Gesloten voor aanvragen

Betalingsrechten Nationale reserve 2022

Gepubliceerd op:
13 januari 2022
Laatst gecontroleerd op:
15 maart 2023

Bent u jonge of startende landbouwer? Of heeft u percelen die zijn gebruikt voor openbare werken, nutsvoorzieningen of een set-aside-overeenkomst? Dan kunt u soms extra betalingsrechten krijgen uit de Nationale reserve. De Nationale reserve hoort bij het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

U kunt deze regeling aanvragen van 1 maart 2022 tot en met 15 mei 2022. De kortingsperiode is van 16 mei 2022 tot en met 10 juni 2022.

Voor wie

U kunt betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen als u:

 • jonge landbouwer bent;
 • startende landbouwer bent;
 • rechten aanvraagt vanwege algemeen belang. Dit doet u als u percelen heeft waarop in 2015 openbare werken zijn uitgevoerd of nutsvoorzieningen zijn aangelegd. Of percelen waarop u een set-aside-overeenkomst heeft gehad.

Voor elke situatie zijn verschillende voorwaarden.

Budget

Jonge en startende landbouwers

U krijgt één betalingsrecht voor elke vrije hectare subsidiabele landbouwgrond. Een vrije hectare is een hectare subsidiabele landbouwgrond waar u nog geen betalingsrechten voor heeft gehad.

Algemeen belang

U krijgt betalingsrechten voor een specifiek stuk grond. Het aantal betalingsrechten hangt af van het aantal hectare dat gebruikt is voor de werkzaamheden.

Waarde betalingsrecht

De waarde van een betalingsrecht weten wij aan het eind van 2022. Deze maken we bekend op onze website. Alle betalingsrechten hebben dezelfde waarde.

Voorwaarden jonge en startende landbouwers

Jonge landbouwers

Als jonge landbouwer moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft minimaal 0,3 vrije hectares subsidiabele landbouwgrond. Meer uitleg hierover leest u onderaan deze pagina bij Aantal betalingsrechten.
 • U bent niet ouder dan 40 in het jaar waarin uw bedrijf voor het eerst uitbetaling van betalingsrechten aanvraagt. En u bent niet ouder dan 40 in het jaar waarin u voor het eerst blokkerende zeggenschap heeft. We gaan uit van de leeftijd die u in die jaren op 31 december heeft.
 • U heeft blokkerende zeggenschap in het bedrijf. Op Blokkerende zeggenschap 2022 leest u hoe u aan deze voorwaarde voldoet.
 • U bent (mede) belast met de dagelijkse bedrijfsvoering.
 • U heeft voor het eerst een landbouwbedrijf opgericht tussen 1 januari 2017 en 15 mei 2022. Hieronder leest u wat wij als oprichting zien.
 • Het bedrijf waarvoor u de rechten aanvraagt is het eerste landbouwbedrijf dat u als bedrijfshoofd heeft opgericht. Of waarin u voor het eerst zeggenschap heeft gekregen.
 • U heeft niet eerder als jonge of startende landbouwer betalingsrechten uit de Nationale reserve gekregen.

Heeft uw bedrijf meerdere jonge landbouwers? Dan moet minstens één van hen voldoen aan alle voorwaarden.

Startende landbouwers

Wilt u betalingsrechten aanvragen als startende landbouwer? Dan moeten alle medewerkers met blokkerende zeggenschap in uw bedrijf voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft minimaal 0,3 vrije hectares subsidiabele landbouwgrond. Meer uitleg hierover leest u onderaan deze pagina bij Aantal betalingsrechten.
 • U heeft uw bedrijf op of na 1 januari 2020 opgericht. Hieronder leest u wat wij als oprichting zien.
 • U heeft niet eerder als jonge of startende landbouwer betalingsrechten uit de Nationale reserve gekregen.
 • In de 5 jaar voor de start van uw landbouwbedrijf heeft u geen landbouwbedrijf op uw naam gehad. Ook heeft u geen blokkerende zeggenschap gehad als bestuurder van een rechtspersoon, beherende vennoot of maat in de maatschap. En u heeft geen blokkerende zeggenschap gehad als bestuurder van een stichting of vereniging. In alle situaties gaat het om bedrijven die een landbouwactiviteit uitvoerden.

Oprichting van uw bedrijf

De volgende situaties zien wij als oprichting van een bedrijf:

 • U oefent voor de eerste keer een landbouwbedrijf uit in eigen naam. Dit doet u als natuurlijk persoon.
 • U bent voor het eerst bestuurder van een rechtspersoon, beherende vennoot of maat in de maatschap. Dit bent u als natuurlijk persoon en u heeft blokkerende zeggenschap.
 • U bent voor het eerst bestuurder van een vereniging of stichting. Dit bent u als natuurlijk persoon en u heeft blokkerende zeggenschap.

