Programma verbindingen aanlanding wind op zee (VAWOZ) 2031-2040

Gepubliceerd op:
27 mei 2022
Laatst gecontroleerd op:
1 december 2022

In het eerste kwartaal van 2023 gaat het Programma Verbindingen aanlanding wind op zee (VAWOZ) 2031-2040 van start. In het Klimaatakkoord is afgesproken in 2030 een CO₂-reductie van 55% te realiseren ten opzichte van 1990 en in te zetten op een reductie van 70% in 2035 en 80% in 2040. Dit betekent dat er grote hoeveelheden hernieuwbare elektriciteit en CO₂-arme waterstof nodig zijn. Om dit te bereiken is de tijdige ontwikkeling van grootschalige windenergie op zee cruciaal. Tussen 2031 en 2040 wordt ervan uitgegaan dat er maximaal 29 GW windenergie op zee gerealiseerd wordt bovenop de reeds geplande 21 GW tot en met 2031. Daarmee komt het totaal op circa 50 GW wind op zee in 2040.

De op de Noordzee opgewekte energie moet vervolgens via kabels en leidingen aan land worden gebracht. De ruimtelijke inpassing van de tracés voor kabels en leidingen raakt aan veel andere (maatschappelijke) belangen zoals natuur, visserij, landbouw en scheepvaart.

Het Programma VAWOZ 2031-2040 onderzoekt - in nauwe samenspraak met de omgeving - hoe de energie van, nog te bouwen, windparken op zee het beste aan land kan worden gebracht voor de periode 2031-2040. Het programma start in het eerste kwartaal van 2023 en heeft een geschatte looptijd van ruim twee jaar.

Binnen het programma wordt gekeken naar:

 • De vorm; is energietransport middels elektronen (met stroomkabel) of middels moleculen (via een waterstofleiding) het meest geschikt? Dit is onder andere afhankelijk van de energievraagontwikkeling in een gebied, beschikbare infrastructuur en ruimte op het hoogspanningsnet.
 • De wijze en route van transport; hierbij wordt rekening gehouden met het ruimtebeslag van kabels en leidingen in relatie tot andere belangen en gebruiksfuncties maar ook kosten en technische mogelijkheden.
 • De locatie; een aansluitlocatie is de locatie waar een kabel of leiding voor het transport van windenergie aansluit op het energiesysteem op land. Bij voorkeur wordt zoveel mogelijk aangeland nabij de vraag (grote industrieclusters, doorgaans nabij de kust).

In het Programma VAWOZ 2031-2040 onderzoeken we - in samenspraak met de omgeving - locaties en routes onder andere op mogelijke gevolgen voor milieu, kosten, techniek, omgeving, toekomstvastheid en systeemintegratie. Deze thema’s zijn onderdeel van de integrale effectenanalyse. Vervolgens wordt een milieueffectrapportage van mogelijk kansrijke aanlandingsalternatieven opgesteld. Het programma levert daarmee de beslisinformatie en het detailniveau op welke nodig is om een gedegen integrale afweging te kunnen maken welke alternatieven kansrijk zijn om in een ruimtelijke procedure nader te onderzoeken, in te passen en te vergunnen. Het streven is daarbij om één kansrijk alternatief per aanlandlocatie in procedure te brengen. Uiteindelijk besluit de minister voor Klimaat en Energie op basis van het Programma VAWOZ 2031-2040 waar er met ruimtelijke procedures voor een netaansluiting gestart wordt.

Het Programma VAWOZ 2031-2040 bouwt voort op de resultaten van de voorverkenning VAWOZ 2031-2040. Het doel van de voorverkenning was om samen met de omgeving op hoofdlijnen te onderzoeken wat kansrijke aanlandmogelijkheden en -locaties kunnen zijn voor de periode 2031-2040 voor het aanlanden van windenergie van zee.

Eindrapportage voorverkenning VAWOZ 2031-2040

In opdracht van EZK heeft Witteveen en Bos een eindrapportage voor de voorverkenning VAWOZ 2031-2040 opgesteld. Het doel van de voorverkenning was om samen met de omgeving op hoofdlijnen te onderzoeken wat kansrijke aanlandmogelijkheden en -locaties kunnen zijn voor de periode 2031-2040 voor het aanlanden van windenergie van zee. De kansrijke locaties/gebieden worden verder onderzocht in het vervolgtraject: het Programma VAWOZ 2031-2040. Binnen het programma worden de locaties, en daarbij horende aandachtspunten, nader onderzocht samen met mogelijke tracés - en wordt de bredere omgeving aan de voorkant goed betrokken. Meer over de resultaten van de voorverkenning leest u in de eindrapportage voorverkenning VAWOZ 2031-2040.

  Samenspraak

  Het Programma VAWOZ 2031-2040 wordt uitgevoerd in nauwe afstemming met betrokkenen uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere overheden als:

  • natuur- en milieuorganisaties
  • belangenorganisaties
  • havenbedrijven
  • netbeheerders
  • energiebedrijven
  • visserij
  • scheepvaart
  • lokale overheden

  De Rijksoverheid gaat zorgvuldig om met de belangen, zorgen en wensen van al deze partijen. Om die reden heeft EZK over de aanlanding in Noord-Nederland nauw contact gehad met de Waddenacademie, het Omgevingsberaad Waddengebied, de Beheerautoriteit Waddenzee, het Noordzee Overleg en de provincies Groningen en Friesland om van gedachten te wisselen over het zoveel mogelijk tegemoet komen aan belangen, zorgen en kansen in de omgeving.

  Participatie

  Om belanghebbenden en de omgeving zo goed mogelijk te betrekken worden er diverse bijeenkomsten georganiseerd. Op deze omgevingsbijeenkomsten worden belanghebbenden geïnformeerd over de stand van zaken rondom het proces VAWOZ 2031-2040 en wordt samen met de omgeving in kaart gebracht wat ruimtelijke kansrijke opties zijn en welke kansen, aandachtspunten en vragen er nog in de regio spelen.

  Bent u nog niet betrokken bij het participatieproces van VAWOZ 2031-2040 voor uw regio en vindt u dat dit wel zou moeten, neem dan contact op met: vawoz@minezk.nl.

  Voorgeschiedenis

  Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ) 2030 is eind december 2021 afgerond. In de Kamerbrief verkenning aanlanding wind op zee 2030 leest u meer over de uitgangspunten, randvoorwaarden en afwegingen.

  Aanmelden nieuwsbrief

  Eens per kwartaal versturen we een nieuwsbrief met daarin de laatste stand van zaken met betrekking tot Wind op zee. U leest daar meer over Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee, Netten op zee en PAWOZ-Eemshaven.

  Wilt u op de hoogte blijven? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief.

  Eerdere edities van de nieuwsbrief leest u hier.

  Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

  Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

  Contact Bureau Energieprojecten

  Bel 070 379 89 79

  bureauenergieprojecten@minezk.nl

  Bent u tevreden over deze pagina?