Service menu right

Rotterdam CCUS Project (Porthos)

Rotterdam CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage) project Porthos (Port of Rotterdam CO2 Transport Hub and Offshore Storage) is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam (HbR), Energie Beheer Nederland (EBN) en N.V. Nederlandse Gasunie voor de aanleg van een CO2-leiding door het Rotterdamse havengebied naar een opslaglocatie onder de Noordzee waarin CO2 vanuit de Rotterdamse industrie wordt opgeslagen. Porthos wil in 2022/2023 operationeel zijn.

Het project valt onder de rijkscoordinatieregeling (RCR), waarbij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de besluitvorming coordineert.

Stand van zaken

De vastgestelde Notitie Reikwijdte en Detailniveau kunt u downloaden via onderstaande link:

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (c-NRD) van dit project heeft van 8 februari tot en met 21 maart 2019 ter inzage gelegen. In deze periode was het mogelijk om uw zienswijze kenbaar te maken. Deze zienswijzen worden beoordeel en betrokken bij de milieueffectrapportage (MER) voor Porthos. Als het MER is afgerond, wordt mede op basis daarvan de locatiekeuze voorbereid en een ontwerp-inpassingsplan opgesteld. Dit ontwerp-inpassingsplan wordt samen met het MER en de overige benodigde ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. Hierop kun u dan uw zienswijze geven. Het moment waarop de terinzagelegging plaatsvindt wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere lokale huis-aan-huisbladen.

De c-NRD is nog te downloaden via onderstaande link:

De binnengekomen zienswijzen zijn gebundeld en kunnen via onderstaande link worden bekeken:

Voorgeschiedenis

Op woensdag 20 februari en donderdag 7 maart 2019 hebben inloopavonden plaatsgevonden te Rozenburg en Oostvoorne. Er is gebruik gemaakt van de volgende posters (pdf, 219 kB).