Net op zee - IJmuiden Ver Alpha

Gepubliceerd op:
6 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
25 februari 2022

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de landelijk beheerder van het hoogspanningsnet TenneT werken samen aan het project ‘Net op zee - IJmuiden Ver Alpha’. Dit is een van de drie verbindingen voor het transport van elektriciteit vanaf het windenergiegebied IJmuiden Ver op zee tot aan het vasteland. Deze ondergrondse hoogspanningsverbinding is nodig om de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt door het nieuwe windenergiegebied IJmuiden Ver naar land te kunnen transporteren.

Het project Net op zee - Nederwiek 1 loopt gedeeltelijk parallel aan het project Net op zee - IJmuiden Ver Alpha, maar doorloopt een aparte procedure. Meer informatie over dit project vindt u op Net op zee - Nederwiek 1

Projectfase

In onderstaande afbeelding ziet u de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

Stand van zaken

De ontwerpbesluiten voor dit project hebben van 14 januari tot en met 24 februari 2022 ter inzage gelegen. In deze periode was het mogelijk om uw zienswijze kenbaar te maken. Deze zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming.

De ontwerpbesluiten kunt u nog wel inzien op de pagina: Net op zee - IJmuiden Ver Alpha - fase 1.

Online informatieavonden

Op 1 en 3 februari 2022 zijn online informatieavonden georganiseerd over het project Net op zee - IJmuiden Ver Alpha en het project Net op zee - Extra verbinding Sloegebied (nu: Net op zee - Nederwiek 1). Hieronder vindt u de presentaties en de vragen en antwoorden van deze informatieavonden. 

Actualisatie participatieplan en participatieverslag

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT vinden participatie erg belangrijk. De manier waarop EZK en TenneT participatie inzetten, staat beschreven in het participatieplan. Dit plan wordt bij elke fase van het project geëvalueerd in een verslag en opnieuw vastgesteld voor de komende periode. Deze nieuwe versie gaat over participatie in de periode van januari 2022 tot en met medio 2022. De eerder verschenen participatieplannen kunt u vinden op de pagina Net op zee - IJmuiden Ver Alpha - proces en voorgeschiedenis.

Voorgeschiedenis

Meer informatie over de keuze van het voorkeursalternatief vindt u op de pagina Net op zee IJmuiden Ver Alpha - Keuze voorkeursalternatief. Meer informatie over de Integrale effectenanalyse vindt u op de pagina Net op zee IJmuiden Ver Alpha - Integrale effectenanalyse. Meer informatie over de voorgeschiedenis en het afvallen van alternatief Rilland vindt u op de pagina Net op zee IJmuiden Ver Alpha - proces en voorgeschiedenis.

Meer informatie

Meer informatie over de verschillende net op zee projecten kunt u vinden op de projectwebsite. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Online informatiepunt wind op zee

Op 31 januari 2020 is met www.windopzee.nl het online informatiepunt gelanceerd over windenergie op de Nederlandse Noordzee.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?