Net op zee - IJmuiden Ver Alpha

Gepubliceerd op:
6 november 2019
Laatst gecontroleerd op:
25 oktober 2022

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de landelijk beheerder van het hoogspanningsnet TenneT werken samen aan het project ‘Net op zee IJmuiden Ver Alpha’. Dit is één van de drie verbindingen voor het transport van elektriciteit vanaf het windenergiegebied IJmuiden Ver op zee naar het vasteland. Deze ondergrondse hoogspanningsverbinding is nodig om de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt door het nieuwe windenergiegebied IJmuiden Ver naar land te kunnen transporteren.

Het project Net op zee - Nederwiek 1 loopt gedeeltelijk parallel aan het project Net op zee - IJmuiden Ver Alpha, maar doorloopt een aparte procedure. Meer informatie over dit project vindt u op: Net op zee - Nederwiek 1

Stand van zaken fase 1 en 2

De ontwerpbesluiten voor dit project liggen van vrijdag 21 oktober tot en met donderdag 1 december 2022 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 20 oktober 2022 is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten.

Op 22 juli 2022 liep de beroepstermijn af voor de op 10 juni 2022 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State zal hier te zijner tijd uitspraak over doen. De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op de pagina: Net op zee - IJmuiden Ver Alpha - fase 1.

Waar kunt u de ontwerpbesluiten fase 2 inzien?

De aanvragen, de ontwerpbesluiten en andere relevante documenten kunt u inzien:

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Van vrijdag 21 oktober tot en met donderdag 1 december 2022 kunt u een zienswijze indienen.

Digitaal
Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via het digitale reactieformulier. Reacties via e-mail worden in deze procedure niet in behandeling genomen.

Per post
U kunt uw zienswijze ook sturen naar:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Net op zee IJmuiden Ver Alpha fase 2
Postbus 111
9200 AC Drachten

Mondeling
Telefonisch op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79.

U wordt verzocht duidelijk te vermelden op welk(e) ontwerpbesluit(en) uw zienswijze betrekking heeft. Bureau Energieprojecten zorgt ervoor dat alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de bevoegde gezagen.

Persoonsgegevens
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. Zie ook de privacyverklaring van RVO.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Alle zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. De definitieve besluiten worden naar verwachting in eerste helft van 2023 genomen. Daarbij wordt aangegeven hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. De besluiten worden ter inzage gelegd op dezelfde plaats als waar nu de ontwerpbesluiten in te zien zijn.

Extra informatieavond: woensdag 16 november 2022

Op woensdag 16 november 2022 organiseert TenneT een extra informatieavond. Deze avond gaat over het converterstation van Net op zee - IJmuiden Ver Alpha. Het converterstation komt aan de Belgiëweg Oost in het Sloegebied te staan. Hier wordt de gelijkstroom die vanaf het platform op zee naar land wordt getransporteerd omgezet in wisselstroom. Vanaf het converterstation wordt de wisselstroom getransporteerd naar de aansluiting op het landelijk hoogspanningsnet via het bestaande hoogspanningsstation in Borssele.

Vergunningen ter inzage
Afgelopen zomer zijn de definitieve besluiten en het inpassingsplan van het project Net op zee - IJmuiden Ver Alpha gepubliceerd. Vanaf 21 oktober 2022 liggen er gedurende 6 weken nog een aantal benodigde vergunningen in ontwerp ter inzage. Deze vergunningen gaan onder andere over de bouw van het converterstation aan Belgiëweg Oost en het activiteitenbesluit wat toeziet op geluid. Bent u inwoner van het dorp of de omgeving van Borssele? Dan willen we u extra gelegenheid geven om u hierover te informeren. Ook kunt u dan uiteraard vragen stellen.

Vrije inloop
U bent van harte welkom op de informatieavond op woensdag 16 november 2022 van 19.00 tot 21.00 uur in Dorpshuis Vijverzicht (Plein 3, Borssele). U kunt vrij inlopen en hoeft zich dus niet aan te melden. Tijdens deze avond kunt u in gesprek gaan met TenneT over de aangevraagde vergunningen en andere zaken rondom het converterstation van Net op zee - IJmuiden Ver Alpha.

Actualisatie participatieplan/verslag

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT vinden participatie erg belangrijk. De manier waarop EZK en TenneT participatie inzetten, staat beschreven in het participatieplan. Dit plan wordt bij elke fase van het project geëvalueerd in een verslag en opnieuw vastgesteld voor de komende periode. Deze nieuwe versie gaat over participatie in de laatste fase van dit project.

Informatiepagina jaaroverzicht

Het jaaroverzicht met grote energieprojecten geeft inzicht in hoe het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier als coördinerend ministerie mee omgaat. Het volledige, meest recente jaaroverzicht (2021) staat op de pagina: Bureau Energieprojecten: jaaroverzicht projecten.

Hieronder vindt u de informatie over dit specifieke project.

Voorgeschiedenis

Meer informatie over de keuze van het voorkeursalternatief vindt u op de pagina:

Meer informatie over de Integrale effectenanalyse vindt u op de pagina:

Meer informatie over de voorgeschiedenis en het afvallen van alternatief Rilland vindt u op de pagina:

Meer informatie

Meer informatie over de verschillende net op zee projecten kunt u vinden op de projectwebsite. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Online informatiepunt wind op zee

Op 31 januari 2020 is met www.windopzee.nl het online informatiepunt gelanceerd over windenergie op de Nederlandse Noordzee.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?