Subsidie dierentuinen voor coronaschade december 2021 – januari 2022: kosten en omzetverlies

Gepubliceerd op:
16 december 2022

U vraagt de Subsidie dierentuinen voor coronaschade aan voor de 3e openstelling. Maar voor welke kosten? En hoe berekent u die?

Vaste kosten voor dierverzorging

U vraagt subsidie aan voor de vaste kosten die nodig zijn voor de dierverzorging. En voor een veilig verblijf van mens en dier in de dierentuin. Hieronder vallen:

 • 70% van de kosten voor personeel dat heeft gewerkt;
 • de parkkosten;
 • alle kosten die nodig zijn voor het beschermen van het dierenwelzijn.

Heeft u voor deze kosten al een vergoeding gekregen van uw verzekering? Dan halen we deze vergoeding af van de Subsidie dierentuinen voor coronaschade 3e periode.

Terugrekenen naar aantal dagen

In de berekening nemen we voor de subsidieperiode een vast aantal dagen. Dit zijn 38 dagen (van 19 december 2021 tot en met 25 januari 2022).

Vraagt u subsidie aan voor kosten van een deel van een maand? Of weet u niet welke kosten u heeft gemaakt op welke dag? Dan berekent u de kosten voor een deel van de maand. Voor bijvoorbeeld december kunt u de kosten opgeven vanaf 19 december. Dit zijn 13 dagen. U berekent dit zo:

(Kosten van de hele maand december / 31 dagen) x (13 dagen - reguliere sluitingsdagen)

Krijgt u voor sommige kosten een afrekening per jaar? Dan berekent u de kosten voor de subsidieperiodes op deze manier:

(Kosten van het hele jaar / 365 dagen) x (38 dagen - reguliere sluitingsdagen)

Omzetverlies

Bij het berekenen van uw subsidie kijken we ook naar uw omzetverlies. Onder omzet valt het geld dat u verdient door:

 • tickets en abonnementen
 • parkeren
 • verkoop van souvenirs of andere goederen
 • horeca
 • evenementen
 • zaal- en locatieverhuur

Donaties en erfenissen tellen niet mee. Subsidies tellen ook niet mee als omzet. Denk bijvoorbeeld aan de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Gekochte en verzilverde tickets

De verkoop van tickets gaat altijd mee in de omzet van de periode waarin ze zijn gekocht. Heeft u dus tickets verkocht in de subsidieperiode, maar zijn deze niet verzilverd? Dan tellen deze wel mee als omzet voor die periode. Bijvoorbeeld: u heeft tickets verkocht in december, maar deze zijn niet verzilverd. Dan tellen deze mee als omzet in december.

Boekt u de tickets en/of abonnementen af op jaarbasis? Dan rekent u uit hoeveel dit is in de subsidieperiode. U doet dit op dezelfde manier als bij de kosten voor dierverzorging.

U berekent uw omzet van de tickets en abonnementen in 2021 en 2022 op dezelfde manier.

Berekening percentage omzetverlies

U berekent het percentage van het omzetverlies op deze manier:

Percentage omzetverlies subsidieperiode = 1 – (omzet subsidieperiode / omzet in de periode van 19 december 2019 tot en met 25 januari 2020) x 100

De uitkomst van de berekening rondt u af op hele procenten.

Personeelskosten

U kunt een vergoeding krijgen van 70% van de kosten van het personeel dat heeft gewerkt. We berekenen deze 70% automatisch met uw totale personeelskosten. Om uw totale personeelskosten te berekenen, kijkt u naar het personeel dat onder een gezagsverhouding werkt. Dit betekent dat u alleen de kosten mag opgeven als diegene door iemand ontslagen kan worden. U mag de volgende kosten meerekenen:

 • salarissen
 • sociale lasten
 • pensioenpremies
 • kosten van ingehuurd personeel
 • stage- en vrijwilligersvergoedingen
 • vergoedingen voor dagbesteding

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Heeft u voor personeelskosten financiële steun gekregen via de NOW 5 en/of 6? Dan moet u kiezen tussen een vergoeding van de personeelskosten via de Subsidie dierentuinen voor coronaschade of via de NOW.

Kiest u ervoor om de personeelskosten op te voeren onder de NOW? Dan moet u in het formulier van de Subsidie dierentuinen voor coronaschade de personeelskosten op 0 euro zetten. De Subsidie dierentuinen voor coronaschade – december 2021 – januari 2022 telt mee als omzet voor de periode van 19 december 2021 tot en met 25 januari 2022. Dat kan betekenen dat uw NOW-tegemoetkoming lager wordt.

Kiest u ervoor om de personeelskosten op te voeren onder de Subsidie dierentuinen voor coronaschade – december 2021 – januari 2022? Dan moet u uw aangevraagde NOW op 0 laten vaststellen.

Parkkosten

Parkkosten zijn nodig om de dierenverblijven te onderhouden en in te richten. Het gaat hierbij om kosten voor regulier onderhoud en inrichting. Hieronder vallen ook de kosten om het park veilig te houden voor mens en dier. De kosten voor vernieuwing van verblijven tellen niet mee.

Berekening parkkosten

We berekenen de parkkosten met de netto parkoppervlakte. Dit is de totale oppervlakte van de dierentuin min de oppervlakte voor parkeerplaatsen en aanwezige vakantiehuisjes. We gebruiken hiervoor vierkante meters (m2). U kunt deze het beste bepalen met de gegevens van het kadaster.

