Net op zee - Ten noorden van de Waddeneilanden - Voorgeschiedenis

Gepubliceerd op:
3 december 2021
Laatst gecontroleerd op:
7 december 2021

Op deze pagina leest u meer lezen over de voorgeschiedenis, de reactiebundel en het regioadvies, het voorbereidingsbesluit, de actualisatie van het participatieplan, en de alternatieve kabeltracés van het project Net op zee - Ten noorden van de Waddeneilanden. Voor algemene informatie over dit project kijkt u op: Net op zee - Ten noorden van de Waddeneilanden.

Voorgeschiedenis

In de periode dat men een reactie kon indienen op de IEA heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op dinsdag 16 juni 2020 een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomst is op deze pagina en op de projectsite van TenneT één jaar lang terug te kijken. Via de website van TenneT is het ook mogelijk om vragen persoonlijk door te geven via ‘bekijk de routes’ of de contact knop op de projectenwebsite.
Daarnaast zijn er vier online vragensessies georganiseerd waarop doorgepraat kon worden over de uitkomsten van de IEA en het milieueffectrapport (MER) fase 1. Deze vragensessies hebben de nadruk op de routes naar één aansluitlocatie (Burgum, Vierverlaten, Eemshaven) gelegd. De interactieve versie van zowel de IEA als het MER fase 1 blijven beschikbaar op de projectwebsite van TenneT.
Het IEA, MER fase 1 en onderliggende stukken zijn hieronder nog te bekijken.

Op 31 januari 2020 is de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) door de minister van Economische Zaken en Klimaat vastgesteld. In de NRD zijn 9 mogelijke kabeltracés en 6 zoekgebieden voor een transformatorstation beschreven.

Van 27 september tot en met 7 november 2019 heeft de concept-NRD ter inzage gelegen. In die periode zijn er 31 zienswijzen en 6 reacties van overheden ontvangen.

De zienswijzen en reacties zijn integraal opgenomen in een inspraakbundel die u hieronder kunt raadplegen. De zienswijzen en reacties zijn samengevat en van een reactie voorzien. Er is ook aangegeven hoe met de zienswijzen rekening wordt gehouden in het vervolgonderzoek voor het project. Dit kunt u lezen in de Nota van Antwoord.

Op 2 december 2019 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) een advies uitgebracht over de concept-NRD en de ontvangen zienswijzen en reacties.

In oktober 2019 hebben informatieavonden plaatsgevonden, te weten op 8 oktober te Burgum, 9 oktober op Schiermonnikoog, 14 oktober te Roodeschool, 15 oktober te Dokkum en 16 oktober te Garnwerd. Op 10 oktober heeft er een spreekuur plaatsgevonden op Ameland.

Van 8 maart tot en met 18 april 2019 was het mogelijk om te reageren op het voornemen en voorstel participatieplan van het project Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden. De reacties zijn betrokken bij het opstellen van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD). De reacties op het voorstel voor participatie worden gebruikt om het participatieproces verder uit te werken.

Reactiebundel en regioadvies

In de periode van 8 juni 2020 tot en met 6 juli 2020 kon men een reactie op de Integrale effectenanalyse (IEA) indienen. Hierop zijn 44 reacties gekomen. Naast de reacties op de IEA heeft de minister een advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage, van Rijkswaterstaat (reactie 10 uit de bundel) en dertien Groningse en Friese lokale en regionale overheden ontvangen.

Voorbereidingsbesluit

Het VKA wordt uitgewerkt in een inpassingsplan. Dit is een bestemmingsplan op Rijksniveau. Om te voorkomen dat zich in de tussentijd ontwikkelingen voordoen die het gebied minder geschikt maken voor de realisatie van het Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden, hebben de ministers van EZK en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voorbereidingsbesluit genomen. Hierin is bepaald voor welk gebied het inpassingsplan wordt voorbereid. Als gemeenten een vergunningaanvraag ontvangen voor bouw- en andere werkzaamheden in dit gebied, moeten zij rekening houden met het voorbereidingsbesluit.

Het voorbereidingsbesluit is op 14 januari 2021 in werking getreden en heeft van 15 januari 2021 t/m 25 februari 2021 ter inzage gelegen.

Het voorbereidingsbesluit is een digitaal besluit en is gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl. Hieronder kunt u de printversie nog downloaden.

Op basis van de gemaakte keuze werken de ministers aan een ontwerp-inpassingsplan waarin de tracékeuze verder wordt uitgewerkt. De keuze is tevens de basis voor TenneT voor het aanvragen van alle benodigde vergunningen en ontheffingen bij de verschillende bevoegde gezagen. Een voorontwerp inpassingsplan dat aan bestuurders van betrokken gemeenten, waterschap en provincie wordt voorgelegd. Het ontwerp-inpassingsplan wordt naar verwachting eind 2021 samen met het Milieueffectrapport (MER) en de ontwerpvergunningen/-ontheffingen ter inzage gelegd. Hierop is dan inspraak mogelijk.

Actualisatie participatieplan

Het eerder gepubliceerde participatieplan is geactualiseerd. In de geactualiseerde versie staat beschreven hoe de communicatie en participatie met betrokkenen in de omgeving in de komende fase van het project plaatsvindt. Deze fase start met de bekendmaking van het voorkeursalternatief en loopt door tot en met de terinzagelegging van het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerpbesluiten. De ervaringen die in eerdere fases van het project met de participatie zijn opgedaan, zijn hierin meegenomen.

Alternatieve kabeltracés

Voor de nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding zijn verschillende alternatieve kabeltracés (alternatieven genoemd) mogelijk. In 2018 heeft het ministerie van EZK in samenwerking met regionale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties een eerste verkenning naar mogelijke kabeltracés uitgevoerd (het project ‘Verkenning aanlanding netten op zee 2030’).

Daarbij is gekeken naar milieueffecten, technische haalbaarheid, omgevingsaspecten, kosten en toekomstvastheid van verschillende opties. Op basis van deze verkenning is voor Ten noorden van de Waddeneilanden gekozen voor het onderzoeken van een aansluiting op de bestaande hoogspanningsstations in Eemshaven, Vierverlaten en Burgum.

Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

Contact Bureau Energieprojecten

Bel 070 379 89 79

bureauenergieprojecten@minezk.nl

Bent u tevreden over deze pagina?