Onderzoeksplicht energiebesparing vanaf 2023

Gepubliceerd op:
14 september 2022
Laatst gecontroleerd op:
28 oktober 2022

Gebruikt uw bedrijf 10 miljoen KWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar? Dan heeft u mogelijk een onderzoeksplicht energiebesparing. De onderzoeksplicht is verbonden aan de energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving.

Wanneer heeft u een onderzoeksplicht energiebesparing vanaf 2023?

Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u daar eens in de 4 jaar over rapporteren. Dit moet u doen volgens de onderzoeksplicht energiebesparing en/of de informatieplicht energiebesparing.

Een onderzoeksplicht geldt voor locaties van bedrijfstakken:

 • waarvoor het Rijk de milieuregels bepaalt;
 • met een jaarlijks energiegebruik vanaf 10 miljoen KWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas(equivalent).

Waarvoor geldt de onderzoeksplicht? De onderzoeksplicht is alleen voor de activiteit gebonden maatregelen, bijvoorbeeld efficiënte elektrische aandrijvingen. De onderzoeksplicht geldt dus niet voor de gebouw gebonden maatregelen, bijvoorbeeld de isolatie van de gebouwschil. Hiervoor geldt altijd de informatieplicht energiebesparing.

Voert u op uw locatie een activiteit uit waarvoor de gemeente de milieuregels bepaalt? Of is het jaarlijks energiegebruik minder dan 10 miljoen kWh elektriciteit én minder dan 170.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan geldt de onderzoeksplicht niet voor u. Er geldt dan de informatieplicht voor de activiteit gebonden maatregelen.

Op de pagina van de Wat is energiebesparingsplicht? vindt u een tabel met welke plichten gelden bij welke situaties. En op de Erkende maatregelenlijst (EML) ziet u met welke erkende maatregelen u aan de betreffende plicht kunt voldoen.

Wat houdt de onderzoeksplicht energiebesparing in?

Volgens de onderzoeksplicht energiebesparing moet u eens in de 4 jaar onderzoeken welke energiebesparende maatregelen u kunt nemen. Daarover moet u in eLoket bij ons rapporteren.

U rapporteert ook welke energiebesparende maatregelen u in de vorige periode heeft uitgevoerd. De eerstvolgende rapportage doet u uiterlijk 1 december 2023.

Basislijst energiebesparende maatregelen

Op de basislijst energiebesparende maatregelen staan gangbare maatregelen die over het algemeen binnen 5 jaar zijn terugverdiend. Bekijk of deze maatregelen gelden voor uw bedrijfsspecifieke situatie. Daarbij geeft u, voor de relevante maatregelen, aan of deze kosteneffectief zijn. Download hieronder de Basislijst energiebesparende maatregelen.

  Sjabloon rapportage onderzoeksplicht

   Onderaan deze pagina vindt u een sjabloon van een onderzoeksrapportage voor een locatie. In dit sjabloon staan we de onderdelen van het onderzoeksrapport. U hoeft dit niet te gebruiken. Wel raden wij het aan omdat u zo zeker weet dat u volledig rapporteert.

   Sjabloon rapportage onderzoeksplicht én vestigingsrapportage EED-auditplicht

   Ook vindt u een sjabloon voor een onderzoeksplichtige locatie als uw onderneming ook onder de EED-auditplicht valt. Dit sjabloon gebruikt u voor uw onderzoekplichtrapportage voor de betreffende locatie(s). Het rapport kunt u dan ook als vestigingsrapportage voor de EED-auditplicht gebruiken.

    Sjablonen downloaden

    Basischeck Energiezorg

    Bepaal met de uitkomsten van de 14 vragen van de Basischeck Energiezorg hoe u uw energiemanagement kunt verbeteren. Energiemanagement houdt in dat een organisatie structurele maatregelen neemt om minimaal energie en grondstoffen te gebruiken. Met energiemanagement vergroten we de energie-efficiëntie met de plan-do-check-act-cyclus. Een voorbeeld van de plan-do-check-act-cyclus is:

    1. plan: beleid maken
    2. do: acties plannen en maatregelen uitvoeren
    3. check: resultaten controleren
    4. act: op basis van resultaten nieuw beleid maken

    De onderzoeksplicht en EED-auditplicht

    Naast de onderzoeksplicht kunt u ook te maken krijgen met een Europese rapportageverplichting volgens de Richtlijn Energie-Efficiëntie (EED). Grote ondernemingen moeten elke 4 jaar een energie-audit uitvoeren en hierover aan ons rapporteren. Dit is de EED-auditplicht .

