Korting vergroeningsbetaling 2022

Gepubliceerd op:
21 november 2017
Laatst gecontroleerd op:
15 maart 2023

Om de vergroeningsbetaling te ontvangen, houdt u zich aan de 3 vergroeningseisen. Dit zijn gewasdiversificatie, ecologisch aandachtsgebied (EA) en blijvend grasland. Houdt u zich niet aan deze eisen? Dan krijgt u een korting op de vergroeningsbetaling.

Voor elke vergroeningseis berekenen we het aantal hectares grond waarmee we uw vergroeningsbetaling korten. We berekenen de totale korting door die hectares bij elkaar op te tellen.

Ecologisch aandachtsgebied

Elk jaar gebruikt u 5% van uw bouwland als ecologisch aandachtsgebied. Is de oppervlakte EA die u heeft opgegeven kleiner? Of bepalen wij dat u minder dan 5% EA heeft? Dan houdt u zich niet aan de voorwaarden voor EA. We vermenigvuldigen dan de oppervlakte die u te weinig heeft met de factor 10.

Stellen wij meer EA vast dan u heeft opgegeven? Dan berekenen we eerst de percentages van de door u opgegeven oppervlakte en het door ons vastgestelde EA. Het percentage EA wat wij vaststellen kan nooit hoger worden dan wat u heeft opgegeven.

Gewasdiversificatie

Teelt u niet genoeg verschillende gewassen? Dan houdt u zich niet aan de voorwaarde gewasdiversificatie. We vermenigvuldigen het verschil met factor 1, 2 of 5. Welke factor we gebruiken, hangt af van uw situatie. Er zijn 3 mogelijkheden. Situatie 2 en 3 kunnen tegelijk gelden.

Situatie 1

U moet minstens 2 gewassen telen. De oppervlakte van het grootste gewas is meer dan 75% van uw oppervlakte bouwland. We vermenigvuldigen de hectares die u te veel heeft van het grootste gewas met de factor 2.

Situatie 2

U moet minstens 3 gewassen telen. Het grootste gewas is meer dan 75% van uw oppervlakte bouwland. We vermenigvuldigen de hectares die u te veel heeft van het grootste gewas met de factor 1.

Situatie 3

U moet minstens 3 gewassen telen. De 2 grootste gewassen zijn samen meer dan 95% van uw bouwland. We vermenigvuldigen de hectares die u te veel heeft van de 2 grootste gewassen met de factor 5.

Verdubbelen korting vanaf de 4e keer

Houdt u zich 3 keer niet aan de eisen voor gewasdiversificatie of EA? Dan verdubbelen we de korting vanaf de 4e keer. Voor gewasdiversificatie en EA beoordelen we dit apart.

Ecologisch kwetsbaar blijvend grasland

Heeft u ecologisch kwetsbaar blijvend grasland in een Natura 2000-gebied omgeploegd of omgezet? Dan houdt u zich niet aan de voorwaarde blijvend grasland. We verlagen de betaling dan met het aantal omgeploegde of omgezette hectares.

Naast korting een sanctie

Is de korting op de vergroeningsbetaling meer dan 2 hectare? Of meer dan 3% van het totaal aantal hectares? Dan krijgt u naast de korting ook een sanctie. Hoe hoog de sanctie is, hangt af van de afwijking.

De afwijking is tussen de 3% en 20% of meer dan 2 hectare

De sanctie is 2 keer de totale afwijking gedeeld door 4.

De afwijking is tussen de 20% en 50%

De sanctie is het aantal hectares na de totale korting gedeeld door 4.

De afwijking is meer dan 50%

De sanctie is het aantal subsidiabele hectares van de basisbetaling gedeeld door 4.

Maximum sanctie

U kunt voor meer hectares een sanctie krijgen dan dat u opgeeft voor de vergroeningsbetaling. Bijvoorbeeld als u zich meerdere jaren niet houdt aan de eisen. In dat geval korten wij uw vergroeningsbetaling met maximaal 125%. Dit verrekenen we met de basisbetaling.

Te weinig opgegeven bouwland of blijvend grasland

In de Gecombineerde opgave geeft u al uw bouwland en grasland op. Geeft u te weinig hectares op? Dan krijgt u een sanctie als het verschil meer dan 0,1 hectare is. Deze sanctie is 10% van de te betalen oppervlakte na de kortingen, gedeeld door 4.

Meerdere kortingen

Krijgt u voor meer dan één vergroeningseis een korting? Dan tellen we die hectares bij elkaar op. U krijgt dan voor het totaal aantal hectares geen vergroeningsbetaling.

Voorbeeld

Een bedrijf houdt zich niet aan de voorwaarden voor EA en gewasdiversificatie. Het bedrijf heeft:

  • 160 hectare wintertarwe
  • 14 hectare suikerbieten
  • 20 hectare koolzaad
  • 6 hectare beheerde akkerrand (akkerbouwstrokenpakket) voor EA met een weegfactor van 1,5
  • totaal 200 hectare bouwland

Berekening EA

Het bedrijf heeft meer dan 15 hectare bouwland. Het bedrijf moet dus minimaal 5% EA hebben.

  • Verplicht EA: 5% x 200 hectare = 10 hectare
  • Ingevuld EA: 6 hectare x 1,5 = 9 hectare
  • Te weinig EA: 10 hectare – 9 hectare = 1 hectare

De korting op de vergroeningsbetaling is dan: 1 hectare x 10 = 10 hectare. Door zich niet te houden aan het EA, krijgt het bedrijf voor 10 hectare geen vergroeningsbetaling.

Berekening gewasdiversificatie

Het bedrijf heeft meer dan 30 hectare bouwland. Het bedrijf moet dus minimaal 3 gewassen telen voor gewasdiversificatie. Hiervan is het grootste gewas maximaal 75% van de oppervlakte bouwland. En de 2 grootste gewassen samen zijn niet meer dan 95% van de oppervlakte bouwland.

Het bedrijf krijgt een korting op de vergroeningsbetaling. Het grootste gewas is namelijk meer dan 75%. Het grootste gewas is 160 hectare, maar mag maximaal 150 hectare zijn. Dit betekent dat het bedrijf voor 10 hectare (160 – 150) geen vergroeningsbetaling krijgt.

Totale sanctie

De totale korting is: 10 hectare EA + 10 hectare gewasdiversificatie = 20 hectare. Het bedrijf krijgt voor 200 hectare – 20 hectare = 180 hectare vergroeningsbetaling.

Het afwijkingspercentage is 20 hectare/180 hectare = 11,11%. Bij deze afwijking is de extra sanctie 2 x 20/4 = 10 hectare.

Het bedrijf ontvangt nu voor 170 hectare vergroeningsbetaling. Namelijk 200 hectare totaal – 10 hectare EA – 10 hectare gewasdiversificatie – 10 hectare extra sanctie = 170 hectare.

GLB vanaf 2023

Het GLB vanaf 2023 is per 1 januari 2023 ingegaan en wil toekomstbestendig boeren sterker belonen. Op Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023 leest u alles over nieuwe voorwaarden, regelingen en premies waar u mee te maken krijgt.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?