Oppervlakten die niet bij landbouwgrond horen 2022

Gepubliceerd op:
7 april 2021
Laatst gecontroleerd op:
1 februari 2023

U kunt uitbetaling van betalingsrechten uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) krijgen. Dit geldt voor landbouwgrond waarop u landbouwactiviteiten uitvoert. Er zijn oppervlakten die wij niet als landbouwgrond zien. U kunt geen hier betalingsrechten voor laten uitbetalen.

Wateroppervlakte

Wateroppervlakten als sloten en sommige greppels horen niet bij uw oppervlakte landbouwgrond.

Sloten

Dit zijn geulen die voor de waterbeheersing gegraven zijn. Het grootste deel van het jaar staat er water in. De breedte van een sloot is van insteek tot insteek groter dan één meter. De grens van landbouwgrond met een sloot ligt bij de insteek van de sloot. De functie van het talud (helling) van een sloot is aan- en afvoer van water. Het talud valt daarom buiten het perceel landbouwgrond.

Als er een afrastering is, ligt de grens van de landbouwgrond op de afrastering. Heeft u een langzaam aflopend talud (flauw talud)? Of helemaal geen talud? Dan houdt u de grens van land met water als perceelgrens aan. Dit geldt vooral voor gebieden met een hoge waterstand, zoals het veenweidegebied.

Talud dat niet bij landbouwgrond hoort
Sloot zonder talud, grens landbouwperceel op waterlijn

 

 

Flauw talud, grens landbouwperceel op waterlijn
Afgerasterd talud buiten landbouwperceel

 

Greppels

Greppels zijn lange geulen in akkers en weilanden. De functie van een greppel is om een teveel aan water af te voeren naar de sloot. Kunnen dieren er niet makkelijk doorheen of overheen lopen? Omdat de greppels daar te diep of te breed voor zijn? Dan hoort het niet bij uw oppervlakte landbouwgrond. Voor deze greppels gelden dezelfde regels als voor sloten.

Greppels die bij uw landbouwgrond horen

Welke greppels horen wel bij uw landbouwgrond?

Kunnen dieren wel makkelijk door of over een greppel lopen? En staat de greppel door zijn minimale diepte en breedte de landbouwactiviteiten niet in de weg? Dan zien we dit als landbouwgrond.

Poelen, vennen en drassen

Poelen en natuurlijke wateren, zoals vennen of drassen zijn geen landbouwgrond. Begroeiing langs het water zien we ook niet als landbouwgrond. Begroeiing kan bosjes of onkruid zijn. Ook verharde delen rondom aangelegde wateren horen niet bij uw oppervlakte landbouwgrond.

Wat hoort wel bij uw landbouwgrond?

Bomen

Bomenrijen, bosjes en losse bomen horen niet bij uw oppervlakte landbouwgrond.

Bomenrijen

Een bomenrij is een lijnvormig landschapselement met opgaande begroeiing van bomen en struiken. De bomen staan in een kromme of rechte lijn. Heeft u bomenrijen die grenzen aan het perceel of die op de buitengrens van het perceel staan? Dan horen deze niet bij uw oppervlakte landbouwgrond.

Wanneer zien we een bomenrij wel als landbouwgrond?

Soms zien we bomenrijen wel als landbouwgrond. Namelijk als de bomenrij binnen het landbouwperceel:

 • korter is dan 50 meter;
 • uit niet meer dan 50 bomen per hectare bestaat;
 • de landbouwactiviteiten niet in de weg staat. De bomen moeten zo ver uit elkaar staan dat dieren en landbouwmachines er tussendoor kunnen.

Bosjes en losse bomen

Bosjes en losse bomen op de grens van het landbouwperceel horen niet bij uw oppervlakte landbouwgrond.

Welke bosjes en losse bomen horen wel bij landbouwgrond?

 • Bosjes in een landbouwperceel kleiner dan 50 m².
 • Losse bomen die verspreid staan over het perceel. Het aantal bomen mag niet meer dan 50 per hectare zijn.
 • Fruit- en notenbomen die een regelmatige oogst opleveren.

Heggen, windhagen en houtranden

Heggen, windhagen en houtranden zijn geen onderdeel van een perceel landbouwgrond.

