Subsidie dierentuinen voor coronaschade: kosten en omzetverlies

Gepubliceerd op:
16 februari 2021
Laatst gecontroleerd op:
2 maart 2021

U vraagt de Subsidie dierentuinen voor coronaschade aan. Maar voor welke kosten? En hoe berekent u die?

Voor deze subsidie kijken we naar 2 periodes:

 • Periode 1: van 18 maart 2020 tot en met 14 mei 2020, toen u door de veiligheidsregio gesloten was.
 • Periode 2: van 15 mei 2020 tot en met 30 september 2020, toen u weer betalende bezoekers mocht ontvangen. U moest wel rekening houden met de maatregelen voor afstand en hygiëne.

Vaste kosten voor dierverzorging

U vraagt subsidie aan voor de vaste kosten die nodig zijn voor de dierverzorging. En voor een veilig verblijf van mens en dier in de dierentuin. Hieronder vallen:

 • 70% van de kosten voor personeel dat heeft gewerkt;
 • de parkkosten;
 • overige kosten voor dierverzorging.

Heeft u voor deze kosten al een vergoeding gekregen van uw verzekering? Dan halen we deze vergoeding af van de Subsidie dierentuinen voor coronaschade.

Terugrekenen naar aantal dagen

In de berekening nemen we voor elke subsidieperiode een vast aantal dagen:

 • 58 dagen in periode 1: van 18 maart 2020 tot en met 14 mei 2020
 • 139 dagen in periode 2: van 15 mei 2020 tot en met 30 september 2020

Vraagt u subsidie aan voor kosten van een deel van een maand? Of weet u niet welke kosten u heeft gemaakt op welke dag? Dan berekent u de kosten voor een deel van de maand. Voor bijvoorbeeld maart kunt u de kosten opgeven vanaf 18 maart. Dit zijn 14 dagen. U berekent dit zo:

(Kosten van de hele maand maart / 31 dagen) x 14 dagen

Krijgt u voor sommige kosten een afrekening per jaar? Dan berekent u de kosten voor de subsidieperiodes op deze manier:

 • Periode 1: (kosten van het hele jaar / 366 dagen) x 58 dagen
 • Periode 2: (kosten van het hele jaar / 366 dagen) x 139 dagen

Omzetverlies

Bij het berekenen van uw subsidie kijken we ook naar uw omzetverlies. Onder omzet valt het geld dat u verdient door:

 • tickets en abonnementen
 • parkeren
 • verkoop van souvenirs of andere goederen
 • horeca
 • evenementen
 • zaal- en locatieverhuur

Donaties en erfenissen tellen niet mee. Subsidies tellen ook niet mee als omzet. Denk bijvoorbeeld aan de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Gekochte en verzilverde tickets

De verkoop van tickets gaat altijd mee in de omzet van de periode waarin ze zijn gekocht. Heeft u dus tickets verkocht in periode 1 of 2, maar zijn deze niet verzilverd? Dan tellen deze wel mee als omzet voor die periode. Bijvoorbeeld: u heeft tickets verkocht in juni, maar deze zijn niet verzilverd. Dan telt het mee als omzet in juni.

Boekt u de tickets en/of abonnementen af op jaarbasis? Dan rekent u uit hoeveel dit per periode is. U doet dit op dezelfde manier als bij de kosten voor dierverzorging.

U berekent uw omzet van de tickets en abonnementen in 2019 en 2020 op dezelfde manier.

Berekening percentage omzetverlies

U berekent het percentage van het omzetverlies voor periode 1 en voor periode 2. Dat doet u op deze manier:

 • % omzetverlies periode 1 = 1 – (omzet periode 1 2020 / omzet periode 1 2019) x 100
 • % omzetverlies periode 2 = 1 – (omzet periode 2 2020 / omzet periode 2 2019) x 100

De uitkomst van de berekening rondt u af op hele procenten.

Personeelskosten

U kunt een vergoeding krijgen van 70% van de kosten van het personeel dat heeft gewerkt. We berekenen deze 70% automatisch met uw totale personeelskosten. Om uw totale personeelskosten te berekenen, kijkt u naar het personeel dat onder een gezagsverhouding werkt. Dit betekent dat u alleen de kosten mag opgeven als diegene door iemand ontslagen kan worden. U mag de volgende kosten meerekenen:

 • salarissen
 • sociale lasten
 • pensioenpremies
 • kosten van ingehuurd personeel
 • stage- en vrijwilligersvergoedingen
 • vergoedingen voor dagbesteding

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Heeft u voor personeelskosten financiële steun gekregen via de NOW 1 en/of 2? Dan moet u kiezen tussen een vergoeding van de personeelskosten via de Subsidie dierentuinen voor coronaschade of via de NOW.

Kiest u ervoor om de personeelskosten op te voeren onder de NOW? Dan moet u in het formulier van de Subsidie dierentuinen voor coronaschade de personeelskosten op 0 euro zetten in beide periodes. De Subsidie dierentuinen voor coronaschade telt mee als omzet voor de periode 18 maart tot en met 30 september 2020. Dat kan betekenen dat uw NOW-tegemoetkoming lager wordt.

