Netversterking westelijk Friesland

Gepubliceerd op:
5 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
18 juli 2022

TenneT is de initiatiefnemer voor de aanleg van een 110 kV-station en ondergrondse kabelcircuits westelijk Friesland. Om duurzame initiatieven (waaronder Windpark Fryslân op het IJsselmeer) op het bestaande 110 kV-hoogspanningsnet in de provincie Friesland aan te sluiten, is de realisatie van een nieuw 110 kV-hoogspanningsstation noodzakelijk. Het nieuwe hoogspanningsstation moet worden aangesloten op het 110 kV-net en daarom zijn er, naast het station, ook ondergrondse 110 kV-kabelcircuits nodig. Beide onderdelen vormen samen het project en maken onderdeel uit van het verder versterken van het bestaande 110 kV-net in westelijk Friesland.

Op de besluitvorming over het project is de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. Dit betekent dat het project tezijnertijd wordt vastgelegd in een inpassingsplan. De ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stellen een inpassingsplan vast. Het inpassingsplan en een aantal andere besluiten die voor het project nodig zijn, worden voorbereid in één gecoördineerde procedure. De minister van Economische Zaken en Klimaat coördineert deze procedure. Het inpassingsplan en de overige besluiten worden gelijktijdig ter inzage gelegd.

Stand van zaken

Op 19 maart 2021 liep de beroepstermijn af voor de op 5 februari 2021 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State zal hier te zijner tijd uitspraak over doen.

De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op pagina: Netversterking westelijk Friesland - fase 1.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Op 1 juli 2019 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat het voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld: de locatie Klaverweg aan de westzijde van Bolsward ten noorden van de snelweg A7 naast het bedrijventerrein De Marne.

Op 15 april 2019 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het project locatiestudie 110 kV-station en ondergrondse kabelcircuits westelijk Friesland vastgesteld. Hierin staan de kaders voor de op te stellen milieueffectrapportage (MER) voor dit project. Gelijktijdig is de Nota van Antwoord op de binnengekomen zienswijzen vastgesteld. Hierin staat aangegeven op welke wijzen de zienswijzen worden meegenomen in het op te stellen MER.

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) heeft van 4 januari tot en met 14 februari 2019 ter inzage gelegen. In die periode was het mogelijk om een zienswijze in te dienen. De binnengekomen zienswijzen zijn gebundeld in een inspraakbundel.

Op maandag 28 januari en op dinsdag 29 januari 2019 hebben er informatieavonden plaatsgevonden in respectievelijk Bolsward en Wons. Hierbij zijn informatieposters gebruikt.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?