Voor de berekening van de parkkosten hebben we het bedrag per m2 per dag bepaald. Dit is het bedrag dat u voor elke dag kunt krijgen. Dit bedrag vergoedt maar een deel van de totale parkkosten die u maakt. Niet alle parkkosten zijn namelijk bedoeld voor dieren, educatie en conservatie.

Bedrag per dag

Grote dierentuinen hebben schaalvoordelen. Daarom hebben we de netto oppervlakte verdeeld in 5 schijven. Elke schijf heeft een eigen bedrag voor de vaste kosten per m2. Voor de eerste 25.000 m2 krijgt u € 0,13 per dag. Voor de volgende 75.000 m2 is dat € 0,10. En zo door naar 300.000 m2 of meer. In uw aanvraag vermenigvuldigen we de resultaten nog met het aantal dagen van de periode.

De bedragen voor elke schijf per dag staan in de tabel hieronder.

 

Bedrag per schijf
Oppervlakte Bedrag
0 - 25.000 m2 € 0,13
25.001 - 100.000 m2 € 0,10
100.001 - 200.000 m2 € 0,07
200.001 - 300.000 m2 € 0,03
300.001 men hoger € 0,0003

 

Is de dierentuin bijvoorbeeld 80.000 m2? Vul de eerste 25.000 m2 in bij de schijf 1 t/m 25.000 m2. Vul de rest van de oppervlakte (55.000 m2) in bij de schijf 25.001 t/m 100.000 m2.

Overige kosten voor dierverzorging

U krijgt ook subsidie voor andere kosten voor dierverzorging. Dit bedrag krijgt u helemaal vergoed. Onder dierverzorging valt in ieder geval:

 • diervoer met en zonder genezende werking;
 • diergeneeskundige handelingen en de materialen die daarvoor nodig zijn;
 • medicijnen voor uw dieren;
 • verwerving en vervoer van dieren voor een fokprogramma;
 • schoonmaak van dierverblijven, zoals de afvoer van mest en materialen voor bodembedekking;
 • elektriciteit, gas en water;
 • aankoop van bedrijfskleding;
 • gedragsverrijkende materialen, zoals speelgoed;
 • bestrijding van ongedierte;
 • preventieve (medische) handelingen die het dierenwelzijn verbeteren.

Berekening subsidie

U vraagt voor subsidie aan voor de vaste kosten voor dierverzorging. De subsidie berekenen we zo:

Subsidie = (70% van de personeelskosten + de berekende parkkosten + overige kosten dierverzorging periode 1) x % omzetverlies subsidieperiode

Het budget voor de subsidie is € 12,6 miljoen. Is het bedrag van alle goedgekeurde aanvragen hoger dan dit budget? Dan krijgen alle aanvragers hetzelfde percentage subsidie minder.

EBIT

Wij berekenen automatisch uw subsidie op basis van de kosten die u heeft ingevuld.

Er zit misschien een maximum aan uw subsidie. Dit ligt aan uw winst voor aftrek van rente en belastingen in 2019. Dit bedrag noemen we Earnings Before Interest and Taxes (EBIT). We berekenen de EBIT door deze bedragen bij elkaar op te tellen:

 • uw winst
 • de vennootschapsbelasting
 • het saldo van uw betaalde en ontvangen rente

Is het bedrag in de referentieperiode negatief? Dan is de hoogte van uw subsidie maximaal het verschil tussen de EBIT van de referentieperiode en de EBIT 2021 en 2022:

EBIT referentieperiode – (EBIT 2021 + EBIT 2022)

Berekening EBIT referentieperiode

U kunt de EBIT van de referentieperiode op 2 manieren berekenen:

 1. U bepaalt de EBIT in de referentiejaren 2019 en 2020 alleen over de referentieperiode (19 december 2019 tot en met 25 januari 2020).
 2. U bepaalt de EBIT over het hele kalenderjaar van de referentiejaren 2019 en 2020. Dit rekent u terug naar het aantal dagen waarvoor u steun aanvraagt. EBIT kalenderjaar 2019 / 365 x (13 – reguliere sluitingsdagen in de periode). EBIT kalenderjaar 2020 / 365 x (25 – reguliere sluitingsdagen in de periode).

Berekening EBIT jaren 2021 en 2022

U kunt de EBIT van de jaren 2021 en 2022 op 2 manieren berekenen:

 1. U bepaalt de EBIT in de jaren 2021 en 2022 alleen over de periode waarvoor u subsidie aanvraagt (19 december 2021 tot en met 25 januari 2022).
 2. U bepaalt de EBIT over het hele kalenderjaar van de jaren 2021 en 2022. Dit rekent u terug naar het aantal dagen waarvoor u steun aanvraagt. De berekening voor EBIT 2021 is: EBIT kalenderjaar 2021 / 365 x (13 – reguliere sluitingsdagen in de periode). De berekening voor EBIT 2022 is: EBIT kalenderjaar 2022 / 365 x (25 – reguliere sluitingsdagen in de periode).

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over de subsidie dierentuinen voor coronaschade – december 2021 – januari 2022? Hieronder leest u de veelgestelde vragen en antwoorden.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?