Service menu right

Net op zee IJmuiden Ver Alpha

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van het windenergiegebied IJmuiden Ver in de Noordzee naar het vasteland. Mogelijke aansluitlocaties zijn bestaande hoogspanningsstations in Geertruidenberg, Borssele en Rilland. Deze ondergrondse hoogspanningsverbinding is nodig om de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt door het nieuwe windenergiegebied IJmuiden Ver naar land te kunnen transporteren. Wilt u graag bijdragen aan de uitwerking van de plannen? Dat kan!

Nieuws

Project Net op zee IJmuiden Ver Alpha: één mogelijk alternatief niet verder onderzoeken

Vanaf het windenergiegebied IJmuiden Ver komt een verbinding naar het vasteland in Zeeland of Noord-Brabant. In samenwerking met de omgeving zijn de mogelijke tracéalternatieven voor de ondergrondse kabels en de locatie van het converterstation nader bekeken. Er waren onder meer werksessies met overheden en maatschappelijke organisaties en informatieavonden voor belangstellenden. Het bleek dat het alternatief naar Rilland door de Oosterschelde nu al minder kansrijk lijkt. Daarom adviseren de betrokken bestuurders de Minister van EZK dit alternatief niet verder te onderzoeken. Besluitenlijst van het bestuurlijk overleg op 2 juli 2019 (pdf, 358 kB).

Meer informatie vind u op: Project Net op zee IJmuiden Ver Alpha: één mogelijk alternatief niet verder onderzoeken

Stand van zaken

Van 30 augustus tot en met 10 oktober 2019 ligt de concept-notitie reikwijdte en detailniveau (c-NRD) ter inzage voor de milieueffectrapportage voor Net op zee IJmuiden Ver Alpha. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 29 augustus 2019 is kennisgeving (pdf, 524 kB) van het voornemen gedaan.

Waar kunt u de c-NRD inzien?

De c-NRD kunt u van 30 augustus tot en met 10 oktober 2019 tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:

 • Borsele, Stenevate 10, 4451 KB Heinkenszand
 • Drimmelen, Park 1, 4921 BV Made
 • Geertruidenberg, Vrijheidstraat 2, 4941 DX Raamsdonksveer
 • Goeree-Overflakkee, Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis
 • Goes, M.A. de Ruijterlaan 2, 4461 GE Goes
 • Hellevoetsluis, Oostzanddijk 26, 3221 AL Hellevoetsluis
 • Kapelle, Kerkplein 1, 4421 AA Kapelle
 • Middelburg, Kanaalweg 3, 4337 PA Middelburg
 • Moerdijk, Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen
 • Nissewaard, Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse
 • Reimerswaal, Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen
 • Schouwen-Duiveland, Laan van St. Hilaire 2, 4301 SH Zierikzee
 • Tholen, Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen
 • Veere, Traverse 1, 4357 ET Domburg
 • Vlissingen, Paul Krugerstraat 1, 4382 MA Vlissingen
 • Westvoorne, Raadhuislaan 6, 3235 AP Rockanje
 • Noord-Beveland, Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke
De c-NRD is ook te downloaden via onderstaande link:
De c-NRD is ook in digitale vorm beschikbaar. Een formele zienswijze moet u echter baseren op de PDF-versie van de c-NRD.

Informatieavonden

Op 18 en 25 september worden inloopavonden georganiseerd. U bent van harte welkom om op (één van) deze avonden vragen te stellen en bij de diverse stands informatie te krijgen over het project en de procedure. Medewerkers van de ministeries van EZK en BZK en van TenneT zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Er is geen plenair deel met presentaties of toelichtingen. U kunt vrij in- en uitlopen op ieder moment tussen 19.00 en 21.00 uur. De avonden vinden plaats op:

 • Woensdag 18 september 2019 - Amadore Hotel Middelburg, Buitenruststraat 22 te Middelburg
 • Woensdag 25 september 2019 - Boelaars Zalencentrum, Keizersdijk 48 te Raamsdonksveer

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Van 30 augustus tot en met 10 oktober kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.

Digitaal

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via het digitale reactieformulier. Reacties via e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd. Ondervindt u problemen met het digitaal indienen van een zienswijze? Neem dan contact op met Bureau Energieprojecten 070 379 89 79. Wij bieden u een passende oplossing voor het indienen van uw zienswijze.

U kunt uw zienswijze ook sturen naar:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Net op zee IJmuiden Ver Alpha
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Wilt u uw zienswijze mondeling geven?

Dat kan tijdens de informatieavonden of door op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur te bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 3749 89 79.

Bureau Energieprojecten zorgt ervoor dat alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de bevoegde gezagen.

Persoonsgegevens

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook beware wij uw gegevens niet langer dan nodig. Zie ook de privacyverklaring op RVO.nl.

Wat gebeurt er met uw reactie?

De concept-NRD wordt ook voorgelegd aan de betrokken overheden (gemeenten, provincies e.d.) en aan diverse adviseurs, waaronder de Commissie voor de milieueffectrapportage. Alle zienswijzen worden door de betrokken overheden meegenomen bij het opstellen van de definitieve notitie reikwijdte en detailniveau Net op zee IJmuiden Ver Alpha. Daarin wordt vastgelegd welke informatie in het MER opgenomen dient te worden. In deze fase van het project wordt dus nog geen beslissing genomen over het op te stellen inpassingsplan. De concept NRD voor het MER is een eerste stap om te komen tot een goede onderbouwing van de nog te nemen besluiten.

Als het MER is afgerond, wordt mede op basis daarvan de locatiekeuze voorbereid en een ontwerp-inpassingsplan opgesteld. Dit ontwerp-inpassingsplan wordt samen met het MER en de overige benodigde ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. Hierop kunt u dan uw zienswijze geven. Het moment waarop de terinzagelegging plaatsvindt wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere lokale huis-aan-huisbladen.

Actualisatie participatieplan

Het eerder gepubliceerde participatieplan is geactualiseerd. In de geactualiseerde versie staat beschreven hoe de communicatie en participatie met betrokkenen in de omgeving in de komende fase van het project plaatsvindt. De ervaringen van de afgelopen maanden zijn hierin meegenomen. U kunt deze downloaden via onderstaande link:

Voorgeschiedenis

Van 22 maart tot en met 2 mei 2019 heeft het voornemen en participatieplan van het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha ter inzage gelegen. Alle binnengekomen reacties zijn opgenomen in de inspraakbundel en van een reactie voorzien in de reactienota.

Voor de nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding zijn verschillende alternatieve kabeltracés (alternatieven genoemd) mogelijk. In 2018 heeft het ministerie van EZK in samenwerking met regionale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties een eerste verkenning naar mogelijke kabeltracés uitgevoerd (het project ‘Verkenning aanlanding netten op zee 2030’). Daarbij is gekeken naar milieueffecten, technische haalbaarheid, omgevingsaspecten, kosten en toekomstvastheid van verschillende opties. Op basis van deze verkenning is voor gekozen voor het onderzoeken van een aansluiting naar een bestaand hoogspanningsstation op land in Geertruidenberg, Borssele of Rilland.

Meer informatie

Meer informatie over de verschillende projecten net op zee kunt u vinden op de projectwebsite. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, 070 379 89 79.