    De EED-auditplicht is een Europese verplichting voor ondernemingen die niet onder het midden- en kleinbedrijf (MKB) vallen. Deze ondernemingen moeten eens in de 4 jaar uitzoeken welke kosteneffectieve energiebesparende maatregelen (voor gebouwen, processen en zakelijk vervoer) zij kunnen uitvoeren. Deze kosteneffectiviteit bepalen we met de baten en lasten van een maatregel over de hele levensduur (levenscycluskostenanalyse).

    Vul het stappenplan in en zie welke verplichting voor u geldt.

    Valt uw locatie onder de energiebesparingsplicht? Dan moet u eens in de 4 jaar rapporteren over welke maatregelen u heeft uitgevoerd door de informatieplicht energiebesparing en/of de onderzoeksplicht energiebesparing. Hoe u moet rapporteren hangt af van:

    • de aard van de activiteiten op de locatie;
    • het energiegebruik op de locatie per jaar.

    Valt een locatie onder de onderzoeksplicht en de onderneming als geheel onder de EED-auditplicht? Dan is er veel overlap tussen het vestigingsrapport voor de EED-audit en de rapportage voor de onderzoeksplicht. Er zijn ook verschillen.

    Verschillen rapportage onderzoeksplicht en vestigingsrapport EED-audit

    • De EED-auditplicht is breder. Deze gaat namelijk over activiteiten, gebouwen en zakelijk vervoer. De onderzoeksplicht gaat alleen over activiteiten.
    • Bij de onderzoeksplicht worden aan de inventarisatie van de  kosteneffectieve maatregelen, 3 specifieke eisen toegevoegd. Namelijk (1) een analyse van de elektrische aandrijftechnieken, (2) een isolatiescan en (3) een spiegeling aan een specifieke lijst van maatregelen (de basislijst).
    • De onderzoeksplicht gaat over maatregelen die CO2 verminderen. Bijvoorbeeld door hernieuwbare energie op te wekken of over te stappen naar een energiedrager met een lagere CO2-uitstoot. De EED-auditplicht gaat alleen over energiebesparende maatregelen.
    • Voor de onderzoeksplicht moeten maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder geïdentificeerd worden. De manier waarop deze terugverdientijd wordt bepaald, is wettelijk vastgelegd. Voor de EED-auditplicht geldt een andere eis. Daarvoor wordt de kosteneffectiviteit over de levensduur van een maatregel bepaald, door middel van een levenscycluskostenanalyse. Er kunnen dus mogelijk andere maatregelen uit de inventarisatie komen.
    • Bij de onderzoeksplicht rapporteert u welke energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar zijn uitgevoerd, welke nog uitgevoerd moeten worden en wanneer deze worden uitgevoerd. De EED-auditplicht kent zo'n uitvoeringsplan niet.

    Bekijk het sjabloon waarmee u met één rapport zowel aan de onderzoeksplicht als aan de EED-auditplicht voor een locatie (vestiging) kunt voldoen.

    Voorbereiden op de onderzoeksplicht energiebesparing

    Een goede voorbereiding is het halve werk:

    • Gebruik het stappenplan om te bepalen welke plichten voor u van toepassing zijn.
    • Schaf  een eHerkenningsmiddel niveau 2+ of hoger aan met machtiging RVO-diensten niveau eH 2+. Dit heeft u nodig om in te loggen in eLoket.

    Let op: heeft u al wel eHerkenning maar niet het juiste niveau of de juiste machtiging? Neem dan op tijd contact op met de leverancier van uw eHerkenningsmiddel of met de machtigingenbeheerder in uw organisatie. Als uw organisatie een beheermodule heeft, is aanpassing van de machtiging direct mogelijk.

    Intermediair inschakelen

    U kunt ook een intermediair machtigen die voor u rapporteert. Gebruik hiervoor het webformulier Machtiging intermediair. Schakelt u een intermediair in, dan hoeft u geen eHerkenningsmiddel aan te vragen. Wel blijft u zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de rapportage. Het bewijs van uw machtiging aan de intermediair hoeft u niet op te sturen. U moet deze machtiging wel kunnen tonen.

    Let op: het gaat hier niét om ketenmachtiging. Het idee bij ketenmachtiging is dat een onderneming een tussenpersoon/intermediair machtigt om namens de onderneming zaken te doen. De intermediair komt hierbij op het eLoket binnen met het KvK-nummer van de onderneming. Deze werkwijze is niet nodig voor de informatieplichtrapportage, omdat de intermediair in het formulier in eLoket zelf aangeeft dat hij de rapportage namens een andere onderneming indient.

    Veelgestelde vragen

    Bekijk de veelgestelde vragen

    Bent u tevreden over deze pagina?