Wind op zee - IJmuiden Ver kavels I - IV

Gepubliceerd op:
8 februari 2022
Laatst gecontroleerd op:
19 juli 2022

In het Nationaal waterplan zijn gebieden aangewezen als windenergiegebied. Daarbij is er voor gekozen om alleen de contouren van de gebieden aan te geven. IJmuiden Ver is een van deze gebieden. Deze aanwijzing wordt in het (ontwerp van het) Programma Noordzee herbevestigd. Het aangewezen windenergiegebied IJmuiden Ver ligt in de Nederlandse exclusieve economische zone. Het gebied ligt op ongeveer 62 kilometer uit de kust.

Stand van zaken

Op 7 juni 2022 is de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vastgesteld. Van 25 februari 2022 tot en met 7 april 2022 heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ter inzage gelegen voor de milieueffectrapportage voor Wind op zee - Kavels I - IV IJmuiden Ver. In die periode was het mogelijk om een zienswijze in te dienen.

De vastgestelde NRD, de inspraakbundel en de concept-NRD kunt u hieronder raadplegen.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?