Open voor aanvragen

Beheren SDE++

Gepubliceerd op:
31 augustus 2020
Laatst gecontroleerd op:
14 juni 2022

Heeft u uw SDE++-project gerealiseerd? Dan kunt u in deze fase subsidievoorschotten ontvangen. U ontvangt jaarlijks van ons een bijstelling.

Na afloop van de subsidiabele periode stellen wij de SDE-subsidie vast.

Bevoorschotten

  • Wij bepalen het voorschotbedrag voor 1 jaar, op basis van voorlopige tarieven. Hiervan ontvangt u 80% als voorschot in maandelijkse termijnen.
  • Wanneer het voor uw categorie aan de orde is, moet u jaarlijks een voorschotraming invullen. U ontvangt daarvoor elk jaar een nieuw formulier.
  • Bij een zon-PV-project baseren wij het voorschot voor het 1e jaar op de verdeling ‘net-levering’ en ‘niet net-levering’ die u opgeeft.
  • De uitbetaling van de subsidievoorschotten gebeurt als uw installatie definitief is ingeschreven bij CertiQ/Vertogas. Zij geven ons de meetgegevens door. Voor CO2-arme warmte en CO2-arme productie beoordeelt een meetbedrijf uw installatie, na realisatie. Wij ontvangen van het meetbedrijf de meetgegevens.
  • Achteraf corrigeren wij het bedrag jaarlijks aan de hand van het vastgestelde definitieve correctiebedrag en de productiegegevens van het afgelopen kalenderjaar. Dit noemen we 'bijstellen van uw subsidie'. U leest hier meer over op de pagina Berekening SDE.
  • Wanneer wij (op basis van de maandelijkse meetgegevens) constateren dat de productie te ver achterloopt bij de raming, dan kunnen wij de bevoorschotting tussentijds aanpassen of opschorten. Hiermee voorkomen wij dat wij achteraf negatief moeten bijstellen.
  • U ontvangt automatisch een eindafrekening, gebaseerd op de productiegegevens die CertiQ (voor hernieuwbare elektriciteit en warmte) of Vertogas (voor hernieuwbaar gas) of het meetbedrijf (CO2-arme warmte en CO2-arme) bij ons aanlevert.

Wijziging op uw project?

Wilt u uw subsidiebeschikking overdragen aan een ander? Of wijzigt de tenaamstelling? Geeft u dit dan aan ons door. Via onderstaande knop komt u bij het formulier 'Wijziging subsidieontvanger'. Stuurt u het formulier inclusief bijlagen per e-mail naar sde@rvo.nl.

Wilt u bij verhuizing uw zon-PV-installatie meenemen naar uw nieuwe locatie en verandert de tenaamstelling niet? Meld dit dan ook via een e-mail naar sde@rvo.nl. Geeft u in uw verzoek aan wat u wilt aanpassen. Vermeld daarbij ook uw naam, adres, woonplaats en projectnummer. Wij behandelen alleen een verzoek rechtstreeks van de aanvrager of de gevolmachtigde intermediair.

Bij een verhuizing geeft u de (locatie)wijziging ook door aan CertiQ. U wordt dan op uw nieuwe adres opnieuw 'vastgesteld' als producent van duurzame energie door uw regionale netbeheerder.

MSK-toets

Ontvangt of ontving u voor uw project naast SDE-subsidie ook andere vormen van overheidssteun? Of gaat dat in de toekomst gebeuren? Dan voeren wij een jaar na realisatie van uw project de MSK-toets uit. Deze toets voorkomt dat u meer steun ontvangt dan het Europese Milieusteunkader (MSK) toestaat. U leest hier meer over op de pagina MSK-toets voor SDE-subsidie.

Rapporteer jaarlijks over biomassa

Ontvangt u SDE-subsidie voor de inzet van biomassa voor de productie van warmte of elektriciteit? Dan moet u in sommige gevallen jaarlijks een rapportage naar ons sturen waaruit blijkt dat de biomassa aan de duurzaamheidseisen voldoet.

Vaststelling aanvragen

Na afloop van de subsidieperiode (5, 8, 12 of 15 jaar) dient u een vaststellingsformulier in, op basis waarvan wij uw subsidie definitief vaststellen. Te weinig ontvangen subsidie betalen wij na. Te veel ontvangen subsidie vorderen wij terug.

Negatieve elektriciteitsprijzen

Wanneer het aanbod van elektriciteit op het net groter is dan de vraag, kan het voorkomen dat er een negatieve elektriciteitsprijs ontstaat. In 2020, 2021 en 2022 is de elektriciteitsprijs gedurende een aaneengesloten periode van 6 uur of meer, een aantal keer negatief geweest. Wanneer de elektriciteitsprijs negatief was, ziet u in onderstaand overzicht.

In de SDE++-regeling is opgenomen dat over deze periode geen subsidie mag worden uitgekeerd over de geproduceerde en aan het net geleverde elektriciteit. Dit geldt voor SDE+ en SDE++-aanvragen die:

  • ingediend zijn ná 1 december 2015;
  • een installatie hebben met een netaansluiting met een vermogen van minimaal 3 MW voor windenergieprojecten of minimaal 0,5 MW voor overige duurzame elektriciteitsprojecten.

De elektriciteit die gedurende deze periode op het net is ingevoed, telt niet mee als subsidiabele productie. Ook niet in een volgend jaar (zogenaamde 'banking' van deze productie is niet mogelijk). Gemiste subsidie als gevolg van negatieve elektriciteitsprijzen kan door extra productie in latere jaren wel worden ingehaald met banking.

In de bijstelling verreken wij dit over het productiejaar. Dit doen wij in het voorjaar van het daarop volgende jaar.

Overzicht negatieve elektriciteitsprijzen 2022

Datum Tijdsperiode
06-06-2022 10:00 tot 16:00 uur (6 uur achter elkaar negatief)
28-05-2022 09:00 tot 18:00 (9 uur achter elkaar negatief)
23-04-2022 10:00 tot 17:00 uur (7 uur achter elkaar negatief)
24-04-2022 10:00 tot 16:00 uur (6 uur achter elkaar negatief)

Overzicht negatieve elektriciteitsprijzen 2021

Datum Tijdsperiode
08-08-2021 08:00 tot 17:00 uur (9 uur achter elkaar negatief)
09-05-2021 10:00 tot 17:00 uur (7 uur achter elkaar negatief)

Overzicht negatieve elektriciteitsprijzen 2020

Datum Tijdsperiode
05-07-2020 03:00 tot 11:00 uur (8 uur achter elkaar negatief)
24-05-2020 03:00 tot 11:00 uur (8 uur achter elkaar negatief)
23-05-2020 12:00 tot 18:00 uur (6 uur achter elkaar negatief)
13-04-2020 05:00 tot 18:00 uur (13 uur achter elkaar negatief)
29-03-2020 10:00 tot 17:00 uur (7 uur achter elkaar negatief)

Vragen over de SDE++?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?