Porthos Transport en opslag van CO₂ | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Porthos Transport en opslag van CO₂

02-02-2021

Het project Porthos is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR), Energie Beheer Nederland (EBN B.V.) en N.V. Nederlandse Gasunie voor de aanleg van een CO2-leiding door het Rotterdamse havengebied naar een opslaglocatie onder de Noordzee waarin CO2 vanuit de Rotterdamse industrie wordt opgeslagen. Porthos wil in 2024 operationeel zijn.

Het Porthos-project is gericht op het aanleggen, het beheer en de exploitatie van een CO2-transport infrastructuur in het Rotterdamse Havengebied in combinatie met opslag in de diepe ondergrond onder zee. Het project is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Het transport van CO2 met behulp van een ondergrondse transportleiding vanaf de CO2-producerende industrie. De transportleiding bestaat uit een landdeel, gelegen in het Rotterdamse havengebied, en een zee-deel, vanaf de Maasvlakte tot het platform P18-A in het westen, circa 20 kilometer van de kust
  • De compressie van CO2, tot de gewenste druk voor injectie, in een compressorstation op land
  • CO2-opslag in gasreservoirs (P18-2, P18-4 en P18-6) onder de Noordzee
Van deze onderdelen bevindt een deel zich buiten gemeentelijk ingedeeld gebied. Daarvoor is geen wijziging van een bestemmingsplan nodig. Dit betreft de opslag onder de Noordzee en het grootste deel van de zeeleiding. Voor een deel van de transportleiding op land, het compressorstation en een klein deel van de transportleiding op zee (de kruising van de Maasmond) is een wijziging van het bestemmingsplan voorbereid. Voor dit deel van het Porthos-project is als voorkeursalternatief gekozen voor een tracé via de leidingstrook langs een noordelijke route in het havengebied (het ‘noordelijke tracé alternatief’) met een compressorstation gelegen aan de Aziëweg. Het voorkeursalternatief is met de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland besproken en men is akkoord met het voorgestelde tracé van de initiatiefnemer.

Stand van zaken

De besluiten voor dit project liggen van 1 oktober tot en met 12 november 2021 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 30 september 2021 is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van de besluiten. De besluiten zijn op 30 september bekendgemaakt door de minister van EZK door toezending aan de aanvrager.

Waar kunt u de besluiten inzien?

De aanvragen, de besluiten en andere relevante stukken kunt u inzien:

Voor het inzien van de papieren stukken kunt u telefonisch een afspraak maken door te bellen via telefoonnummer 070 379 89 79 of het sturen van een e-mailbericht naar: bureauenergieprojecten@minezk.nl (dan bellen we u terug).

Bent u het niet eens met de besluiten?

U kunt de Raad van State van zaterdag 2 oktober 2021 tot en met vrijdag 12 november 2021 laten weten dat u het niet eens bent met de besluiten. Dit heet in beroep gaan. U kunt in beroep gaan als de besluiten tegen uw belangen ingaan of als u heeft gereageerd op het ontwerp van de besluiten.

U kunt op twee manieren beroep installen:

Post:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Digitaal:
Via de website van de Raad van State

Actuele informatie over in beroep gaan vindt u op:
www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak.

Zoals hierboven aangegeven stuurt u uw beroep naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. We verzoeken u vriendelijk om daarnaast ook een kopie van het beroep te sturen aan: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, T.a.v. directie WJZ , Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift moet worden aangeven welke beroepsgronden worden aangevoerd tegen een of meer van deze besluiten. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Posters

Er zijn posters gemaakt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en ook door de initiatiefnemers, het Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR), Energie Beheer Nederland (EBN B.V.) en N.V. Nederlandse Gasunie. U kunt deze hieronder bekijken.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Voorgeschiedenis

De ontwerpbesluiten voor dit project lagen van 25 september tot en met 5 november 2020 ter inzage.

De binnengekomen zienswijzen op het concept-NRD zijn gebundeld en de definitieve Notitie Reikwijdt en Detailniveau is vastgesteld.

De concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (c-NRD) van dit project heeft van 8 februari tot en met 21 maart 2019 ter inzage gelegen.

De c-NRD is ook te lezen via de website van de Commissie m.e.r.

Op woensdag 20 februari en donderdag 7 maart 2019 hebben inloopavonden plaatsgevonden te Rozenburg en Oostvoorne. Hierbij is gebruik gemaakt van posters.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.