

Voorbeelden van tijdelijke andere activiteiten zijn:

 • tijdelijke parkeerplaats
 • feesttent
 • paardenconcours
 • ijsbaan

Verschillende korte activiteiten mogen. Zolang u ervoor zorgt dat het aantal dagen opgeteld niet meer dan 90 dagen is. Breng het perceel direct na de korte activiteit terug in goede landbouw- en milieuconditie. Hiermee voorkomt u een randvoorwaardenkorting op GLB-subsidies.

Belangrijk bij de Gecombineerde opgave

Gebruikt u of iemand anders uw perceel meer dan 90 dagen voor andere activiteiten dan landbouw? Vraag dan in de Gecombineerde opgave geen uitbetaling van betalingsrechten en vergroeningsbetaling op dit perceel aan. Wel geeft u het perceel op in Mijn percelen.

Gebruikt u uw grond op 15 mei niet voor landbouw? Dan geeft u de grond bijvoorbeeld op als tijdelijk onbeteelde grond. Staat er op 15 mei wel een gewas op het perceel? Dan geeft u de gewascode op die bij de teelt hoort. U geeft ook in de Gecombineerde opgave aan dat er sprake is van noemenswaardige hinder door niet-landbouwactiviteiten.

Mestwetgeving

GLB en mest hebben verschillende voorwaarden voor grondgebruik en landbouwgrond. U leest hierover meer op Landbouwgrond GLB en Mest.

Heeft u percelen in gebruik als natuurterrein volgens de mestwetgeving? Of gebruikt u een primaire waterkering zoals een dijk en heeft u hierover niet de beschikkingsmacht? Dan kunt u die grond niet gebruiken voor de gebruiksruimte mest en derogatie. Maar wel voor de Verantwoorde groei melkveehouderij en de Mestverwerkingsplicht.

Lees alles over mest gebruiken en uitrijden.

GLB vanaf 2023

Het GLB vanaf 2023 is per 1 januari 2023 ingegaan en wil toekomstbestendig boeren sterker belonen. Op Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023 leest u alles over nieuwe voorwaarden, regelingen en premies waar u mee te maken krijgt.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?