Net op zee - IJmuiden Ver Alpha | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Net op zee - IJmuiden Ver Alpha

04-02-2021

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de landelijk beheerder van het hoogspanningsnet TenneT werken samen aan het project ‘Net op zee - IJmuiden Ver Alpha’. Dit is een van de drie verbindingen voor het transport van elektriciteit vanaf het windenergiegebied IJmuiden Ver op zee tot aan het vasteland. Deze ondergrondse hoogspanningsverbinding is nodig om de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt door het nieuwe windenergiegebied IJmuiden Ver naar land te kunnen transporteren.

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt. Het eerstvolgende inspraakmoment is tijdens de terinzagelegging van het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerpbesluiten.

Stand van zaken

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft een voorkeursalternatief voor het Net op zee IJmuiden Ver Alpha gekozen. De minister heeft zijn keuze gebaseerd op de Integrale effectenanalyse, de reacties die hierop zijn ingediend en de adviezen van de regionale overheden en de Commissie voor de milieueffectrapportage. Het voorkeursalternatief is het tracé naar Borssele dat loopt door de Noordzee, via het Veerse Meer, door de Quarlespolder naar de Sloehaven.

In de periode van 12 juni tot en met vrijdag 10 juli 2020 kon men een reactie op de IEA indienen. Er zijn 34 reacties bij ons binnengekomen. Naast de reacties op de Integrale effectenanalyse heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat ook een aantal adviezen ontvangen. De Commisie voor de milieueffectrapportage heeft advies uitgebracht over het Milieueffectrapport fase 1. En tenslotte hebben de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland begin oktober alle drie een apart advies namens hun regio uitgebracht. Deze adviezen en de reactiebundel zijn hieronder te zien. Tevens zijn hieronder de reactienota (met daarin een antwoord op de ontvangen reacties) en de brief aan de regionale overheden in reactie op de regioadviezen weergegeven.

Uit de resultaten van de Integrale effectenanalyse blijkt dat een alternatief naar Borssele via het Veerse Meer met name op de thema’s milieu, techniek en kosten beter scoort dan de alternatieven naar Borssele via de Westerschelde of naar Geertruidenberg. Daarnaast is de keuze gebaseerd op de voorkeuren die blijken uit de regioadviezen vande provincies Zeeland en Zuid-Holland en de reactie van Rijkswaterstaat.

Actualisatie participatieplan en participatieverslag

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT vinden participatie erg belangrijk. De manier waarop EZK en TenneT participatie inzetten, staat beschreven in het participatieplan. Dit plan wordt bij elke fase van het project geëvalueerd in een verslag en opnieuw vastgesteld voor de komende periode. Nu het voorkeursalternatief is vastgesteld, is ook het participatieplan geactualiseerd. Deze nieuwe versie gaat over participatie in de periode van januari 2021 tot en met november 2021. In deze periode werken we onder andere het voorkeursalternatief in detail uit, stellen we het Milieueffectrapport fase 2, het inpassingplan en de vergunningaanvragen op.

Mocht u opmerken, aanvullingen of andere ideeën hebben, laat het ons weten via het contactformulier.

De eerder verschenen participatieplannen zijn ook nog te raadplegen op de pagina: Net op zee IJmuiden Ver Alpha - Proces en voorgeschiedenis

Digitale bijeenkomsten december 2020

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT hebben op 8, 9, 15 en 16 december 2020 digitale bijeenkomsten gehouden over het voorkeursalternatief, magneetvelden, geluid en landbouw. Hieronder kunt u de presentaties van de vier bijeenkomsten terugvinden en de vragen en antwoorden die tijdens de bijeenkomsten zijn gesteld.

Heeft u de bijeenkomsten gemist of heeft u nog aanvullende vragen? Dan kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten via telefoonnummer 070- 379 89 79 of via dit contactformulier.

Vervolg

De komende maanden wordt het voorkeursalternatief in meer detail uitgewerkt. Technische aspecten en milieueffecten van het tracé worden verder onderzocht. Samen met de omgeving wordt gekeken naar optimalisaties van het tracé. Er zal eind januari 2021 een voorbereidingsbesluit worden genomen. Hierin zal aangegeven worden voor welk gebied het inpassingsplan wordt voorbereid. Het inpassingsplan is een bestemmingsplan op Rijksniveau. De verwachting is dat deze eind 2021 in ontwerp ter inzage wordt gelegd.

Voorgeschiedenis

Meer informatie over de Integrale effectenanalyse vindt u op de pagina Net op zee IJmuiden Ver Alpha - Integrale effectenanalyse. Meer informatie over de voorgeschiedenis en het afvallen van alternatief Rilland vindt u op de pagina Net op zee IJmuiden Ver Alpha - proces en voorgeschiedenis.

Meer informatie

Meer informatie over de verschillende projecten net op zee kunt u vinden op de projectwebsite. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Online informatiepunt wind op zee

Op 31 januari 2020 is met www.windopzee.nl het online informatiepunt gelanceerd over windenergie op de Nederlandse Noordzee.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.