Ruimtelijke ingrepen

Gepubliceerd op:
19 december 2013
Laatst gecontroleerd op:
16 oktober 2020

Met de Wet natuurbescherming beschermt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dier- en plantensoorten die in het wild voorkomen. Alles wat schadelijk is voor beschermde soorten, is verboden.

Ongeveer 500 van de 36.000 diersoorten die in Nederland voorkomen, vallen onder de bescherming van deze wet. De wet kent een aantal verboden, bijvoorbeeld: bepaalde planten mag je niet plukken en dieren mag je niet verstoren, verjagen of doden. In bepaalde situaties mag dit wel. Voor deze ruimtelijke ingrepen is dan een ontheffing of vrijstelling nodig.

Vrijstellingen en ontheffingen

In de Wet natuurbescherming zijn verschillende verboden opgenomen. Zo is het bijvoorbeeld verboden om bepaalde planten en bloemen te plukken, beschermde dieren te verontrusten of doden, hun nesten te verstoren. In sommige situaties en onder bepaalde voorwaarden mag dit wel. U heeft dan een vrijstelling of ontheffing nodig. Het verschil tussen een vrijstelling en ontheffing:

  • Een vrijstelling is een uitzondering op een verbod. Deze geldt voor iedereen die aan de voorwaarden van de vrijstelling voldoet. Zoals een gedragscode natuurbescherming.
  • Een ontheffing is een besluit waarbij in een individueel concreet geval een uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt.

Wij publiceren besluiten over ruimtelijke ingrepen. Het overzicht ziet u op de pagina Besluiten ontheffingen Wet natuurbescherming.

Zorgplicht

Of dieren en planten nu beschermde soorten zijn of niet: de Wet natuurbescherming schrijft voor dat we nadelige gevolgen voor planten en dieren moeten voorkomen. We moeten dus zorgvuldig omgaan met onze omgeving. Deze zogenoemde zorgplicht geldt voor iedereen.

Voor wie

De Wet natuurbescherming geldt voor iedereen in Nederland. U krijgt ermee te maken als u wilt jagen, beschermde dieren opvangt of bij beheer en schadebestrijding.

Buitenwerkzaamheden

Als u gaat (ver)bouwen, slopen of (water)wegen aanlegt, krijgt u ook te maken met de wet. Op de pagina Wet natuurbescherming bij buitenwerkzaamheden leest u hoe u een vrijstelling of ontheffing aanvraagt.

Onderzoek

Doet u onderzoek in de natuur? En neemt u bijvoorbeeld planten of eieren van beschermde soorten mee? Vraag eerst een ontheffing aan. Op de pagina Wet natuurbescherming bij onderzoek leest u waar en wanneer u dit moet doen.

Buitenevenementen

Organiseert u een buitenevenement zoals een menwedstrijd of een muziekevenement? Als er op die plek beschermde planten of dieren zijn, moet u maatregelen nemen. Zo voorkomt u schade. Hoe u dit doet leest u op de pagina Wet natuurbescherming bij buitenevenementen.

Wetten en regels

De Wet natuurbescherming is een kaderwet. Dat betekent dat er alleen algemene principes en verantwoordelijkheden in staan. De details zijn geregeld in een groot aantal algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. Sommige bepalingen uit de Wet natuurbescherming zijn het gevolg van afspraken op internationaal en Europees niveau, zoals de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn en het CITES-verdrag. Meer informatie vindt u in de wettekst van de Wet natuurbescherming.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?