Heggen

Een heg is een lijnvormige aanplanting van struiken die de ruimte scheidt. Heggen die het perceel begrenzen, horen niet bij uw oppervlakte landbouwgrond.

Welke heg hoort wel bij uw landbouwgrond?

Heeft u een heg binnen het perceel? Deze hoort bij uw oppervlakte landbouwgrond als:

 • de heg korter is dan 50 meter;
 • de oppervlakte van de heg kleiner is dan 50m2.

Windhagen

Hieronder vallen heggen, hagen of coniferen. Ze voorkomen dat bestrijdingsmiddelen naar sloten wegstromen. Ze horen niet bij uw landbouwgrond.

Welke windhagen horen wel bij uw landbouwgrond?

Heeft u windhagen rondom een fruitkwekerij en/of hoogstamboomgaard staan? En zijn ze maximaal 2 meter breed? Dan hoort de windhaag wel bij uw oppervlakte landbouwgrond.

Houtranden

Dit zijn houtsingels, hagen en houtwallen. Deze houtranden zijn begroeid met loofhout of naaldhout. De inplant van de stammen is breder dan één meter. Houtranden horen niet bij uw landbouwgrond.

Wegen, dammen en rietzomen

Wegen, dammen en rietzomen horen niet bij uw oppervlakte landbouwgrond.

Wegen

Dit zijn paden en wegen om bij een erf of een weg te komen. Ze kunnen verhard en onverhard zijn. Dit zijn bijvoorbeeld zandpaden, betonpaden in grasland en paden die bestaan uit puin en stenen. Vaak liggen deze paden en wegen aan de zijkanten van percelen. En deze gebruikt u om naar percelen die verderop liggen te gaan. Wegen en paden horen daarom niet bij uw landbouwgrond.

Welke wegen en paden horen wel bij uw landbouwgrond?

Heeft u tractorsporen die middenin of verspreid in percelen liggen? En gebruikt u die sporen voor bijvoorbeeld zaaien, oogsten en sproeien? Dan horen ze wel bij uw oppervlakte landbouwgrond.

Dammen

Er zijn twee soorten dammen: een toegangs- en doorgangsdam.

Toegangsdam

Dit is een (on)verharde dam vanaf de openbare weg of eigen weg naar een perceel. Heeft u een dam tussen een perceel landbouwgrond en een perceel met een andere functie dan landbouwgrond? Dan is het ook een toegangsdam. Loopt de toegang naar een perceel over een berm? Dan zien we de berm als onderdeel van de dam. Toegangsdammen horen niet bij uw landbouwgrond.

Doorgangsdam

Een doorgangsdam is een dam die percelen landbouwgrond met elkaar verbindt. Hij hoort bij uw oppervlakte landbouwgrond als er dieren op grazen. Of als er een ingezaaid gewas op staat.

Wanneer hoort een doorgangsdam wel tot uw landbouwgrond?

Is een doorgangsdam onverhard en beteelbaar? En hoort deze dam helemaal of voor een deel bij uw perceel? Dan hoort deze bij uw oppervlakte landbouwgrond. Het gedeelte van de dam dat bij uw perceel hoort, kunt u dan intekenen. Verdeelt u de dam over 2 percelen? Dan legt u de grens in het midden van de dam of bijvoorbeeld op een hek. U kunt de percelen ook samenvoegen.

Rietzomen of kleine rietpercelen

Rietzomen of kleine rietpercelen komen vaak voor langs waterkanten. Deze plantengroei maakt geen onderdeel uit van uw oppervlakte landbouwgrond. Ook niet als de oppervlakte kleiner is dan 50 m².

Wanneer hoort riet wel bij uw landbouwgrond?

Heeft u riet binnenin een landbouwperceel? En is de oppervlakte riet kleiner dan 50 m²? Dan hoort het riet wel bij uw oppervlakte landbouwgrond.

Erf, gazon en bebouwing

Een erf, gazon en bebouwing zijn geen onderdelen van een perceel landbouwgrond.

Erf

Het erf is het gebied dat direct rond gebouwen en huizen ligt. Onder bebouwing vallen een huis, stal, kas, silo, loods of schuur. De bebouwing hoort ook tot het erf.

Gazon

Een gazon is een oppervlakte begroeid met gras. En gebruikt u niet voor landbouwdoeleinden. Het ligt vaak op het erf bij een boerderij, huis of andere gebouwen. U zorgt voor een gazon door het gras regelmatig te maaien. Hiermee geeft u de meeste andere planten geen kans om op het gazon te groeien.

