Service menu right

Porthos Transport en opslag van CO₂

Het project Porthos is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR), Energie Beheer Nederland (EBN) en N.V. Nederlandse Gasunie voor de aanleg van een CO2-leiding door het Rotterdamse havengebied naar een opslaglocatie onder de Noordzee waarin CO2 vanuit de Rotterdamse industrie wordt opgeslagen. Porthos wil in 2023/2024 operationeel zijn.

Het Porthos-project is gericht op het aanleggen, het beheer en de exploitatie van een CO2-transport infrastructuur in het Rotterdamse Havengebied in combinatie met opslag in de diepe ondergrond onder zee. Het project is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Het transport van CO2 met behulp van een ondergrondse transportleiding vanaf de CO2-producerende industrie. De transportleiding bestaat uit een landdeel, gelegen in het Rotterdamse havengebied, en een zee-deel, vanaf de Maasvlakte tot het platform P18-A in het westen,circa 20 kilometer van de kust
  • De compressie van CO2, tot de gewenste druk voor injectie, in eencompressorstation op land
  • CO2-opslag in gasreservoirs (P18-2, P18-4 en P18-6) onder de Noordzee
Van deze onderdelen bevindt een deel zich buiten gemeentelijk ingedeeld gebied. Daarvoor is geen wijziging van een bestemmingsplan nodig. Dit betreft de opslag onder de Noordzee en het grootste deel van de zeeleiding. Voor de transportleiding op land, het compressorstation en een klein deel van de transportleiding op zee (de kruising van de Maasmond) wordt een wijziging van het bestemmingsplan voorbereid. Voor dit deel van het Porthos-project is als voorkeursalternatief gekozen voor een tracé via de leidingstrook langs een noordelijke route in het havengebied (het ‘noordelijke tracéalternatief’) met een compressorstation gelegen aan de Aziëweg. Het voorkeursalternatief is met de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland besproken en men is akkoord met het voorgestelde tracé van de initiatiefnemer.

Stand van zaken

De ontwerpbesluiten voor dit project liggen van 25 september tot en met 5 november 2020 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 24 september 2020 is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten.

Waar kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

De aanvragen, de ontwerpbesluiten en andere relevante stukken kunt u inzien:

  • digitaal op de pagina: Porthos Transport en opslag van CO₂ - fase 1
  • op papier tijdens reguliere openingstijden bij:
    Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag.
    Voor het inzien van de papieren stukken kunt u telefonisch een afspraak maken door te bellen via telefoonnummer 070 – 379 89 79 of door een e-mail te sturen naar bureauenergieprojecten@rvo.nl (dan bellen we u terug).

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Van 25 september tot en met 5 november 2020 kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.

Digitaal

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via het digitale reactieformulier. Ontvangstbevestigingen worden na handmatige verwerking van de zienswijzen verzonden per post. Het kan daarom even duren voordat u deze per post ontvangt. Reacties via e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd. Ondervindt u problemen met het digitaal indienen van een zienswijze? Neem dan contact op met Bureau Energieprojecten 070 379 8979. Wij bieden u een passende oplossing voor het indienen van uw zienswijze.

Per post

U kunt uw zienswijze ook sturen naar:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Porthos
Postbus 142
2270 AC Voorburg

Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u per brief een ontvangstbevestiging sturen.

Mondeling

U kunt uw zienswijze mondeling geven door op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur te bellen met Bureau Energieprojecten, T 070 379 89 79.

Bureau Energieprojecten zorgt ervoor dat alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de bevoegde gezagen.

U wordt verzocht duidelijk te vermelden op welk(e) ontwerpbesluit(en) uw zienswijze betrekking heeft.

Persoonsgegevens

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. Zie ook de privacyverklaring van RVO.

Digitaal spreekuur

Vanwege het coronavirus (COVID-19) biedt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de mogelijkheid aan om op 14 en 28 oktober 2020 tussen 18.00 uur en 20.00 uur uw vragen te beantwoorden tijdens een persoonlijk digitaal gesprek. Medewerkers van het Ministerie van EZK en Porthos beantwoorden uw vragen. U kunt zich tot en met één dag vóór het spreekuur aanmelden voor een gesprek, en eventueel uw vragen alvast doorgeven, via telefoonnummer 070 – 379 89 79 (tijdens kantooruren) of door middel van een e-mail naar bureauenergieprojecten@minezk.nl. U wordt vervolgens teruggebeld om gezamenlijk een digitale afspraak in te plannen.

Hiervoor zijn posters gemaakt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en ook door de initiatiefnemers, het Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR), Energie Beheer Nederland (EBN) en N.V. Nederlandse Gasunie. U kunt deze hieronder bekijken.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. De definitieve besluiten zullen naar verwachting binnen enkele maanden na 5 november 2020 worden genomen. Daarbij wordt aangegeven hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. De besluiten zullen ter inzage worden gelegd op dezelfde plaatsen als waar nu de ontwerpbesluiten ter inzage liggen. Een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Voorgeschiedenis

De binnengekomen zienswijzen op het concept-NRD zijn gebundeld en de definitieve Notitie Reikwijdt en Detailniveau is vastgesteld.

De concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (c-NRD) van dit project heeft van 8 februari tot en met 21 maart 2019 ter inzage gelegen. In deze periode was het mogelijk om uw zienswijze kenbaar te maken. Deze zienswijzen worden beoordeel en betrokken bij de milieueffectrapportage (MER) voor Porthos. Als het MER is afgerond, wordt mede op basis daarvan de locatiekeuze voorbereid en een ontwerp-inpassingsplan opgesteld. Dit ontwerp-inpassingsplan wordt samen met het MER en de overige benodigde ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. Hierop kun u dan uw zienswijze geven. Het moment waarop de terinzagelegging plaatsvindt wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere lokale huis-aan-huisbladen.

De c-NRD is ook te lezen via de website van de Commissie m.e.r.

Op woensdag 20 februari en donderdag 7 maart 2019 hebben inloopavonden plaatsgevonden te Rozenburg en Oostvoorne. Hierbij is gebruik gemaakt van posters.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.