Open voor aanvragen

TSE Industrie studies

Gepubliceerd op:
19 juni 2017
Laatst gecontroleerd op:
10 maart 2023

Bent u ondernemer en onderzoekt u de haalbaarheid van een innovatief pilot- of demonstratieproject in de industrie? Of onderzoekt u de haalbaarheid van een project voor een uitontwikkelde technologie? Helpt u met dit project de CO2-uitstoot in 2030 of daarvoor te verminderen? Maak dan gebruik van de regeling Topsector Energie (TSE) Industrie studies.

Budget en looptijd

Startdatum:
vrijdag 1 april 2022
07:00 AM (CET)
Einddatum:
vrijdag 31 maart 2023
03:00 PM (CET)
Totaal budget:
€ 10.600.000
Verleend:
€ 9.854.351
In behandeling:
€ 424.148
Nog beschikbaar
3 % (€ 321.501)

U kunt subsidie aanvragen totdat het budget voor de subsidie op is.
Het budget dat nog beschikbaar is, kan tot die tijd veranderen. Dit komt doordat wij aanvragen goedkeuren of afwijzen. Als wij aanvragen goedkeuren, daalt het beschikbare budget. Als wij aanvragen afwijzen, kan er weer budget vrijkomen. Als het budget op is, melden wij dat.

3 typen studies

Met deze regeling vraagt u subsidie aan voor 3 typen studies:

Haalbaarheidsstudie

Een studie die voorafgaat aan een pilotproject. We noemen dit een pilotproject experimentele ontwikkeling. U test in een pilotproject een innovatieve CO2-verminderende techniek onder echte omstandigheden. De techniek moet vernieuwend zijn vergeleken met de internationale stand van onderzoek en techniek. In de studie vooraf onderzoekt u de mogelijkheid van dat project. Om deze studie gaat het.

U doet een haalbaarheidsstudie om de besluitvorming over de voortzetting van uw project te helpen. U laat objectief en rationeel de sterke en zwakke punten van uw project zien. U brengt de kansen en risico’s in kaart. Hierbij geeft u de middelen aan die nodig zijn om uw project uit te voeren. U laat de kans van slagen zien.

Milieustudie

Een studie als voorbereiding op milieu-investeringen die niet onder onderzoek en ontwikkeling vallen. Een milieu-investering kan bijvoorbeeld een 'demonstratieproject' zijn, waarbij de eindgebruiker/exploitant investeert in een voor Nederland nieuwe techniek. Het kan ook de voorbereiding zijn op een investering in een project voor een uitontwikkelde techniek.

Bij een milieustudie is de vraag of investeringen nodig zijn om een hoger niveau aan milieubescherming te halen. Een milieustudie helpt een bedrijf de milieu-uitgangssituatie te bepalen. En een keuze te maken tussen verschillende mogelijkheden.

Vergelijkbare studie

Dit is een studie als voorbereiding op milieu-investeringen in een demonstratieproject of in een project met een uitontwikkelde technologie, die niet valt onder een milieustudie. Het gaat dan om investeringen die niet onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) (pdf) vallen. Zoals:

  • studies naar geavanceerde biobrandstoffen;
  • projecten voor afvang, gebruik en opslag van CO2 (CCUS);
  • of projecten waarin een andere partij het milieuvoordeel krijgt dan de partij die al een duurzame investering wil doen.

Voor de aanvraag van een vergelijkbare studie, is een de-minimis verklaring nodig. Vraag ons om advies als u twijfelt over de categorie waaronder uw studie valt. 

Lees meer over Publicatieplicht staatssteun.

Deze subsidie is op basis van 'wie het eerst komt wie het eerst maalt'. Dit betekent dat wij aanvragen behandelen op volgorde van binnenkomst. 

Programmalijnen

U vraagt subsidie aan voor de 3 typen studies binnen een van de onderstaande programmalijnen. Hieronder leest u een korte samenvatting per programmalijn. Alle informatie over de programmalijnen vindt u in de download onderaan deze paragraaf. 