Bebouwing en installaties

Hiermee bedoelen we gebouwen als molens en windturbines, gaswinningstations en fakkeltorens. Heeft u een hek of raster rondom het gebouw of de installatie? Dan hoort de oppervlakte binnen deze omrastering niet bij uw oppervlakte landbouwgrond.

Wanneer horen bebouwing en installaties wel bij u landbouwgrond?

Bebouwing en installaties horen wel bij uw oppervlakte landbouwgrond, als de oppervlakte kleiner is dan 10 m².

Opslagplaatsen

Dit zijn verharde en onverharde kuilvoer- en mestopslagen, zoals platen, bassins, silo’s. Ook grond, zand, afval, losse kuilbalen en machines zijn opslagen. Heeft u de ondergrond van deze opslagen al langer dan een jaar niet gebruikt als landbouwgrond? Dan hoort de oppervlakte niet bij uw oppervlakte landbouwgrond. Verharde ondergronden zijn ook geen landbouwgrond. Een voorbeeld is beton als ondergrond.

Welke opslag hoort wel bij landbouwgrond?

Heeft u tijdelijke opslagen die aan de buitengrens liggen? En is deze oppervlakte groter dan 10 m²? Dan hoort het wel bij uw oppervlakte landbouwgrond. Met tijdelijk bedoelen we hier niet langer dan één jaar.

Parken, kampeerterreinen en sportvelden

Voorzieningen die voor plezier gebuikt worden, horen niet bij uw oppervlakte landbouwgrond. Denk hierbij aan parken, kampeerterreinen en sportvelden.

Park, plantsoen of ander openbaar groen

Een park is een groenvoorziening die door de mens is ontworpen en aangelegd. In een park worden gras, bloemen of bomen afgewisseld met wandel- of fietspaden. Het park is min of meer toegankelijk voor publiek. Mensen komen er voor hun plezier. Park, plantsoen of ander openbaar groen horen niet bij uw landbouwgrond.

Kampeerterrein

Een kampeerterrein is een plek met voorzieningen om te kamperen. Het kampeerterrein heeft vaste voorzieningen. Zoals sanitair-gebouwen, paden, lichten en afscheidingen. Het terrein is meer dan 3 maanden in het subsidiejaar open. Ook parkeerplaatsen en speelplaatsen die bij het kampeerterrein horen, horen niet bij uw landbouwgrond.

Uitzonderingen kampeerterreinen

Gebruikt u een weiland als tijdelijk kampeerterrein zonder vaste voorzieningen? En doet u dit maximaal 90 dagen in het subsidiejaar 2022? Dan zien we dit niet als kampeerterrein.

and als tijdelijk kampeerterrein zonder vaste voorzieningen? En doet u dit maximaal 90 dagen in het subsidiejaar 2022? Dan zien we dit niet als kampeerterrein.

Lees hier meer over bij Landbouwgrond GLB 2022: Waarvoor krijgt u geen subsidie.

Sportveld, zoals voetbalveld of golfbaan

Een sportveld is een speelterrein. Het is bedoeld en ingericht voor verschillende buitensporten. Voorbeelden hiervan zijn voetbalvelden, golf- en crossterreinen. Deze velden en terreinen horen niet bij uw oppervlakte landbouwgrond.

Welk terrein hoort wel bij uw landbouwgrond?

 • Een sportveld dat u maximaal 90 dagen in het subsidiejaar gebruikt (tijdelijke ijsbaan).
 • Een boerengolfterrein dat u ook gebruikt of beschikbaar houdt voor landbouwactiviteiten.

Lees hier meer over bij Landbouwgrond GLB 2022: Wanneer krijgt u geen subsidie.

Paardenbak

Paardenbak, dressuurplaats en uitloopbak

Het gaat hierbij om onoverdekt terrein met grasland. Of een terrein met aangepaste bodem dat geen gras is. Dit terrein is voor het trainen, africhten, dresseren en uitlopen van paarden of pony’s. Het terrein is meestal omgeven door houten palen en planken. Paardenbakken, dressuurplaatsen en uitloopbakken horen niet bij uw oppervlakte landbouwgrond.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?