Net op zee - IJmuiden Ver Alpha

Gepubliceerd op:
6 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
25 juli 2022

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de landelijk beheerder van het hoogspanningsnet TenneT werken samen aan het project ‘Net op zee IJmuiden Ver Alpha’. Dit is één van de drie verbindingen voor het transport van elektriciteit vanaf het windenergiegebied IJmuiden Ver op zee naar het vasteland. Deze ondergrondse hoogspanningsverbinding is nodig om de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt door het nieuwe windenergiegebied IJmuiden Ver naar land te kunnen transporteren.

Het project Net op zee Nederwiek 1 loopt gedeeltelijk parallel aan het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha, maar doorloopt een aparte procedure. Meer informatie over dit project vindt u op Net op zee - Nederwiek 1

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Stand van zaken

Op 22 juli 2022 liep de beroepstermijn af voor de op 10 juni 2022 ter inzage gelegde definitieve besluiten. In deze periode was het mogelijk om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de pagina: Net op Zee - IJmuiden  ver Alpha - fase 1.

In diverse lokale media en in de Staatscourant van 9 juni 2022 is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van de besluiten. De besluiten zijn op 9 juni 2022 door de minister voor Klimaat en Energie toegezonden aan TenneT.

Actualisatie participatieplan en participatieverslag

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT vinden participatie erg belangrijk. De manier waarop EZK en TenneT participatie inzetten, staat beschreven in het participatieplan. Dit plan wordt bij elke fase van het project geëvalueerd in een verslag en opnieuw vastgesteld voor de komende periode. Deze nieuwe versie gaat over participatie in de laatste fase van dit project.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Meer informatie over de keuze van het voorkeursalternatief vindt u op de pagina:

Meer informatie over de Integrale effectenanalyse vindt u op de pagina:

Meer informatie over de voorgeschiedenis en het afvallen van alternatief Rilland vindt u op de pagina:

Meer informatie

Meer informatie over de verschillende net op zee projecten kunt u vinden op de projectwebsite. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Online informatiepunt wind op zee

Op 31 januari 2020 is met www.windopzee.nl het online informatiepunt gelanceerd over windenergie op de Nederlandse Noordzee.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?