Overzicht programmalijnen

Programmalijn Omschrijving
Programmalijn 1: Sluiting van industriële ketens Deze programmalijn is voor innovaties in industriële ketens. U neemt daarbij ook reststromen mee. Daarbij spelen recycling van materialen en de inzet van biogrondstoffen voor producten van hoge kwaliteit een belangrijke rol.
Programmalijn 2: Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem Deze lijn is voor het ontwerp en de (her)inrichting van klimaatneutrale energie- en warmtesystemen. Ze zijn voor een optimale procesefficiëntie van industriële clusters en bedrijven.
Programmalijn 3: Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen

Dit programma heeft als aandachtpunt de ontwikkeling van kennis en kosteneffectieve innovaties voor compleet klimaatneutrale productieprocessen in 2050. Ze zijn zo goed mogelijk geëlektrificeerd. En helemaal ingepast in het duurzame energiesysteem.

Programmalijn 4: CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage)

In dit thema staan afvang, transport, hergebruik en permanente opslag van CO₂ centraal. Deze programmalijn richt zich uitsluitend op grootschalige toepassingen van de gehele keten van CC(U)S:

  • of een deel ervan (het deel waarvoor op dit moment geen sluitende businesscase mogelijk is);
  • hetzij als vervolg op deze studie;
  • hetzij na een tussenstap van een pilot.
Programmalijn 5: Overige CO2-verlagende maatregelen Hieronder vallen studies naar pilot- en demonstratieprojecten voor CO2-verminderende maatregelen in de industrie. Het zijn andere maatregelen dan in programmalijn 1 tot en met 4.

Programmalijn 6: Milieu-investering in uitontwikkelde technologie

Deze programmalijn helpt milieustudies als voorbereiding op investeringen in uitontwikkelde technologie. De subsidiebehoefte moet groter zijn dan € 25.000. Alleen kosten die zijn uitbesteed, krijgen subisidie.

 

Subsidie berekenen

Op de pagina Subsidie berekenen leest u welke kosten onder deze subsidie vallen. Ook leggen we uit hoe u uw subsidie berekent.

Voorwaarden

Uw project moet passen binnen de zojuist genoemde thema's. Daarnaast moet u voldoen aan een aantal specifieke voorwaarden voor deze regeling. En aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen. 

Instructiefilmpje aanvraag TSE Hernieuwbare Energie

Bekijk in dit instructiefilmpje (van een andere regeling) hoe het aanvraagportaal werkt.

Uw aanvraag voorbereiden

U vraagt subsidie aan in ons digitale aanvraagportaal. Aanvragen van de subsidie duurt ongeveer 1,5 uur. Sla tussendoor op als u later verdergaat. Verzamel zoveel mogelijk al uw gegevens voordat u de aanvraag invult.

Met de knop 'Uw aanvraag direct regelen' onder Aanvragen, komt u met eHerkenning bij het aanvraagportaal. Loopt u vast of heeft u andere problemen bij uw aanvraag? Maak dan een afspraak met een van onze adviseurs via het Bel-me-terug-formulier. Die helpt u dan stap voor stap bij de invulling van uw aanvraag.

Uw projectidee toetsen

Vraag ons zonder verplichting om advies over uw projectidee voor u aanvraagt. U vergroot daarmee de slaagkans van uw aanvraag. Gebruik hiervoor het projectideeformulier. Een van onze projectadviseurs neemt daarna persoonlijk contact met u op. Hij of zij bespreekt met u uw idee en de kans van slagen hiervan. U heeft dan ook de mogelijkheid om uw idee toe te lichten.

De adviseur kan u ook wijzen op andere subsidies die mogelijk interessant voor u zijn.

Aanvragen

De regeling is open vanaf 1 april 2022 09:00 uur tot 31 maart 2023 17:00 uur.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Na uw aanvraag

Met de knop 'Direct regelen' onderaan deze pagina, komt u in ons digitale aanvraagportaal. Hier dient u na de goedkeuring van uw subsidie (beschikking) de voortgangsrapportage of een projectwijziging in. Ook vraagt u hier vaststelling van uw subsidie aan. 

Wetten en regels

Veelgestelde vragen

Achtergrond

De regelingen van Topsector Energie zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ze steunen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten of combinaties daarvan. We dragen daarmee bij aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht en zorgen daarmee voor meer werkgelegenheid en welvaart.

Werkt u aan innovaties die duurzaamheid en economische groei met elkaar verbinden? Dan heeft u mogelijk recht op een subsidie voor energie-innovatie. Ze zijn voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen. U vindt een overzicht van alle subsidies op Subsidies energie-innovatie - Topsector Energie.

Meer weten?

Vragen over TSE Industrie studies?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?