Programma verbindingen aanlanding wind op zee (VAWOZ) - 2031-2040

Gepubliceerd op:
27 mei 2022
Laatst gecontroleerd op:
2 augustus 2022

In het Klimaatakkoord is afgesproken in 2030 tenminste 55% CO₂ reductie te realiseren ten opzicht van 1990 en in te zetten op een van 70% in 2035 en 80% in 2040. Dit betekent dat er grote hoeveelheden hernieuwbare elektriciteit en CO₂ arme waterstof nodig zijn. Om dit te bereiken is de tijdige ontwikkeling van grootschalige windenergie op zee cruciaal. Tussen 2031 en 2040 wordt er vanuit gegaan dat er tenminste 17 GW windenergie op zee gerealiseerd wordt. Daarmee komt het totaal op minimaal 38 GW wind op zee in 2040.

De op de Noordzee opgewekte energie moet vervolgens via kabels en leidingen (inclusief een transformatie/conversie systeem op zee dat het begin- en eindpunt met elkaar verbindt) aan land worden gebracht. De ruimtelijke inpassing van de tracés voor kabels en leidingen raakt aan veel andere (maatschappelijke) belangen zoals natuur, visserij, landbouw en scheepvaart.

Het Programma verbindingen aanlanding wind op zee (VAWOZ) onderzoekt – in nauwe samenspraak met de omgeving - hoe de energie van, nog te bouwen, windparken op zee het beste aan land kan worden gebracht voor de periode 2031-2040. Het programma heeft een geschatte looptijd van twee jaar.

Binnen het programma wordt gekeken naar:

 • De vorm; is energietransport middels elektronen (met stroomkabel) of middels moleculen (via een waterstofleiding) het meest geschikt? Dit is onder andere afhankelijk van de energievraagontwikkeling in een gebied, beschikbare infrastructuur en ruimte op het hoogspanningsnet.
 • De wijze en route van transport; hierbij wordt rekening gehouden met het ruimtebeslag van kabels en leidingen in relatie tot andere belangen en gebruiksfuncties maar ook kosten en technische mogelijkheden.
 • De locatie; een aansluitlocatie is de locatie waar een kabel of leiding voor het transport van windenergie aansluit op het energiesysteem op land. Bij voorkeur wordt zoveel mogelijk aangeland nabij de vraag (grote industrieclusters, doorgaans nabij de kust).

In Programma VAWOZ onderzoeken we - in samenspraak met de omgeving - locaties en routes onder andere op mogelijke gevolgen voor milieu, kosten, techniek, omgeving, toekomstvastheid en systeemintegratie. Deze thema’s zijn onderdeel van de integrale effectenanalyse. Vervolgens wordt een milieueffectrapportage van mogelijk kansrijke aanlandingsalternatieven opgesteld. Het programma levert daarmee de beslisinformatie en het detailniveau op welke nodig is om een gedegen integrale afweging te kunnen maken welke alternatieven kansrijk zijn om in een ruimtelijke procedure nader te onderzoeken, in te passen en te vergunnen. Het streven is daarbij om één kansrijk alternatief per aanlandlocatie in procedure te brengen. Uiteindelijk besluit de minister voor Klimaat en Energie op basis van het Programma VAWOZ waar er met ruimtelijke procedures voor een netaansluiting gestart wordt.

Het programma VAWOZ bouwt voort op de resultaten van de voorverkenning VAWOZ 2031-2040. Het doel van de voorverkenning was om samen met de omgeving op hoofdlijnen te onderzoeken wat kansrijke aanlandmogelijkheden en -locaties kunnen zijn voor de periode 2031-2040 voor het aanlanden van windenergie van zee.

Eindrapportage voorverkenning VAWOZ 2031-2040

In opdracht van EZK heeft Witteveen en Bos een eindrapportage voor de voorverkenning VAWOZ 2031-2040 opgesteld. Het doel van de voorverkenning was om samen met de omgeving op hoofdlijnen te onderzoeken wat kansrijke aanlandmogelijkheden en -locaties kunnen zijn voor de periode 2031-2040 voor het aanlanden van windenergie van zee. De kansrijke locaties/gebieden worden verder onderzocht in het vervolgtraject: het Programma VAWOZ. Binnen het programma worden de locaties, en daarbij horende aandachtspunten, nader onderzocht samen met mogelijke tracés - en wordt de bredere omgeving aan de voorkant goed betrokken. Meer over de resultaten van de voorverkenning leest u in de eindrapportage voorverkenning VAWOZ 2031-2040.

  Planning op hoofdlijnen

  • Okt 2021              Start Voorverkenning
  • Nov 2021             Voorverkenning Noord Holland
  • Feb 2022              Voorverkenning Zuid Holland – Noord Brabant
  • April 2022            Voorverkenning Zeeland
  • Mei 2022              Voorverkenning Noordzee
  • Juni 2022              Eindbijeenkomst Voorverkenning
  • Najaar 2022        Start Programma verbinding aanlanding wind op zee (VAWOZ)

  Samenspraak

  Het Programma VAWOZ wordt uitgevoerd in nauwe afstemming met betrokkenen uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere overheden als:

  • natuur- en milieuorganisaties
  • belangenorganisaties
  • havenbedrijven
  • netbeheerders
  • energiebedrijven
  • visserij
  • scheepvaart
  • lokale overheden

  De Rijksoverheid gaat zorgvuldig om met de belangen, zorgen en wensen van al deze partijen. Om die reden heeft EZK over de aanlanding in Noord-Nederland nauw contact gehad met de Waddenacademie, het Omgevingsberaad Waddengebied, de Beheerautoriteit Waddenzee, het Noordzee Overleg en de provincies Groningen en Friesland om van gedachten te wisselen over het zoveel mogelijk tegemoet komen aan belangen, zorgen en kansen in de omgeving.

  Omgevingsbijeenkomsten

  Om belanghebbenden en de omgeving zo goed mogelijk te betrekken zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd. Op deze omgevingsbijeenkomsten zijn belanghebbenden geïnformeerd over de stand van zaken rondom het proces VAWOZ 2030 en is samen met de omgeving in kaart gebracht wat ruimtelijke kansrijke opties zijn en welke kansen, aandachtspunten en vragen er nog in de regio spelen.

  De verslagen en presentaties van alle omgevingsbijeenkomsten in Noord Holland, Zuid Holland/Noord Brabant zijn terug te vinden op de pagina: Verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ) - Omgevingsbijeenkomsten.

  Bent u nog niet betrokken bij het participatieproces van VAWOZ 2030 voor uw regio en vindt u dat dit wel zou moeten, neem dan contact op met: vawoz@minezk.nl.

  Aanmelden nieuwsbrief

  Eens per kwartaal versturen we een nieuwsbrief met daarin de laatste stand van zaken van Wind op zee, Netten op zee en de Verkenning Aanlanding Wind Op Zee.

  Wilt u op de hoogte blijven? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief.

  Eerdere edities van de VAWOZ-nieuwsbrieven.

  Toegankelijkheidseisen (pdf’s)

  Wij streven ernaar om onze eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Neem dan contact op via toegankelijkheid@rvo.nl.

  Contact Bureau Energieprojecten

  Bel 070 379 89 79

  bureauenergieprojecten@minezk.nl

  Bent u tevreden over deze pagina?