Kiest u ervoor om de personeelskosten op te voeren onder de Subsidie dierentuinen voor coronaschade? Dan moet u uw aangevraagde NOW op 0 laten vaststellen.

Parkkosten

Parkkosten zijn nodig om de dierenverblijven te onderhouden en in te richten. Het gaat hierbij om kosten voor regulier onderhoud en inrichting. Hieronder vallen ook de kosten om het park veilig te houden voor mens en dier. De kosten voor vernieuwing van verblijven tellen niet mee.

Berekening parkkosten

We berekenen de parkkosten met de netto parkoppervlakte. Dit is de totale oppervlakte van de dierentuin min de oppervlakte voor parkeerplaatsen en aanwezige vakantiehuisjes. We gebruiken hiervoor m2. U kunt deze het beste bepalen met de gegevens van het kadaster.

Voor de berekening van de parkkosten hebben we het bedrag per m2 per dag bepaald. Dit is het bedrag dat u voor elke dag kunt krijgen. Dit bedrag vergoedt maar een deel van de totale parkkosten die u maakt. Niet alle parkkosten zijn namelijk bedoeld voor dieren, educatie en conservatie.

Bedrag per dag

Grote dierentuinen hebben schaalvoordelen. Daarom hebben we de netto oppervlakte verdeeld in 5 schijven. Elke schijf heeft een eigen bedrag voor de vaste kosten per m2. Voor de eerste 25.000 m2 krijgt u € 0,13. Voor de volgende 74.999 m2 is dat € 0,10. En zo door naar 300.000 m2 of meer. In uw aanvraag vermenigvuldigen we de resultaten nog met het aantal dagen van de periode.

De bedragen voor elke schijf staan in de tabel hieronder.

Parkkosten: bedrag per m2, per dag

Oppervlakte van Oppervlakte tot en met Bedrag per m2, per dag
1 25.000 € 0,13
25.001 100.000 € 0,10

100.001

200.000 € 0,07
200.001 300.000 € 0,03
300.001 en hoger € 0,0003

Is de dierentuin bijvoorbeeld 80.000 m2? Vul de eerste 25.000 m2 in bij de schijf 1 t/m 25.000 m2. Vul de rest van de oppervlakte (55.000 m2) in bij de schijf 25.001 t/m 100.000 m2.

Overige kosten voor dierverzorging

U krijgt ook subsidie voor andere kosten voor dierverzorging. Dit bedrag krijgt u helemaal vergoed. Onder dierverzorging valt in ieder geval:

 • diervoer met en zonder genezende werking;
 • diergeneeskundige handelingen en de materialen die daarvoor nodig zijn;
 • medicijnen voor uw dieren;
 • verwerving en vervoer van dieren voor een fokprogramma;
 • schoonmaak van dierverblijven, zoals de afvoer van mest en materialen voor bodembedekking;
 • elektriciteit, gas en water.

Berekening subsidie

U vraagt voor elke periode subsidie aan voor de vaste kosten voor dierverzorging. De subsidie berekenen we zo:

 • subsidie periode 1 = (70% van de personeelskosten + de berekende parkkosten + overige kosten dierverzorging periode 1) x % omzetverlies periode 1
 • subsidie periode 2 (maximaal € 1,8 miljoen) = (70% van de personeelskosten + de berekende parkkosten + overige kosten dierverzorging periode 2) x % omzetverlies periode 2

De totale subsidie berekent u door de subsidie periode 1 en subsidie periode 2 bij elkaar op te tellen. Het budget voor de subsidie is € 38,7 miljoen. Is het bedrag van alle goedgekeurde aanvragen hoger dan dit budget? Dan krijgen alle aanvragers hetzelfde percentage subsidie minder.

Maximum subsidiebedrag

Periode 1

Er zit misschien een maximum aan uw subsidie in periode 1. Dit ligt aan uw winst voor aftrek van rente en belastingen in 2019. Dit bedrag noemen we Earnings Before Interest and Taxes (EBIT). We berekenen de EBIT door deze bedragen bij elkaar op te tellen:

 • uw winst
 • de vennootschapsbelasting
 • het saldo van uw betaalde en ontvangen rente

Is dit bedrag van periode 1 in 2019 negatief? Dan is de hoogte van uw subsidie in periode 1 maximaal het verschil tussen de EBIT in periode 1 van 2019 en de EBIT in periode 1 van 2020.

Periode 2

Het maximale bedrag voor periode 2 is € 1,8 miljoen. Heeft u al TVL of andere subsidies gekregen die onder hetzelfde wettelijke staatssteunkader vallen? Dan halen we dit af van het maximale bedrag in deze periode. Ook als u dit buiten periode 2 heeft gekregen.

Heeft u in periode 2 meer omzet dan in dezelfde periode in 2019? Dan vult u een negatief omzetverlies in voor periode 2. Het bedrag dat uit de berekening voor periode 2 komt is dan negatief. Dat betekent dat dit bedrag afgaat van uw berekende subsidie uit periode 1. U krijgt dus minder subsidie.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over de Subsidie dierentuinen voor coronaschade? Kijk dan op de pagina Veelgestelde vragen Subsidie dierentuinen voor coronaschade.

Vragen over deze subsidie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?