Gesloten voor aanvragen

Metingen ammoniakuitstoot

Laatst gecontroleerd op:
21 oktober 2020
Gepubliceerd op:
23 december 2013

Wilde u als veehouderij of agro-mkb-ondernemingen in een samenwerkingsverband metingen naar de ammoniakuitstoot doen? Dan kon u daar in 2013 subsidie voor aanvragen.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

In de mest van dieren in de (intensieve) veehouderij zit veel ammoniak. Dit is schadelijk voor bijvoorbeeld de natuur en het grondwater. Veehouderijen mogen daarom niet meer dan een bepaalde hoeveelheid ammoniak uitstoten.Nieuwe maatregelen voor stal, voer en management verminderen de uitstoot van ammoniak. Met deze subsidie ondersteunt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit veehouders om het welzijn van mens en dier te bevorderen.

Voor wie

Deze subsidie is voor samenwerkingsverbanden van veehouderijen en agro-mkb-ondernemingen. Het samenwerkingsverband bestaat uit minimaal 2 deelnemers, waarvan minimaal een deelnemer een veehouderij is en een deelnemer een agro-mkb-onderneming.

Budget

Voor deze subsidie was € 1 miljoen beschikbaar. Hiervan is de helft bestemd voor projecten die zijn gericht op stalmaatregelen en de andere helft voor projecten gericht op voer- en managementmaatregelen. U krijgt subsidie voor de kosten die u verschuldigd bent aan de meetinstantie en de laboratoria die erbij betrokken zijn. U krijgt maximaal 35% vergoed van deze kosten, deze zijn minimaal € 10.000. Per aanvraag ontvangt u maximaal € 100.000 subsidie. U krijgt geen subsidie voor:

 • loonkosten van het personeel van de subsidieontvanger die direct bij de uitvoering van het project betrokken zijn;
 • kosten aan derden voor studies, onderzoeksactiviteiten, proces- en ketenmanagement, de verwerving van kennis en intellectuele eigendomsrechten en ook van de bescherming van die rechten;
 • de kosten van aangeschafte machines en apparatuur.

U krijgt ook geen subsidie voor activiteiten waarvoor u al (deels) een andere subsidie van de Rijksoverheid ontvangt. Ontvangt u ook nog een andere subsidie voor uw project, die niet van ons komt? Dan kan dit invloed hebben op het maximale bedrag dat u krijgt. Bijvoorbeeld: u ontvangt 20% van de kosten via een provinciale subsidie. Dan krijgt u er via de subsidie Metingen ammoniakuitstoot maximaal 15% subsidie bij.

Na uw aanvraag

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u een projectadministratie bijhouden. Bij langere projecten zorgt u voor tussenverslagen. Op mijn.rvo.nl kunt u wijzigingen doorgeven en vaststelling aanvragen. U logt in met eHerkenning niveau 2+ of hoger. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Projectadministratie bijhouden

U heeft de subsidie toegewezen gekregen en bent gestart met het project. Een van de voorwaarden is dat u een projectadministratie bijhoudt. De projectadministratie geeft u en ons inzicht in de voortgang van het project. Zorg er daarom voor dat uw administratie steeds actueel is.

De projectadministratie gaat over de periode vanaf het moment dat u de eerste juridische verplichting bent aangegaan tot en met de afronding van uw project. U bewaart deze administratie ten minste tot en met 31 december 2020. De Europese Commissie kan tot die datum nog controles uitvoeren.

In uw administratie bewaart u:

 • de aanvraag met de bijlagen;
 • alle correspondentie over uw aanvraag;
 • machtigingen van uw aanvraag.

Tussenverslagen maken

Duurt uw project langer dan 1 jaar? Dan maakt u na elk projectjaar een tussenverslag.

