Bijzondere omstandigheden

Gepubliceerd op:
10 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
11 september 2023

Was er op 2 juli 2015 op uw bedrijf sprake van bijzondere omstandigheden (knelgevallen) en kon u dit laten zien? Dan kon u onder voorwaarden het aantal fosfaatrechten laten verhogen. Dit kon u van 1 januari tot en met 31 maart 2018 bij ons aanvragen. Dit kan nu niet meer. Hier ziet u nog welke voorwaarden er waren.

Voorwaarden voor deze regeling

Ziekte of overlijden

 • Een persoon binnen het samenwerkingsverband van de landbouwer of een bloed- of aanverwant in de 1e graad was ziek of overleden. Dat zorgde voor een sterke daling van het aantal dieren of een ongewone samenstelling van uw vee. Hierdoor daalde de fosfaatproductie op het bedrijf op 2 juli 2015.
 • Bij samenwerkingsverbanden (maatschappen, CV en VOF) gold dat één of meer van de samenwerkende veehouders overleden of ziek was. Of een bloed- of aanverwant in de 1e graad van een van de samenwerkende veehouders overleed of werd ziek.
 • Bij eenmanszaken gold dat de houder van de eenmanszaak was getroffen door ziekte. Of een bloed- of aanverwant in de 1e graad van de houder overleed of werd ziek.
 • Het aantal fosfaatrechten dat u ontving, was minimaal 5% lager dan wanneer er geen bijzondere omstandigheden waren.
 • In alle gevallen kon u aantonen dat de lagere fosfaatproductie op 2 juli 2015 kwam door de gebeurtenis in de voorafgaande periode in 2015 of een eerder jaar (causaal verband).

Ernstige dierziekte

 • Dierziekte of ernstige diergezondheidsproblemen op het bedrijf. Dit zorgde voor een sterke daling van het aantal dieren of een ongewone samenstelling van uw melkvee. Daardoor had u op uw bedrijf op 2 juli 2015 een lagere fosfaatproductie door melkvee.
 • Het aantal fosfaatrechten dat u ontving, was minimaal 5% lager dan wanneer er geen bijzondere omstandigheden waren.
 • In alle gevallen kon u aantonen dat de lagere fosfaatproductie op 2 juli 2015 kwam door de gebeurtenis in de voorafgaande periode in 2015 of een eerder jaar (causaal verband).

Vernieling stal

 • Vernieling van de stal voor uw melkvee door bijvoorbeeld een stalbrand, storm of andere vernielingen. Dit zorgde voor een daling van het aantal dieren of een ongewone samenstelling van uw vee. Dit zorgde voor een daling van de fosfaatproductie door melkvee op uw bedrijf op 2 juli 2015.
 • Het aantal fosfaatrechten dat u ontving, was minimaal 5% lager dan wanneer er geen bijzondere omstandigheden waren.

Verbouwing stal

 • Verbouwing van de stal voor uw melkvee. Dat zorgde voor een sterke daling van het aantal dieren of een ongewone samenstelling van uw melkvee. Daardoor daalde de fosfaatproductie op 2 juli 2015.
 • Het aantal fosfaatrechten dat u ontving, was in elk geval 5% lager dan wanneer er geen bijzondere omstandigheden waren.

Nieuw gestart bedrijf

 • U startte voor 2 juli 2015 een melkveebedrijf.
 • Op 2 juli 2015 had u nog geen volledige stalbezetting.
 • U had op 2 juli 2015 vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij.
 • U was al gestart met melkproductie voor 2 juli 2015, of u startte tussen 2 juli 2015 en 1 januari 2018 met melkproductie voor consumptie of verwerking.
 • U had een omgevingsvergunning die voor 2 juli 2015 is verleend voor het oprichten van een bedrijf voor het houden van melkvee. Of u had voor 2 juli 2015 een melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het houden van melkvee. De omgevingsvergunning of melding activiteitenbesluit was verleend aan de landbouwer die ook de bijzonder omstandigheid aanvroeg.
 • U was financiële verplichtingen aangegaan voor 2 juli 2015, die u niet meer ongedaan kon maken.
 • Op 1 januari 2018 had u in elk geval 15 melk- en kalfkoeien.
 • U had geen aanspraak gemaakt op de voorziening voor ophoging van fosfaatrechten door een overname van een beëindigd bedrijf in de periode tussen 2 juli 2015 en 1 januari 2018.

