Service menu right

Netversterking Westelijk Friesland

TenneT is de initiatiefnemer voor de aanleg van een 110KV-station en ondergrondse kabelcircuits westelijk Friesland. Om duurzame initiatieven (waaronder Windpark Fryslân op het IJsselmeer) op het bestaande 110 kV-hoogspanningsnet in de provincie Friesland aan te sluiten, is de realisatie van een nieuw 110 kV-hoogspanningsstation noodzakelijk.
Het nieuwe hoogspanningsstation moet worden aangesloten op het 110 kV-net en daarom zijn er, naast het station, ook ondergrondse 110 kV-kabelcircuits nodig. Beide onderdelen vormen samen het project en maken onderdeel uit van het verder versterken van het bestaande 110 kV-net in westelijk Friesland.

Op de besluitvorming over het project is de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. Dit betekent dat het project tezijnertijd wordt vastgelegd in een inpassingsplan. De ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stellen een inpassingsplan vast. Het inpassingsplan en een aantal andere besluiten die voor het project nodig zijn, worden voorbereid in één gecoördineerde procedure. De minister van Economische Zaken en Klimaat coördineert deze procedure. Het inpassingsplan en de overige besluiten worden gelijktijdig ter inzage gelegd.

Stand van zaken

Voorbereidingsbesluit

De ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Binnenlandse Zaken (BZK) hebben onlangs voor dit project een voorbereidingsbesluit genomen. Hierin is bepaald voor welk gebied het inpassingsplan wordt voorbereid. Van dit voorbereidingsbesluit is op 12 september 2019 kennisgeving (pdf, 1 MB) gedaan in de Staatscourant. Met een voorbereidingsbesluit wordt voorkomen dat, tot het moment van publiceren van het ontwerp-inpassingsplan, ontwikkelingen plaatsvinden in het gebied die de aanleg van het project belemmeren of onmogelijk maken. Als gemeenten een vergunningaanvraag ontvangen voor bouw- en andere werkzaamheden in dit gebied, moeten zij rekening houden met het voorbereidingsbesluit. Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 12 september 2019. Het voorbereidingsbesluit ligt van 13 september tot en met 24 oktober 2019 tijdens reguliere openingstijden ter inzage bij:

  • Gemeenteloket Sûdwest-Fryslân, Marktstraat 8 te Sneek

Het voorbereidingsbesluit is een digitaal besluit en is gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl. Hieronder kunt u de printversie downloaden:

Het is niet mogelijk om tegen het voorbereidingsbesluit bezwaar te maken of beroep in te stellen. Dit volgt uit artikel 8:5, eerste lid, in samenhang met artikel 7:1, eerste lid, en onderdeel C, subonderdeel 2 van de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht.

U kunt op dit moment nog geen inspraak geven op het voorgenomen locatie. Op basis van de gemaakte keuze werken de ministers aan een ontwerp-inpassingsplan waarin de locatiekeuze wordt verwerkt. De keuze is tevens de basis voor TenneT voor het aanvragen van alle benodigde vergunningen en ontheffingen bij de verschillende bestuursorganen. Het ontwerp-inpassingsplan wordt naar verwachting begin 2020 samen met het Milieueffectrapport (MER) en de ontwerp-vergunningen/ontheffingen ter inzage gelegd. Hierop is dan inspraak mogelijk.

Locatiekeuze Klaverweg bij Bolsward

Op 1 juli 2019 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat het voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld: de locatie Klaverweg aan de westzijde van Bolsward ten noorden van de snelweg A7 naast het bedrijventerrein De Marne.

De locaties zoals aangegeven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) zijn nader onderzocht op meerder (milieu)aspecten. Daarnaast is gekeken naar technische en financiële aspecten en zijn de meningen vanuit de regio over de locatiekeuze geïnventariseerd op meerdere informatieavonden. Ook heeft bestuurlijk overleg met gemeente en provincie plaatsgevonden. De gemaakte keuze komt overeen met het advies van GS en B&W. Hoe de afweging is gemaakt kunt u zien in de Integrale Effect Analyse. Na de zomer organiseert TenneT een bijpraatavond in Bolsward.

De gekozen locatie zal worden uitgewerkt in een rijksinpassingsplan. Het ontwerp-inpassingsplan zal begin 2020 ter inzage worden gelegd. Voor het (ontwerp)inpassingsplan organiseren we ook weer informatieavonden. We verwachten dat de ministers van EZK en BZK rond de zomer van 2020 het inpassingsplan zullen vaststellen.

Informatie over het project zelf, kunt u ook vinden op www.tennet.eu/westelijkfriesland.

Voorgeschiedenis

Op 15 april 2019 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het project locatiestudie 110 kV-station en ondergrondse kabelcircuits westelijk Friesland vastgesteld. Hierin staan de kaders voor de op te stellen milieueffectrapportage (MER) voor dit project. Gelijktijdig is de Nota van Antwoord op de binnengekomen zienswijzen vastgesteld. Hierin staat aangegeven op welke wijzen de zienswijzen worden meegenomen in het op te stellen MER.

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) heeft van 4 januari tot en met 14 februari 2019 ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om een zienswijze in te dienen. De binnengekomen zienswijzen zijn gebundeld in een inspraakbundel.

De stukken zijn digitaal beschikbaar:

Op maandag 28 januari en op dinsdag 29 januari 2019 hebben er informatieavonden plaatsgevonden in respectievelijk Bolsward en Wons. De posters kunt u hier nog vinden: