Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Beheren SDE++

Gepubliceerd op:
31 augustus 2020
Laatst gecontroleerd op:
9 september 2022

Werkt uw installatie en voldoet deze aan alle eisen? Dan kunt u maandelijks een subsidievoorschot krijgen. Jaarlijks ontvangt u van ons een bijstellingsbrief. Hierin staat onder andere of uw voorschotten te hoog of te laag waren.

Een ander belangrijk moment in de beheerfase van de SDE++ is de vaststelling van uw definitieve subsidiebedrag. Deze vaststelling vindt plaats als de looptijd van de subsidie eindigt. Dit is meestal na 12 of 15 jaar. Dit staat in uw beschikking.

Voorschotten en bijstelling

  • Wij bepalen het voorschotbedrag voor één jaar, op basis van het voorlopige correctiebedrag en de geraamde productie van uw installatie. Hiervan ontvangt u 80% als voorschot in maandelijkse termijnen.
  • Wanneer het voor uw categorie aan de orde is, moet u jaarlijks een voorschotraming invullen. U ontvangt daarvoor elk jaar een nieuw formulier.
  • Bij een zon-PV-project baseren wij het voorschot voor het eerste jaar op de verdeling ‘net-levering’ en ‘niet net-levering’ die u opgaf bij uw subsidieaanvraag. Na het eerste jaar berekenen we het voorschot aan de hand van de werkelijke verhouding.
  • Na ieder kalenderjaar corrigeren wij het totale voorschotbedrag aan de hand van het definitieve correctiebedrag en de productiegegevens van dat jaar. Dit noemen we 'bijstellen van uw subsidie'. U leest hier meer over op de pagina Berekening SDE.
  • Voor hernieuwbare elektriciteit en warmte levert CertiQ de productiegegevens bij ons aan. Voor CO2-arme  warmte en CO2-arme productie is dat het meetbedrijf en voor hernieuwbaar gas Vertogas. 
  • Wanneer wij (op basis van de maandelijkse meetgegevens) constateren dat de productie te ver achterloopt bij de raming, dan kunnen wij de voorschotten tussentijds aanpassen of opschorten. Hiermee voorkomen wij dat wij achteraf negatief moeten bijstellen.

Wijziging op uw project?

Wilt u uw subsidiebeschikking overdragen aan een ander? Of wijzigt de tenaamstelling? Geef dit dan aan ons door via het formulier 'Verzoek tot wijziging subsidieontvanger'. Stuur het formulier inclusief bijlagen per e-mail naar sde@rvo.nl. Wij nemen uw verzoek dan in behandeling.

Wilt u bij verhuizing uw zon-PV-installatie meenemen naar uw nieuwe locatie en verandert de tenaamstelling niet? Dan kunt u ook een verzoek indienen om dit te wijzigen. Vermeld in een e-mail aan sde@rvo.nl wat u precies wilt aanpassen. Vermeld ook uw naam, adres, woonplaats en projectnummer. Wij behandelen alleen verzoeken die rechtstreeks afkomstig zijn van de aanvrager of de gevolmachtigde intermediair.

 

Bij een verhuizing geeft u de (locatie)wijziging ook door aan CertiQ. U wordt dan op uw nieuwe adres opnieuw 'vastgesteld' als producent van duurzame energie door uw regionale netbeheerder.

MSK-toets

Ontvangt of ontving u voor uw project naast SDE-subsidie ook andere vormen van overheidssteun? Of gaat dat in de toekomst gebeuren? Dan voeren wij een jaar na realisatie van uw project de MSK-toets uit.  Voor sommige categorieën voeren wij altijd een MSK-toets uit, ook als u geen andere steun voor uw project heeft ontvangen.

Deze toets voorkomt dat u meer steun ontvangt dan het Europese Milieusteunkader (MSK) toestaat. U leest hier meer over op de pagina MSK-toets voor SDE-subsidie.

Rapporteer jaarlijks over biomassa

Ontvangt u SDE-subsidie voor de inzet van biomassa voor de productie van warmte of elektriciteit? Dan moet u in sommige gevallen jaarlijks een rapportage naar ons sturen waaruit blijkt dat de biomassa aan de duurzaamheidseisen voldoet. 

Gebruik hiervoor het format en de toelichting op de pagina Duurzaamheidseisen biomassa REDII.

 

Vaststelling aanvragen

Na afloop van de subsidieperiode (meestal 12 of 15 jaar, kijk hiervoor in uw beschikking) dient u een vaststellingsformulier in. Op basis van dit vaststellingsformulier stellen wij uw subsidie definitief vast. Te weinig ontvangen subsidie betalen wij na. Te veel ontvangen subsidie vorderen wij terug.

 

Negatieve elektriciteitsprijzen

Wanneer het aanbod van elektriciteit op het net groter is dan de vraag, kan het voorkomen dat er een negatieve elektriciteitsprijs ontstaat. In 2020, 2021 en 2022 was de elektriciteitsprijs een aantal keer negatief.  Wanneer dit was, ziet u in onderstaand overzicht.

Volgens de SDE++-regeling mag over deze periode geen subsidie worden uitgekeerd over de geproduceerde en aan het net geleverde elektriciteit. Dit geldt voor SDE+ en SDE++-aanvragen die:

  • ingediend zijn ná 1 december 2015;
  • een installatie hebben met een netaansluiting met een vermogen van minimaal 3 MW voor windenergieprojecten of minimaal 0,5 MW voor overige duurzame elektriciteitsprojecten.

De elektriciteit die gedurende deze periode op het net is ingevoed, telt niet mee als subsidiabele productie. Ook niet in een volgend jaar (zogenaamde 'backward banking' van deze productie is niet mogelijk). Gemiste subsidie als gevolg van negatieve elektriciteitsprijzen kan door extra productie in latere jaren wel worden ingehaald met forward banking.

In de bijstelling verrekenen wij dit over het productiejaar. Dit doen wij in het voorjaar van het daarop volgende jaar.

Overzicht negatieve elektriciteitsprijzen 2022

Datum Tijdsperiode
06-06-2022 10:00 tot 16:00 uur (6 uur achter elkaar negatief)
28-05-2022 09:00 tot 18:00 (9 uur achter elkaar negatief)
23-04-2022 10:00 tot 17:00 uur (7 uur achter elkaar negatief)
24-04-2022 10:00 tot 16:00 uur (6 uur achter elkaar negatief)

Overzicht negatieve elektriciteitsprijzen 2021

Datum Tijdsperiode
08-08-2021 08:00 tot 17:00 uur (9 uur achter elkaar negatief)
09-05-2021 10:00 tot 17:00 uur (7 uur achter elkaar negatief)

Overzicht negatieve elektriciteitsprijzen 2020

Datum Tijdsperiode
05-07-2020 03:00 tot 11:00 uur (8 uur achter elkaar negatief)
24-05-2020 03:00 tot 11:00 uur (8 uur achter elkaar negatief)
23-05-2020 12:00 tot 18:00 uur (6 uur achter elkaar negatief)
13-04-2020 05:00 tot 18:00 uur (13 uur achter elkaar negatief)
29-03-2020 10:00 tot 17:00 uur (7 uur achter elkaar negatief)

Vragen over de SDE++?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?