Natuur en infrastructuur

Had u op 2 juli 2015 tijdelijk minder melkvee? Óf had u in 2015 minder fosfaatruimte door de aanleg van een natuurgebied of de aanleg of onderhoud van publieke infrastructuur? Dan kon u onder deze voorwaarden meer fosfaatrechten krijgen:

 • U had in elk geval 5% minder fosfaatrechten ontvangen doordat u in 2015 minder landbouwgrond gebruikte bij het bedrijf en/of op 2 juli 2015 tijdelijk minder melkvee had door een natuurontwikkelings- of infrastructuurproject.
 • Er was een ongewone en tijdelijke situatie. Deze hing samen met de ontwikkeling van het publieke project. U verhuurde of verpachtte de grond niet aan natuurorganisaties of terreinbeherende organisaties, waarbij geen sprake was van ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden.

Verandering van rechtsvorm

Had u één van de genoemde bijzondere omstandigheden op uw bedrijf? Veranderde uw rechtsvorm daarna? En had (één van de) landbouwers nog zeggenschap over het bedrijf? Ook dan kon u meer fosfaatrechten krijgen.

Wanneer en hoe kon u aanvragen

U kon uw bijzondere omstandigheden doorgeven van 1 januari tot en met 31 maart 2018 januari.

Bijlagen bij uw aanvraag

Had u een bijzondere omstandigheid op uw bedrijf? Dan kon u deze bewijsstukken meesturen om dit aan te tonen:
 
 • Bij ziekte of overlijden: een medische verklaring.
 • Bij ernstige dierziekte: een verklaring van een veearts.
 • Bij vernieling van de stal: een verklaring van de verzekeringsmaatschappij, politie of brandweer. Daarin stond de gebeurtenis en wanneer de stal was vernield.
 • Bij verbouwing van de stal: een opgestuurde aanvraag/melding omgevingsvergunning, facturen, bankafschriften, bouwtekeningen.
 • Bij nieuw gestart bedrijf:
  • Documenten die aantoonden dat uw landbouwbedrijf op 2 juli 2015 vrouwelijk jongvee had en dat u voor 1 januari 2018 startte met de productie van melk voor consumptie of verwerking.
  • Een gesloten (en ondertekende) aannemingsovereenkomst of betaalde rekeningen van voor 2 juli 2015.
  • Een gesloten (en ondertekende) financiële overeenkomst van vóór 2 juli 2015.
  • Een omgevingsvergunning die voor 2 juli 2015 aan u was verleend voor het oprichten van een bedrijf voor het houden van melkvee, of een door u opgestuurde melding activiteitenbesluit milieubeheer voor het houden van melkvee.
 • Natuur of infrastructuur:
  • Documenten die aantoonden dat u meedeed aan natuurontwikkelingsprojecten, infrastructuurprojecten of andere projecten met een publiek doel.
  • Documenten waaruit was gebleken dat de bestemming van landbouwgrond wijzigde. Deze grond was in gebruik bij het bedrijf door genoemde natuurontwikkelings-, infrastructuurprojecten of een ander project met publiek doel.
  • Documenten die de oppervlakte van de grond aantoonden die u op 2 juli 2015 in gebruik had.
  • Documenten die aantoonden dat er sprake was van een verkleining van uw vee, wanneer deze gebeurtenis was, om hoeveel melkvee het ging en waarom er sprake was van de verkleining (bijvoorbeeld bedrijfsverplaatsing, uitscharen dieren, verkoop).
Had u dit ook al gedaan voor de regeling Fosfaatreductieplan 2017? Dan hoefde u dit niet nog een keer te doen. U stuurde wel bewijsstukken mee voor het aantal stuks melkvee op 2 juli 2015.
In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?