Voorwaarden algemeen belang

Openbare werken en nutsvoorzieningen

Heeft u percelen die in 2015 zijn gebruikt voor openbare werken of de aanleg van nutsvoorzieningen? En gaat u deze grond weer gebruiken als landbouwgrond? Dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft voor uw percelen nog niet eerder betalingsrechten gekregen. Is een deel van een perceel gebruikt voor openbare werken en nutsvoorzieningen? Dan kunt u alleen voor dat deel betalingsrechten krijgen. U moet het perceel dan splitsen. Zorg dat u het perceel uiterlijk 15 mei 2022 splitst. Dat doet u in Mijn percelen.
 • Uw percelen hebben een oppervlakte van minimaal 0,3 hectare subsidiabele landbouwgrond.
 • U kon uw percelen in 2015 niet gebruiken als landbouwgrond. Dit duurde langer dan 90 dagen.
 • U kunt bewijzen dat op uw percelen sprake was van openbare werken of de aanleg van nutsvoorzieningen. Bij Aanvragen leest u meer over het bewijs.

Set-aside-overeenkomst

Heeft u percelen waarop u een set-aside-overeenkomst heeft gehad? En gaat u deze grond weer gebruiken als landbouwgrond? Dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft voor uw percelen nog niet eerder betalingsrechten gekregen.
 • Uw percelen hebben een oppervlakte van minimaal 0,3 hectare subsidiabele landbouwgrond.
 • De set-aside-overeenkomst is na 31 december 2012 beëindigd.

Na uw aanvraag

U heeft aangevraagd als u het onderdeel Nationale reserve in de Gecombineerde opgave heeft ingediend. Als u betalingsrechten aanvraagt vanwege openbare werken of nutsvoorzieningen, moet u ook uw bewijs hebben opgestuurd.

Controles

Na uw aanvraag doen we verschillende controles. Hierover leest u meer op Controles op uw aanvraag.

Sanctie

Gaf u te veel grond op bij uw aanvraag voor betalingsrechten? Dan kunt u een sanctie krijgen. U krijgt de sanctie dan voor uw basisbetaling en uw betalingsrechten uit de Nationale reserve. Lees hier meer over op Sanctie basisbetaling, extra betaling jonge landbouwers en NR.

Beslissing

U krijgt tussen 1 december 2022 en 30 juni 2023 onze beslissing. Wij sturen u hiervoor een beslisbrief.

Wij kunnen uw aanvraag ook voor een deel goedkeuren of afwijzen. Keuren we uw aanvraag (voor een deel) goed? Dan ontvangt u vaak eerst de uitbetaling en één tot 2 weken later de brief. Als wij uw aanvraag afwijzen, krijgt u een afwijsbrief met de reden. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken.

Aantal betalingsrechten

Jonge en startende landbouwers

Voor elke vrije hectare krijgt u een betalingsrecht. Wij berekenen het aantal vrije hectares door te kijken naar:

 • het aantal hectares subsidiabele landbouwgrond dat u in totaal heeft op 15 mei 2022;
 • het aantal betalingsrechten dat u op 15 mei 2022 in eigendom of gehuurd heeft;
 • het aantal rechten dat u in het verleden kreeg.

Heeft u op 15 mei 2022 minder betalingsrechten dan bij de eerste toekenning in 2015? Dan kijken we naar het aantal rechten dat u in 2015 had.

Voorbeeld

U heeft op 15 mei 2022 40 hectare subsidiabele landbouwgrond. U heeft 30 betalingsrechten in eigendom en 3 gehuurd. Het aantal vrije hectares is dan: 40 – 30 – 3 = 7 vrije hectares. Had u in 2015 meer dan 30 betalingsrechten in eigendom? Bijvoorbeeld 32? Dan berekenen we het aantal vrije hectares zo: 40 – 32 – 3 = 5 vrije hectares.

Algemeen belang

U krijgt een betalingsrecht voor elke hectare subsidiabele landbouwgrond die is gebruikt voor algemeen belang. We kijken hiervoor naar:

 • het aantal hectares dat u heeft opgegeven voor nieuwe rechten;
 • het aantal hectares subsidiabele landbouwgrond waarvoor u nog niet eerder betalingsrechten heeft gekregen;
 • het bewijs dat u heeft meegestuurd in de Gecombineerde opgave of de set-aside-overeenkomst.

GLB vanaf 2023

Het GLB vanaf 2023 is per 1 januari 2023 ingegaan en wil toekomstbestendig boeren sterker belonen. Op Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023 leest u alles over nieuwe voorwaarden, regelingen en premies waar u mee te maken krijgt.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?