Subsidie dierentuinen voor coronaschade: transitieplan

Gepubliceerd op:
16 februari 2021
Laatst gecontroleerd op:
17 februari 2021

Wilt u de Subsidie dierentuinen voor coronaschade aanvragen? Dan schrijft u na uw aanvraag een transitieplan. In dit plan staan maatregelen om de dierentuin beter voorbereid te laten zijn op minder bezoekers. Zo bereidt u zich voor op periodes met minder inkomsten.

In het transitieplan staan 4 onderwerpen: bedrijfsvoering, educatie, conservatie en dierenwelzijn. Tijdens uw aanvraag kiest u 2 doelen per onderwerp. U werkt deze doelen na uw aanvraag uit in het transitieplan.

Waarom een transitieplan?

De acties uit het transitieplan maken de dierentuin minder kwetsbaar tijdens periodes met minder bezoekers. Bijvoorbeeld als u door de coronacrisis minder bezoekers kunt ontvangen. Of er een nieuwe crisis komt in de toekomst. U loopt hierdoor minder risico’s op financiële problemen. Financiële problemen zijn een risico voor het dierenwelzijn.

Inhoud transitieplan

In het transitieplan staan maatregelen voor deze 4 onderwerpen:

  • bedrijfsvoering
  • educatie
  • conservatie
  • dierenwelzijn

Elk onderwerp minimaal 2 doelen

U kiest bij elk onderwerp minstens 2 doelen. In uw transitieplan beschrijft u bij elk doel hoe u deze uit gaat voeren. Of hoe u dat al gedaan heeft. U mag ook maatregelen meetellen die u vanaf 18 maart 2020 heeft genomen. Zorg dat de beschrijving concreet, meetbaar, haalbaar en tijdsgebonden is.

Onderwerpen en doelen voor het transitieplan

Onderwerp Doel
Bedrijfsvoering Verlagen van de kosten.
  Extra omzet maken.
Educatie Vergroting van kennis over (beschermde) dieren en natuur aanmoedigen.
  Mensen in contact brengen met de natuur.
  Mensen inspireren en laten nadenken over natuurbehoud.
  Aandacht geven aan bescherming van inheemse diersoorten. Deze soorten moeten dan voorkomen in het wild, in de dierentuin of in de regio.
  Ontwikkelen van een lesprogramma met informatie over waarom wilde dieren ongeschikt zijn als huisdier.
  Lesprogramma maken voor specifieke doelgroepen.
  Ontwikkelen en uitvoeren van een plan om de dierencollectie aan te laten sluiten op de eigen doelen voor educatie.
  Ontwikkelen en uitvoeren van een duurzame bedrijfsvoering die aansluit bij de eigen doelen voor educatie. Besteedt u bijvoorbeeld veel aandacht aan milieuvervuiling door plastic? Dan gebruikt u in de dierentuin ook minder plastic.

Conservatie:

  • onderzoek
  • in stand houden van beschermde diersoorten
  • opvang van beschermde diersoorten
Projecten om de natuur te beschermen organiseren of steunen.
  Zorgen dat bezoekers zelf activiteiten gaan ontwikkelen en doen om natuur en dier- en plantsoorten te behouden.
  Activiteiten ondernemen om de inheemse natuur te beschermen (zoals insectenhuisjes, vogelhuisjes, bloemperken voor vlinders en bijen).
  Ontwikkelen en uitvoeren van een collectieplan. Dit plan sluit aan op de doelen voor het behoud van natuur en dier- en plantsoorten binnen de eigen dierentuin.
  Ontwikkelen en uitvoeren van een duurzame bedrijfsvoering. Deze sluit aan bij de eigen doelen voor het behoud van natuur en dier- en plantsoorten.
Dierenwelzijn Actueel houden van kennis en vaardigheden en hiernaar handelen.
  Verrijkingsprogramma’s maken voor dieren in de collectie.
  Onderlinge controle van dierentuinen over het niveau van dierenwelzijn en het uitwisselen van kennis.
  Beleidsprotocol ontwikkelen voor omgang met surplusdieren.
  Wetenschappelijk onderzoek doen naar dierenwelzijn.
  Inspelen op de nieuwste inzichten op het gebied van dierenwelzijn en hoe de dierentuin hier innovatief mee omgaat.

Uw transitieplan opsturen

Subsidiebedrag lager dan € 125.000

Stuur de definitieve versie van het transitieplan naar ons op. U doet dit binnen 10 weken nadat u de subsidie heeft gekregen. U regelt dit op mijn.rvo.nl.

Subsidiebedrag hoger dan € 125.000

Stuur de definitieve versie van het transitieplan mee bij uw verzoek tot vaststelling van uw subsidie. U doet dit binnen 13 weken na de beslisbrief. U regelt dit op mijn.rvo.nl. U leest meer over de vaststelling op de pagina Subsidie dierentuinen voor coronaschade.

Stuur uw transitieplan op tijd

Zorg dat u uw transitieplan op tijd opstuurt. En dat u voor elk onderwerp minstens 2 doelen heeft beschreven. Zo voorkomt u dat u het voorschot dat u heeft gekregen, terug moet betalen.

Vragen over deze subsidie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?