Service menu right

Netversterking Westelijk Friesland

TenneT is de initiatiefnemer voor de aanleg van een 110KV-station en ondergrondse kabelcircuits westelijk Friesland. Om duurzame initiatieven (waaronder Windpark Fryslân op het IJsselmeer) op het bestaande 110 kV-hoogspanningsnet in de provincie Friesland aan te sluiten, is de realisatie van een nieuw 110 kV-hoogspanningsstation noodzakelijk.
Het nieuwe hoogspanningsstation moet worden aangesloten op het 110 kV-net en daarom zijn er, naast het station, ook ondergrondse 110 kV-kabelcircuits nodig. Beide onderdelen vormen samen het project en maken onderdeel uit van het verder versterken van het bestaande 110 kV-net in westelijk Friesland.

Op de besluitvorming over het project is de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. Dit betekent dat het project tezijnertijd wordt vastgelegd in een inpassingsplan. De ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stellen een inpassingsplan vast. Het inpassingsplan en een aantal andere besluiten die voor het project nodig zijn, worden voorbereid in één gecoördineerde procedure. De minister van Economische Zaken en Klimaat coördineert deze procedure. Het inpassingsplan en de overige besluiten worden gelijktijdig ter inzage gelegd.

Stand van zaken

De ontwerpbesluiten voor dit project hebben van 21 augustus tot en met 1 oktober 2020 ter inzage gelegen.

U kunt de stukken nog inzien op de pagina: Netversterking Westelijk Friesland - fase 1

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Stand van zaken Locatiekeuze Klaverweg bij Bolsward

Op 1 juli 2019 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat het voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld: de locatie Klaverweg aan de westzijde van Bolsward ten noorden van de snelweg A7 naast het bedrijventerrein De Marne.

De locaties zoals aangegeven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) zijn nader onderzocht op meerder (milieu)aspecten. Daarnaast is gekeken naar technische en financiële aspecten en zijn de meningen vanuit de regio over de locatiekeuze geïnventariseerd op meerdere informatieavonden. Ook heeft bestuurlijk overleg met gemeente en provincie plaatsgevonden. De gemaakte keuze komt overeen met het advies van GS en B&W. Hoe de afweging is gemaakt kunt u zien in de Integrale Effect Analyse. Na de zomer organiseert TenneT een bijpraatavond in Bolsward.

De gekozen locatie zal worden uitgewerkt in een rijksinpassingsplan. Het ontwerp-inpassingsplan zal begin 2020 ter inzage worden gelegd. Voor het (ontwerp)inpassingsplan organiseren we ook weer informatieavonden. We verwachten dat de ministers van EZK en BZK rond de zomer van 2020 het inpassingsplan zullen vaststellen.

Informatie over het project: www.tennet.eu/westelijkfriesland.

Voorgeschiedenis

Op 15 april 2019 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het project locatiestudie 110 kV-station en ondergrondse kabelcircuits westelijk Friesland vastgesteld. Hierin staan de kaders voor de op te stellen milieueffectrapportage (MER) voor dit project. Gelijktijdig is de Nota van Antwoord op de binnengekomen zienswijzen vastgesteld. Hierin staat aangegeven op welke wijzen de zienswijzen worden meegenomen in het op te stellen MER.

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) heeft van 4 januari tot en met 14 februari 2019 ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om een zienswijze in te dienen. De binnengekomen zienswijzen zijn gebundeld in een inspraakbundel.

Op maandag 28 januari en op dinsdag 29 januari 2019 hebben er informatieavonden plaatsgevonden in respectievelijk Bolsward en Wons. Hierbij zijn informatieposters gebruikt.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.