Zonne-energie op velden

Gepubliceerd op:
6 oktober 2021
Laatst gecontroleerd op:
19 juni 2023

Bij het plaatsen van zonnevelden wordt steeds vaker nagedacht over de omgeving. Door de grote omvang van veel zonneparken hebben ze veel impact op de omgeving.

Op deze pagina leest u meer over de toepassing van zonne-energie op velden, zoals vergunningen en financiering, participatie van de lokale omgeving en ruimtelijke inpassing.

Vergunningen en financiering

Door regels vast te leggen in beleid bepalen gemeentes en provincies waar zonnevelden mogen komen. U kunt in de ruimtelijke plannen zien wat mag op uw (mogelijke) locatie. Gemeenten zijn niet verplicht om een vergunning te verlenen als uw plan afwijkt van het bestemmingsplan. U kunt samen met uw gemeente bekijken wat er wél mogelijk is om zonne-energie op een veld te realiseren. Ook als dit volgens bestemmingsplan in de eerste instantie niet mogelijk lijkt. 

Zonder vergunning kunt u geen subsidie aanvragen van de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)of Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE, de voormalige postcoderoos). Is uw project groter dan 50 MW (megawatt)? Dan valt uw project onder de Rijkscoördinatieregeling. Daarvoor gelden extra voorwaarden. Is uw project innovatief? Leest u dan meer over subsidies voor energie-innovaties.

Een zonneveld is een bouwwerk. Het moet daarom altijd voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit en de regels voor elektrische installaties.

Wilt u een zonneveld in een agrarisch gebied plaatsen? Leest u dan meer over vergunningen en de fiscale gevolgen in agrarisch gebied.

Netaansluiting

Een zonneveld is aangesloten op het elektriciteitsnet. Maar de netcapaciteit neemt af. Er is daardoor minder ruimte voor de realisatie van zonnevelden. Een gemeente kan ervoor kiezen om initiatieven die hoger op de zonneladder staan, voorrang te geven. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan zonnepanelen op daken, gevels of ongebruikte terreinen in bebouwd gebied.

Participatie

In het Klimaatakkoord staat dat we voor grootschalige opwek (meer dan 15kWp, kilowattpiek) bij zonne-energie-installaties in velden streven naar 50% eigendom (van de productie) van de lokale omgeving. Wilt u meer weten over participatie?

Werkt u bij een gemeente? Bekijkt u dan wat u kunt doen om lokale initiatieven te ondersteunen.

Ruimtelijke inpassing

Het plaatsen van zonnevelden heeft effect op de omgeving. Daarom speelt de ruimtelijke inpassing in de omgeving op verschillende momenten mee.

Bebouwd gebied is een voorkeurslocatie voor zowel zonnepanelen op daken als zonnevelden. Dit komt omdat zoninstallaties gezien worden als bouwwerken. De netinfrastructuur (zoals elektriciteitsverbindingen) en de gebruikers van de opgewekte energie zijn immers meer in bebouwd gebied aanwezig. En de capaciteit van de netbeheerder is beperkt. Daarom zoeken we naar locaties dichtbij gebruikers óf op kortere afstanden van de netinfrastructuur. Zo kan de netbeheerder zonder zijn net te vergroten toch zoveel mogelijk zonnevelden realiseren.

CE Delft maakte voor ons een inspiratiegids met 15 inspirerende voorbeelden. We zien voorbeelden waar het opwekken van zonne-energie hand in hand gaat met andere functies.

Agrosolar

Agrosolar wordt ook wel Agri-PV genoemd. Dit combineert het opwekken van zonne-energie met landbouw. Het voordeel hiervan is dat de opgewekte energie niet ten koste gaat van landbouwgrond. Voedselproductie is één van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s). Daarom staat de duurzaamheid van zonnevelden ten koste van landbouwgrond politiek ter discussie. Agrosolar gebruikt de ruimte voor beide doelen (duurzame energie en voedselproductie). De maatschappelijke acceptatie van agrosolar lijkt daardoor groter dan die van gewone zonnevelden.

Laat u inspireren:

Biodiversiteit en bodemkwaliteit

Kunnen zonnevelden ook een positief effect hebben op de biodiversiteit en bodemkwaliteit? Wij ondersteunen projecten voor energie-innovatie om hieraan bij te dragen. 

Een innovatieproject is bijvoorbeeld Eco Certified Solar Fields. Dit project bekijkt hoe we negatieve effecten van zonnepanelen op biodiversiteit kunnen oplossen.

Een ander project, SolarEcoPlus, gebruikt tweezijdige zonnepanelen. Hierbij staan de panelen verder uit elkaar. De voor- en achterkant van het paneel wekken daardoor beide energie op. In de ruimte tussen de panelen krijgt de natuur de ruimte. Zo streeft dit project naar opwek van meer energie, maar ook naar het versterken van de natuur.

Veel partijen onderzoeken de effecten van zonnevelden op de natuur:

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?