U stuurt het tussenverslag binnen 3 maanden na afloop van elk projectjaar op. Dit doet u op mijn.rvo.nl. De gegevens van het laatste projectjaar kunt u verwerken in het eindverslag. De vorm van het tussenverslag is vrij. Wel staan er in ieder geval de volgende onderdelen in:

 • de activiteiten die u heeft uitgevoerd in het project
 • hoe de activiteiten hebben bijgedragen aan de doelstellingen uit het project
 • de financiële voortgang van het project

Wijzigingen doorgeven

De uitvoering van uw project kan anders verlopen dan u had gepland. Dit kan gevolgen hebben voor uw subsidie. Neem daarom altijd contact met ons op als er iets wijzigt in uw situatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wijziging van de einddatum van het project. 

Wij moeten uw wijziging eerst goedkeuren, voordat u deze mag doorvoeren. Binnen 8 weken na ontvangst van uw wijzigingsverzoek laten wij u onze beslissing weten.

Wijziging in project

Wilt u zelf wijzigingen in het project aanbrengen? Meld dit dan altijd van tevoren bij ons. Wijziging van de doelstelling van uw project en wijziging van de meetlocatie is niet toegestaan. Lees meer over Wijzigingsverzoeken bij projectsubsidies (pdf) onderaan deze paragraaf.

Wijziging in samenwerkingsverband of organisatie

Verandert er iets in uw eigen organisatie? Of bij de partijen/personen met wie u de subsidie heeft aangevraagd? Ook dat kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw subsidie. U vindt onderaan deze paragraaf de Voorwaarden waaraan verbonden partijen moeten voldoen (pdf).

Machtiging medeaanvragers

Heeft de wijziging van het samenwerkingsverband gevolgen voor de machtiging? Vul dan een nieuw formulier Opgave Machtiging medeaanvragers in. 

Vaststelling aanvragen

Na afronding van uw project heeft u 13 weken de tijd om de vaststelling van uw subsidie aan te vragen. Met uw vaststellingsaanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. De voorwaarden waaraan de bijlagen moeten voldoen, vindt u in de checklist Welke bijlagen (pdf) onderaan deze paragraaf.

U stuurt mee:

 • eindverslag
 • betalingsoverzicht
 • facturen en betaalwijzen:
  Geef alleen kosten op die onder de subsidie vallen en aan de voorwaarden voldoen. Wij controleren of u niet teveel subsidievaststelling aanvraagt.
 • rapport meetresultaten:
  De meetrapportage is voor publicatie. Hiermee draagt u bij aan het uitstralingseffect op andere ondernemingen om deze werkwijze ook toe te passen.
 • projectresultaten:
  Na afloop van het project heeft u de opgedane projectkennis en –informatie openbaar gemaakt. Stuur hiervan bewijsstukken mee, zoals artikelen of een (printscreen van) een website.

De vorm van uw eindverslag is vrij, maar het verslag bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

 • een omschrijving van de activiteiten die u heeft uitgevoerd in het project. Geef hierbij ook aan of u het tijdschema heeft moeten aanpassen.
 • een evaluatie over hoe de activiteiten hebben bijgedragen aan de doelstellingen uit uw projectplan. Welke activiteiten waren zinvol en welke droegen niet bij aan de doelstellingen?
 • de kennis en informatie die u heeft opgedaan door het project

U vindt het format voor het eindverslag onder de knop Vaststelling aanvragen.

Beslissing en uitbetaling

Als wij uw vaststellingsaanvraag hebben ontvangen, controleren wij eerst of uw aanvraag volledig is. U krijgt daarover bericht van ons. Ontbreken er gegevens of bewijsstukken? Dan heeft heeft u maximaal 14 dagen de tijd om de ontbrekende informatie aan te leveren. Binnen 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag voor subsidievaststelling, ontvangt u van ons een beslissing.

Als wij uw subsidievaststelling goedkeuren, ontvangt u het definitieve subsidiebedrag op uw rekening. Is het bedrag dat wij op uw rekening storten lager dan het bedrag in de beslisbrief? Dan hebben wij het subsidiebedrag verrekend met een factuur die u heeft openstaan bij het ministerie van Economische Zaken. Over zo'n verrekening krijgt u apart bericht.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?