Begeleiding van hbo-studenten

Meer artikelen
Praktijkleren Header

Voor hbo-studenten ondersteunt de subsidieregeling praktijkleren in Nederland gevestigde bedrijven of organisaties die een praktijkleerplaats bieden. Deze bedrijven en organisaties komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten tijdens de praktijkbegeleiding. De subsidie is maximaal € 2.700,00 per praktijkleerplaats per studiejaar.

U komt in aanmerking wanneer u praktijkbegeleiding biedt aan een student van een hbo-opleiding die is opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) en waarbij:

 • De student een duaal- of deeltijdtraject volgt
 • De opleidingscode van het CROHO binnen de onderdelen techniek of landbouw en natuurlijke omgeving valt
 • Het praktijkdeel een verplicht onderdeel van de opleiding is

Een associate degree of hbo-master komt ook in aanmerking, als aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan.
 
De hoogte van de subsidie wordt bepaald aan de hand van het aantal weken waarin praktijkbegeleiding aan de student is geboden.

Niet in aanmerking komen: het begeleiden van een student die een voltijd hbo opleiding volgt of een duaal- of deeltijdtraject in andere sectoren dan techniek of landbouw en natuurlijke omgeving. Ook afstudeerstages komen niet in aanmerking voor subsidie.

Voorwaarden

 • U heeft de praktijkbegeleiding van de student laten plaatsvinden op basis van een geldige en ondertekende praktijkleerovereenkomst. Deze overeenkomst is getekend door u, de onderwijsinstelling en de student. In deze overeenkomst staan in elk geval:
  • de aanvangsdatum en einddatum van de beroepspraktijkvorming
  • de tijdsduur van de beroepsuitoefening
  • de begeleiding van de student
  • dat deel van de kwaliteiten met betrekking tot de beroepsuitoefening dat de student tijdens de beroepspraktijkvorming moet behalen en de beoordeling daarvan
  • de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden
 • U kunt alleen subsidie aanvragen voor de weken waarin daadwerkelijk begeleiding bij de beroepspraktijkvorming heeft plaatsgevonden. Om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen moet gedurende het studiejaar in minimaal 42 weken begeleiding zijn verzorgd. Weken van afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of vakantie tellen niet mee als weken van begeleiding. Zo zal 21 weken begeleiding leiden tot een subsidiebedrag van 50% van € 2.700,00.
 • U bent in staat per student de vereiste administratie te verstrekken. Daarvoor geldt geen verplicht format. Met de administratie moet u voldoen aan de voorwaarden genoemd in de Subsidieregeling praktijkleren. Kijk op de pagina Administratie en controle voor meer informatie over de administratieve voorwaarden.

Buitenlandse opleiding

Bent u een Nederlandse werkgever en biedt u een praktijkleerplaats of werkleerplaats aan  studenten aan die een buitenlandse opleiding volgen voor hbo (duaal/deeltijd in sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving)? Dan kunt u bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een verklaring aanvragen. Deze geeft aan dat de buitenlandse opleiding vergelijkbaar is met een Nederlandse opleiding. U heeft deze verklaring nodig op het moment dat u de subsidieaanvraag doet.

Diplomagerichte beroepsopleidingen

In het hbo komen alleen opleidingen in aanmerking voor subsidie die zich richten op een volledig diploma. Voor hbo moeten deze opleidingen opgenomen zijn in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving. Deze centrale registers worden beheerd door de DUO van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Service menu right