Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied

Gepubliceerd op:
9 juni 2022
Laatst gecontroleerd op:
16 juni 2022

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT TSO B.V. (TenneT) willen een nieuw 380 kV hoogspanningsstation realiseren in de omgeving Sloegebied. Vanaf vrijdag 17 juni tot en met donderdag 28 juli 2022 wordt het voornemen en voorstel voor participatie voor dit project ter inzage gelegd. Op 5 juli a.s. wordt er een informatieavond georganiseerd.

Het bestaande 380 kV hoogspanningsstation in Borssele heeft na de aansluiting van het project 'Net op zee IJmuiden Ver Alpha' geen mogelijkheid om nieuwe verbindingen aan te sluiten. Nieuwe aansluitcapaciteit is nodig voor toekomstige initiatieven zoals bijvoorbeeld waterstofproductie, maar ook het aansluiten van het project 'Net op zee Nederwiek 1' (de extra 2 Gigawatt wind op zee verbinding naar het Sloegebied). Daarom is in/nabij het Sloegebied een nieuw 380 kV hoogspanningsstation noodzakelijk.

Het onderstaande kaartje geeft het zoekgebied voor het nieuwe hoogspanningsstation weer.

Kaartje zoekgebied - Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied

Waarom is dit project nodig?

Het hoogspanningsstation dient onder andere voor aansluitingen van nieuwe initiatieven in/nabij het Sloegebied, zoals bijvoorbeeld de productie van groene waterstof. Voor het realiseren van de CO2-reductiedoelstellingen van de industrie in de Schelde-Deltaregio is beschikbaarheid van duurzame energie een belangrijke randvoorwaarde.  In de CES Schelde – Deltaregio is daarom een berekening gemaakt met betrekking tot de elektriciteitsvraag voor de elektrificatie van de industrie (inclusief H2-productie) en CCS. Daaruit wordt een groei van de elektriciteitsvraag ten noorden van de Westerschelde verwacht die gelijk is aan 1,25 GW in 2030, uitgroeiend naar ruim 2,2 GW in 2050.

Het hoogspanningsstation moet daarnaast ook de stroom, opgewekt in de windparken op zee, op het bestaande hoogspanningsnet brengen.

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Tijdlijn fase 1 Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied

Stand van zaken

Het project Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied start met het kennisgeven van het voornemen en de participatie. Het voorstel voor de wijze waarop de omgeving wordt betrokken bij het planproces staat beschreven in het participatieplan. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 16 juni 2022 is kennisgeving van het voornemen gedaan.

Waar kunt u de stukken inzien?

Het voornemen en participatieplan kunt u vanaf 17 juni tot en met 28 juli 2022 tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locatie:

  • Gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10, 4451 KB Heinkenszand

Het gemeentehuis is voor het inzien van documenten geopend van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.30 uur en vrijdagochtend van 08.30 tot 12.00 uur. Graag van tevoren telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 0113 23 83 83.

Het voornemen en participatieplan is ook hieronder te raadplegen.

Hoe kunt u meedenken?

Als u wilt meedenken over het project Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied, kunt u een schriftelijke of mondelinge reactie geven op het voornemen en het voorstel voor participatie. Deze reactie kunt u kenbaar maken in de periode van 17 juni tot en met 28 juli 2022.

U kunt hierbij denken aan:

  • Vindt u dat de juiste alternatieven worden onderzocht? Heeft u nog aanvullingen?
  • Welke aandachtspunten heeft u voor het uit te voeren onderzoek?
  • Kunt u zich vinden in de wijze waarop belanghebbenden uit de omgeving worden betrokken bij het proces? Welke wensen heeft u voor uw eigen betrokkenheid?
  • Is en komt er voldoende informatie beschikbaar op de manier die in het voorstel voor participatie beschreven is?

Hoe kunt u reageren?

Wij ontvangen uw reactie bij voorkeur via het digitale reactieformulier. U kunt niet reageren via e-mail.

U kunt uw reactie ook sturen naar:

Per post door een reactie te sturen naar:
Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied

Postbus 111, 9200 AC Drachten

Wilt u uw reactie mondeling geven?

Dat kan via Bureau Energieprojecten op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer 070 379 8979

Als u uw naam, postadres en e-mailadres vermeldt, kunnen wij u informeren over de voortgang van het project. U wordt verzocht duidelijk te vermelden op welk onderwerp uw reactie betrekking heeft.

Persoonsgegevens

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. Zie ook privacyverklaring.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Uw reactie wordt betrokken bij het opstellen van de zogenoemde concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (c-NRD). In de c-NRD staat welke tracé-alternatief of tracé-alternatieven in de volgende fase van het project worden onderzocht en hoe het onderzoek wordt gedaan. De c-NRD zal naar verwachting december 2022 ter inzage liggen. Uw reactie op het voorstel voor participatie wordt gebruikt om het participatieproces verder uit te werken.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?