Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Niet-productieve investeringen voor weide- en akkervogels 2020

Laatst gecontroleerd op:
6 januari 2023
Gepubliceerd op:
29 april 2020

Wilt u als collectief van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) dat er meer weide- en akkervogels blijven in het gebied? Help dan mee om de kwaliteit van de leefgebieden te verbeteren en deze beter in te richten. Voor de kosten van deze maatregelen kunt u subsidie aanvragen.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

Budget

Voor deze subsidie is € 4,3 miljoen beschikbaar uit het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling. U kunt alle kosten vergoed krijgen voor de maatregelen die u neemt voor deze subsidie. De kosten zijn minimaal € 75.000 en minder dan 1 miljoen. U maakt deze om de kwaliteit van een leefgebied te verbeteren en beter in te richten.

Voorwaarden

Om een betaling te krijgen, houdt u zich aan deze voorwaarden:

 • U vraagt de subsidie aan als collectief van het ANLb of als samenwerkingsverband daarvan.
 • U heeft een geldig certificaat collectief agrarisch natuurbeheer.
 • De investering voert u uit op of naast landbouwgronden. Deze heeft de provincie in haar natuurbeheerplan genoemd als leefgebied van het ANLb.
 • De investeringen zijn niet-productief. Dit betekent dat u geen winst maakt met uw bedrijf of een ander bedrijf.

Na uw aanvraag

Heeft u een subsidieaanvraag compleet en op tijd ingestuurd? Dan beoordelen wij die volgens de tenderprocedure. Daarbij kijken we welke aanvragen recht hebben op het budget. Aan de hand van vooraf opgestelde selectiecriteria rangschikken we de aanvragen. Hierbij kijken we voor welk deel uw aanvraag voldoet aan het doel van de subsidie. Het budget gaat naar de projecten met de hoogste rangschikking.

Heeft u de subsidie voor aanvraagjaar 2020 aangevraagd en hebben wij uw aanvraag goedgekeurd? Dan kunt u op mijn.rvo.nl deelbetalingen aanvragen, uw voorgangsrapportage versturen en wijzigingen doorgeven. Daarvoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Deelbetaling aanvragen

U kunt 4 keer per jaar een deelbetaling aanvragen van minimaal € 25.000. Dit kunt u aanvragen als agrarisch collectief of als samenwerkingsverband van agrarische collectieven. U vraagt de deelbetaling bij ons aan. Na uw aanvraag ontvangt u binnen 13 weken een beslissing.

Bijlagen bij uw aanvraag deelbetaling

Met uw aanvraag van een deelbetaling stuurt u de volgende bijlagen mee:

 • Facturenoverzicht. Vraag hiervoor een format aan via weideakkervogels@rvo.nl.
 • Alle facturen die in uw facturenoverzicht staan. Zorg ervoor dat iedere factuur hetzelfde nummer heeft als in het facturenoverzicht.
 • Betaalbewijzen van alle facturen in het facturenoverzicht. Zorg ervoor dat elk betaalbewijs hetzelfde nummer heeft als in het facturenoverzicht.
 • Onderbouwing van de redelijkheid van de kosten. Hiermee kunnen wij beoordelen of de prijzen passen bij de markt. Bijvoorbeeld 2 of meer offertes.
 • Krijgen uw medewerkers een eindejaarsuitkering? Stuur dan een bewijs mee waaruit blijkt dat deze uitkering niet afhangt van een prestatie.
 • Formulieren met de urenregistraties van het personeel. U vraagt een format aan via weideakkervogels@rvo.nl.
 • Loonstroken van de maanden waarin aan dit project is gewerkt, of een jaaropgave. Op de jaaropgave moeten dezelfde onderdelen staan als op de loonstrook.
 • Andere bijlagen om uw aanvraag te onderbouwen. Of dit nodig is, staat in de beslissingsbrief over uw subsidieaanvraag (verleningsbeschikking).

Voortgangsrapportage versturen

Vóór 31 december 2021 stuurt u ons een verslag van hoe uw project loopt: de voortgangsrapportage. Dit doet u bij ons. Stuur ook publicatie- en voorlichtingsmateriaal van uw project mee met de rapportage. Dit is bijvoorbeeld een persbericht, nieuwsbericht of foto.

Wijzigingen doorgeven

Als er iets wijzigt tijdens de uitvoering van uw project, dan geeft u dit aan ons door. U mag de wijziging pas uitvoeren als u toestemming van ons heeft. U meldt de wijziging bij ons. Stuur documenten mee met een uitleg over de wijziging. Gaat het om een financiële wijziging? Stuur dan een aangepaste begroting mee.

Subsidievaststelling aanvragen

Heeft u uw project afgerond? Dan stuurt u binnen 13 weken een aanvraag voor subsidievaststelling op. Dit doet u op mijn.rvo.nl. Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 2+ nodig. U vraagt dan ook de laatste 10% van uw subsidie aan. Na uw aanvraag krijgt u binnen 13 weken een beslissing.

Krijgt u nog subsidie? Dan staat het bedrag binnen 6 weken na de beslissing op uw rekening.

Bijlagen bij uw subsidievaststelling

Met de aanvraag van uw subsidievaststelling stuurt u de volgende bijlagen mee:

 • Het eindrapport van uw project. Vraag hiervoor een format aan via weideakkervogels@rvo.nl. In de laatste beslisbrief staat de einddatum van uw project.
 • Bewijzen van de gerealiseerde output van het project. Het gaat hierbij om foto’s en video’s van uw projectactiviteiten.
 • Bewijzen van uw laatste betaling. Dit zijn dezelfde bewijzen die u ook bij een aanvraag voor een deelbetaling verstuurt.

Wetten en regels

Meer informatie over de wetten en regels vindt u bij hoofdstuk 4.6 in de Regeling Europese EZK en LNV-subsidies. U vindt die op de website van Overheid.nl.

Achtergrond

De subsidie Niet-productieve investeringen voor weide-en akkervogels is ontstaan door een nauwe samenwerking tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincies. De subsidie valt onder de rijksregelingen van het POP3 Plattelandsontwikkelingsprogramma.

Meer weten?

Heeft u een inhoudelijke vraag over de wetten en regels? Of wilt u bijvoorbeeld weten of u voor bepaalde kosten subsidie krijgt? Stuur deze vraag dan naar Weideakkervogels@rvo.nl.

Subsidie in 2018

Heeft u voor aanvraagjaar 2018 subsidie aangevraagd? Kijk dan op de pagina Niet-productieve investeringen voor weide- en akkervogels 2018.

In opdracht van:
 • Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
 • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
 • Provincies
Bent u tevreden over deze pagina?