Randen en landschapselementen EA 2022

Gepubliceerd op:
17 februari 2022
Laatst gecontroleerd op:
15 maart 2023

Randen en landschapselementen zijn goed voor de biodiversiteit. U kunt ze gebruiken voor uw ecologisch aandachtsgebied (EA).

Categorieën

Randen en landschapselementen zijn ingedeeld in 8 verschillende categorieën:

 1. akkerranden, bufferstroken
 2. stroken langs bos
 3. heggen, houtwallen en bomenrijen
 4. geïsoleerde bomen (dit zijn bomen die alleen staan)
 5. vijvers
 6. boomgroepen
 7. sloten (alleen bij Akkerbouw-strokenpakket)
 8. natuurvriendelijke oevers (alleen bij Akkerbouw-strokenpakket)

Voorwaarden EA-invulling

In de opties en voorwaarden Algemene lijst en Akkerbouw-strokenpakket staan welke randen en landschapselementen u kunt gebruiken. Deze overzichten staan op Ecologisch Aandachtsgebied 2022.

Standaardoppervlakte voor kleine elementen

De inrichting van uw EA meten we in oppervlakte. Dat geldt ook voor randen en elementen. Voor bepaalde elementen berekenen we een standaardoppervlakte. We gebruiken hierbij een conversiefactor.

Standaardoppervlaktes

Element Conversiefactor
Heggen, houtwallen en bomenrijen 5m2 per meter lengte
Geïsoleerde bomen 20m2
Sloten (alleen bij Akkerbouw-strokenpakket) 5m2 per meter lengte

Weegfactor

Gewassen, randen en elementen hebben allemaal een weegfactor. De weegfactor hangt af van het nut voor de biodiversiteit. Bij weinig nut is de weegfactor lager dan 1. U moet dan meer hectares aan gewassen, randen of elementen gebruiken voor uw EA. Bij een weegfactor hoger dan 1 hoeft u minder hectares te gebruiken. U vindt de weegfactor van elementen in de voorwaarden van uw EA-invulling.

Maximale grootte

Voor een aantal elementen geldt een maximale grootte. Deze elementen ziet u in de tabel. Is uw element groter? Dan kunt u het niet voor uw EA gebruiken. Ook niet een deel ervan. Als u het element wel mag gebruiken, mag u soms niet het hele element meetellen voor uw EA. U kunt er misschien wel een deel van gebruiken. Bekijk de tabel om te bepalen of u een (deel van een) element kunt opgeven als EA.

Maximale grootte

Element Maximale grootte van het element Maximale grootte die telt voor EA
Bufferstroken en akkerranden 60 meter breed 20 meter breed
Heggen, houtwallen en bomenrijen 30 meter breed 10 meter breed
Stroken langs bos 60 meter breed 20 meter breed
Boomgroepen 0,9 hectare 0,3 hectare
Vijvers 0,9 hectare 0,3 hectare
Sloten - 10 meter breed
Natuurvriendelijke oever 10 meter breed 10 meter breed

Grenzende elementen

Soms tellen 2 grenzende elementen samen mee als 1 element. Wilt u 2 grenzende elementen inzetten? Bekijk dan of ze als 1 element of als 2 aparte elementen meetellen.

Voorbeelden

Bekijk voorbeelden van grenzende elementen in het document Voorbeelden Randen en landschapselementen op deze pagina.

Fysieke scheiding

Is er een fysieke scheiding tussen de elementen, zoals een sloot, weg of kavelpad? Dan zijn het aparte elementen.

Grens heg, houtwal of bomenrij met boomgroep

Grenst uw heg, houtwal of rij bomen aan een boomgroep? Dan zijn er 2 mogelijkheden.

Maximaal 30 meter

Is de heg, houtwal of bomenrij maximaal 30 meter breed? Dan zijn het 2 aparte elementen.

Meer dan 30 meter

Is de heg, houtwal of bomenrij meer dan 30 meter breed? Dan is deze onderdeel van de totale boomgroep. De totale boomgroep mag dan niet groter zijn dan 0,9 hectare, U kunt maximaal 0,3 hectare opgeven als EA.

Gedeeld element

Misschien deelt u het gebruik en beheer van een element met andere landbouwers. Geef dan uw deel van het element op voor het EA. De maximale oppervlakte die meetelt als EA verdelen we naar verhouding over het aantal aanvragers.

Voorbeeld

3 aanvragers gebruiken dezelfde boomgroep van 0,9 hectare voor EA. Van de boomgroep is maximaal 0,3 hectare te gebruiken als EA. Alle aanvragers mogen maximaal 0,1 hectare van de boomgroep gebruiken als EA. Heeft een aanvrager minder dan 0,1 hectare in beheer en gebruik? Dan mag die aanvrager alleen zijn deel opgeven.

Grensbuffers

Tussen uw land en een EA-element en tussen verschillende EA-elementen mag een kleine ruimte zitten. Die ruimte heet een grensbuffer. Een grensbuffer is niet subsidiabel en telt niet mee voor uw EA. Daarnaast moet de grensbuffer voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De buffer is een kavelpad, een watergang of natuurlijke plantengroei.
 • De buffer is maximaal 5 meter breed.
 • De buffer staat ter beschikking van de landbouwer.
 • Bij een grensbuffer tussen 2 EA-elementen moeten de elementen van verschillende categorieën zijn.

Voorbeeld 1

U heeft een akker met een akkerrand van 20 meter breed. Naast de akkerrand ligt een kavelpad. Dit is de grensbuffer. Daarnaast ligt een bufferstrook van 3 meter breed. De akkerrand telt mee voor uw EA. De bufferstrook telt niet mee. Dat komt omdat het kavelpad tussen 2 elementen van dezelfde categorie ligt. Namelijk akkerrand en bufferstrook.

Voorbeeld 2

U heeft een akker met daarnaast een heg van 2 meter breed. Naast de heg ligt een kavelpad, daarnaast staat een bomengroep. De heg en de bomengroep tellen allebei mee voor uw EA. De grensbuffer ligt tussen 2 elementen uit verschillende categorieën.

GLB vanaf 2023

Het GLB vanaf 2023 is per 1 januari 2023 ingegaan en wil toekomstbestendig boeren sterker belonen. Op Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023 leest u alles over nieuwe voorwaarden, regelingen en premies waar u mee te maken krijgt.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?