Activiteitenbesluit gebouwen

Laatst gecontroleerd op:
13 oktober 2023
Gepubliceerd op:
6 juli 2017

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

De energiebesparingplicht geldt voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken.

Erkende maatregelenlijst energiebesparing (EML)

 

Voor 19 bedrijfstakken bestaat er per bedrijfstak een Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML). De EML's staan ook vermeld in bijlage 10 van de Activiteitenregeling. Zo zijn er lijsten voor gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen, kantoren, onderwijsinstellingen, sport en recreatie, hotels en restaurants, bedrijfshallen en detailhandel.

Onder de erkende maatregelen valt voor meerdere branches ook het plegen van Doelmatig beheer en onderhoud (DBO). Deze maatregelen DBO vormen een belangrijk onderdeel van het toezicht op de erkende maatregelen energiebesparing. Ze geven namelijk aan hoe erkende maatregelen beheerd en onderhouden moeten worden. Ook het toepassen van een Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS)  is nu als maatregel in de lijsten opgenomen. Er bestaan ook erkende maatregelenlijsten voor andere sectoren. Op de website van InfoMil vindt u de laatste updates en informatie.

Op de pagina Erkende Maatregelenlijsten Informatieplicht Energiebesparing (EML) ziet u welke maatregelenlijst op uw bedrijf van toepassing is.

Kantoren met Energielabel C

Als een kantoor een Energielabel C wil bereiken, dan moeten er gebouwgebonden energiebesparende maatregelen voor verwarming, isolatie, verlichting en ventilatie worden uitgevoerd. Aandachtspunt blijft een doelmatig beheer en onderhoud.

Lees meer over Energielabel C voor kantoren

Toezicht van bevoegd gezag en omgevingsdiensten

Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen moeten aan de energiebesparingsverplichting voldoen. Zij moeten aantonen welke energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd. Vaak gaat het bevoegd gezag in gesprek met bedrijven om hen te stimuleren deze maatregelen te nemen. Het bevoegd gezag kan hierbij een dwangsom inzetten als stok achter de deur.

Op de website Omgevingsdienst.nl vindt u de regionale uitvoeringsdiensten van Nederland. InfoMil is het kenniscentrum voor het bevoegd gezag en de omgevingsdiensten.

Split incentives

Soms is er sprake zijn van een split incentive. Hierbij verschillen de belangen tussen verhuurder en gebruiker/huurder van een gebouw. Een verhuurder investeert bijvoorbeeld in maatregelen voor energiebesparing, maar de gebruiker van het gebouw profiteert van de lagere energiekosten. Lees hierover meer in het rapport Van split incentive naar shared incentive (pdf).

Oplossing

Deze split incentives zijn een privaatrechtelijke kwestie tussen huurder en verhuurder of beheersorganisatie. Het economische probleem moet in de eerste plaats dus worden opgelost door de marktpartijen onderling. Platform Duurzame Huisvesting biedt oplossingen waarmee split incentives worden voorkomen en opgelost. Zij bieden op hun website een handreiking, een checklist voor toezichthouders en een checklist voor ondernemers.

Vragen over Wetten en regels gebouwen?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?