Gesloten voor aanvragen

Subsidie deelname erkende kwaliteitsregeling kalversector 2018

Laatst gecontroleerd op:
25 september 2020
Gepubliceerd op:
28 februari 2018

Deze regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

De subsidie deelname erkende kwaliteitsregeling kalversector 2018 is bedoeld om de kalversector een stimulans te geven door de deelname aan vrijwillige kwaliteitssystemen te subsidiëren. Op die manier kan de kalversector doorgroeien naar een robuuste, duurzame en maatschappelijk verantwoorde sector. Daarmee verbetert de kwaliteit van het kalfsvlees. En dat is goed voor zowel de gezondheid van de mens als het welzijn van het dier.

Neemt u deel aan een erkende kwaliteitsregeling voor de productie van kalfsvlees? Vraag dan subsidie aan voor de kosten die samenhangen met de certificering voor deze kwaliteitsregeling.

Voor wie

De subsidie is bedoeld voor landbouwers die kalveren houden voor de kalfsvleesproductie en die voor de eerste keer deelnemen aan een erkende kwaliteitsregeling.

Erkende kwaliteitsregeling

Vitaal Kalf van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) is in 2018 als enige kwaliteitsregeling erkend.

Budget

Vanaf 2017 is er voor deze subsidie 5 jaar lang een bedrag van € 6 miljoen per jaar beschikbaar. In totaal gaat het om een bedrag van € 30 miljoen.
 
Voor een aanvraag in 2018 krijgt u maximaal 4 jaar lang een vergoeding voor de jaarlijkse kosten voor deelname aan de kwaliteitsregeling. U kunt jaarlijks een bedrag van maximaal € 3.000 subsidie krijgen.
 
Ook voor 2019 staat een openstelling gepland. De kosten worden dan voor maximaal 3 jaar gesubsidieerd.

Verdeling budget door rangschikking

De Subsidie deelname erkende kwaliteitsregeling kalversector 2018 is een tenderregeling. Dit houdt in dat het beschikbare budget op basis van rangschikking wordt verdeeld onder alle volledige aanvragen die op tijd zijn ingediend. Aan de hand van 2 vooraf opgestelde criteria rangschikken we de aanvragen: het antibioticagebruik op het bedrijf en de bedrijfsgrootte.
 
Meer informatie hierover vindt u op de informatiepagina Rangschikking van de aanvragen.

Subsidiabele kosten

De volgende kosten zijn subsidiabel:
 • de eenmalige kosten voor toetreding tot de kwaliteitsregeling;
 • de jaarlijkse bijdrage voor deelneming aan de kwaliteitsregeling;
 • de kosten voor verificatie van de naleving van de eisen van de kwaliteitsregeling.

Niet-subsidiabele kosten

U krijgt geen subsidie voor:
 • de kosten om aan de voorwaarden van de kwaliteitsregeling te kunnen voldoen, zoals bijvoorbeeld aanpassingen aan de bedrijfsvoering;
 • de kosten die verbonden zijn aan het uitbesteden van de subsidieaanvraag.

Uitbetaling aanvragen

Heeft u subsidie aangevraagd en toegewezen gekregen? Dan kunt u 4 jaar lang elk jaar uitbetaling van de subsidie aanvragen. U kunt elk jaar een bedrag van maximaal € 3.000 krijgen. Dit is voor de subsidiabele kosten voor deelname aan de kwaliteitsregeling. U doet uw aanvraag op mijn.rvo.nl.

Bijlagen bij uw aanvraag

Met uw aanvraag om uitbetaling stuurt u een aantal bijlagen mee:

 • Certificaat Vitaal Kalf:
  U stuurt bewijs mee waaruit blijkt dat u voldoet aan de voorwaarden van de kwaliteitsregeling waaraan u deelneemt. Stuur daarom een kopie van de certificaat mee van alle UBN's die door de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector zijn gecertificeerd vanwege Vitaal Kalf. Het certificaat is afgegeven in de periode waarop de kosten van de factuur slaan.
 • Factuur en bewijs betaling:
  U voegt een kopie van de factuur toe. De hoogte van de subsidiabele kosten moet uit de factuur blijken. Ook stuurt u een bewijs mee waaruit de betaling van de factuur blijkt.

Zijn de situaties hieronder op u van toepassing? Dan stuurt u ook nog de volgende bijlagen mee:

 • Bewijs vrijstelling btw-plicht:
  Bent u vrijgesteld van de btw-plicht? Dan is het btw-bedrag voor u ook een kostenpost. Deze kosten kunt u onder bepaalde voorwaarden vergoed krijgen. Stuur dan een kopie van een officieel stuk mee waaruit deze vrijstelling blijkt. Houd er wel rekening mee dat het subsidiebedrag nooit hoger kan zijn dan € 3.000.
 • Bewijsmateriaal verbonden bedrijven:
  Het kan voorkomen dat de hoofdactiviteit van een aan u verbonden bedrijf ertoe leidt dat wij aan u geen subsidie mogen uitbetalen. Als dat zo is, kunt u door het opsturen van specifiek bewijsmateriaal alsnog in aanmerking komen. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.

Beslissing

Als wij uw uitbetalingsaanvraag hebben ontvangen, controleren wij eerst of uw aanvraag compleet is. U krijgt daarover bericht van ons. Ontbreken er gegevens of bewijs? Dan heeft u maximaal 14 dagen de tijd om de ontbrekende informatie aan te leveren.

Hebben wij uw complete aanvraag voor uitbetaling ontvangen? Dan krijgt u de beslissing van ons binnen 13 weken. In de brief staat hoeveel subsidie u ontvangt. Dit bedrag is gelijk aan de betaalde kosten voor deelname aan Vitaal Kalf en de controle op de naleving van de voorwaarden. Het maximum € 3.000.

Uitbetaling

Het subsidiebedrag maken wij binnen enkele weken over op uw rekening.

Is het overgemaakte bedrag lager dan het bedrag dat in de betalingsbrief of beslissing staat? Dan hebben wij het subsidiebedrag verrekend met een factuur die u heeft openstaan bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Over een verrekening krijgt u apart bericht.

Vragen over subsidie kwaliteitsregeling kalversector 2018?

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?