Porthos Transport en opslag van CO₂ | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Porthos Transport en opslag van CO₂

02-02-2021

Het project Porthos is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR), Energie Beheer Nederland (EBN) en N.V. Nederlandse Gasunie voor de aanleg van een CO2-leiding door het Rotterdamse havengebied naar een opslaglocatie onder de Noordzee waarin CO2 vanuit de Rotterdamse industrie wordt opgeslagen. Porthos wil in 2023/2024 operationeel zijn.

Het Porthos-project is gericht op het aanleggen, het beheer en de exploitatie van een CO2-transport infrastructuur in het Rotterdamse Havengebied in combinatie met opslag in de diepe ondergrond onder zee. Het project is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Het transport van CO2 met behulp van een ondergrondse transportleiding vanaf de CO2-producerende industrie. De transportleiding bestaat uit een landdeel, gelegen in het Rotterdamse havengebied, en een zee-deel, vanaf de Maasvlakte tot het platform P18-A in het westen,circa 20 kilometer van de kust
  • De compressie van CO2, tot de gewenste druk voor injectie, in eencompressorstation op land
  • CO2-opslag in gasreservoirs (P18-2, P18-4 en P18-6) onder de Noordzee
Van deze onderdelen bevindt een deel zich buiten gemeentelijk ingedeeld gebied. Daarvoor is geen wijziging van een bestemmingsplan nodig. Dit betreft de opslag onder de Noordzee en het grootste deel van de zeeleiding. Voor de transportleiding op land, het compressorstation en een klein deel van de transportleiding op zee (de kruising van de Maasmond) wordt een wijziging van het bestemmingsplan voorbereid. Voor dit deel van het Porthos-project is als voorkeursalternatief gekozen voor een tracé via de leidingstrook langs een noordelijke route in het havengebied (het ‘noordelijke tracéalternatief’) met een compressorstation gelegen aan de Aziëweg. Het voorkeursalternatief is met de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland besproken en men is akkoord met het voorgestelde tracé van de initiatiefnemer.

Stand van zaken

De ontwerpbesluiten voor dit project lagen van 25 september tot en met 5 november 2020 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 24 september 2020 is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten.

De ontwerpbesluiten kunt u vinden op de pagina: Porthos Transport en opslag van CO₂ - fase 1

Posters

Er zijn posters gemaakt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en ook door de initiatiefnemers, het Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR), Energie Beheer Nederland (EBN) en N.V. Nederlandse Gasunie. U kunt deze hieronder bekijken.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Voorgeschiedenis

De binnengekomen zienswijzen op het concept-NRD zijn gebundeld en de definitieve Notitie Reikwijdt en Detailniveau is vastgesteld.

De concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (c-NRD) van dit project heeft van 8 februari tot en met 21 maart 2019 ter inzage gelegen. In deze periode was het mogelijk om uw zienswijze kenbaar te maken. Deze zienswijzen worden beoordeel en betrokken bij de milieueffectrapportage (MER) voor Porthos. Als het MER is afgerond, wordt mede op basis daarvan de locatiekeuze voorbereid en een ontwerp-inpassingsplan opgesteld. Dit ontwerp-inpassingsplan wordt samen met het MER en de overige benodigde ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. Hierop kun u dan uw zienswijze geven. Het moment waarop de terinzagelegging plaatsvindt wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere lokale huis-aan-huisbladen.

De c-NRD is ook te lezen via de website van de Commissie m.e.r.

Op woensdag 20 februari en donderdag 7 maart 2019 hebben inloopavonden plaatsgevonden te Rozenburg en Oostvoorne. Hierbij is gebruik gemaakt van posters.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.