Informatieplicht voor bedrijven en instellingen

Gepubliceerd op:
15 juni 2018
Laatst gecontroleerd op:
16 februari 2023

Verbruikt uw bedrijf of instelling (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (gelijkwaardig)? Dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

Per 1 juli 2019 is er ook de informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per Wet milieubeheer-inrichting had moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Dat doet u in ons eLoket. Nog niet gerapporteerd? Controleer of u een Informatieplicht heeft en rapporteer alsnog.

De volgende uiterste datum voor de Informatieplicht is 1 december 2023. Met ingang van 1 januari 2024 zal naar verwachting de Omgevingswet in werking treden. Dit houdt dat er het een en ander gaat veranderen. Wat precies staat op Energiebesparingsplicht vanaf 2023.
Specifiek voor de energiebesparingsplicht is er echter een overgangsperiode tot 1 juli 2023. Tot 1 juli 2023 blijft onderstaande (de Energiebesparings- en Informatieplicht uit het Activiteitenbesluit milieubeheer) gelden. Zo heeft u tijd om u voor te bereiden op de nieuwe verplichtingen. Daarna geldt de nieuwe situatie.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Geldt de informatieplicht energiebesparing ook voor u?

Verbruikt uw bedrijf of instelling (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas of iets gelijkwaardig daaraan? Met het stappenplan informatieplicht energiebesparing bepaalt u snel of uw Wm-inrichting onder de informatie- en energiebesparingsplicht valt.

Bedrijven en instellingen die geen informatieplicht hebben:

Heeft u een bedrijf met een energie-auditplicht (EED)?

Het is mogelijk dat uw onderneming, naast de informatieplicht energiebesparing, ook een EED-auditplicht heeft. Dat hangt af van een aantal factoren, zoals het aantal werknemers, de omzet en het balanstotaal.

Heeft u een EED-auditplicht, dan had u tot en met 5 december 2019 uitstel om te rapporteren voor de informatieplicht energiebesparing.

Wat houdt de informatieplicht energiebesparing in?

Valt uw Wm-inrichting onder de informatieplicht energiebesparing? Dan had u uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket van RVO moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Nog niet gerapporteerd? Rapporteer dan snel alsnog.

Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Voor 19 bedrijfstakken is er een EML opgesteld. Per erkende maatregel geeft u aan of u die wel of niet heeft uitgevoerd of dat u een alternatieve maatregel heeft genomen.

Wanneer rapporteert u voor de informatieplicht energiebesparing?

U moest uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd.

Tijdpad informatieplicht energiebesparing

 • 28 februari 2019: eLoket open voor het rapporteren van energiebesparende maatregelen
 • 5 maart 2019: publicatie in de Staatscourant van de geactualiseerde Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) voor 19 bedrijfstakken
 • 1 mei 2019: publicatie in de Staatscourant van het Besluit tot wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer voor de informatieplicht energiebesparing
 • 13 mei 2019: herstelpublicatie Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing in Staatscourant
 • 1 juli 2019: uiterste datum waarop u in eLoket had moeten rapporteren om te voldoen aan de informatieplicht energiebesparing.
 • 16 september 2019: Tweede Kamerbrief over eerste resultaten informatieplicht energiebesparing
 • 5 december 2019: uiterste datum waarop ondernemingen met een energie-auditplicht (EED) hadden moeten rapporteren voor de informatieplicht energiebesparing
 • 9 april 2020: tweede herstelpublicatie Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing in Staatscourant
 • Toezicht op en handhaving van de informatie- en energiebesparingsplicht door de bevoegde gezagen
 • 2021-2022: actualisatie Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) voor 2e ronde informatieplicht in 2023
 • 2023: tweede ronde informatieplicht energiebesparing

Hoe bereidt u zich voor op de informatieplicht energiebesparing?

Let op: betrouwbaarheidsniveau eHerkenning is per 1 juli 2021 verhoogd

Om in te loggen voor de informatieplicht energiebesparing heeft u vanaf 1 juli 2021 minimaal eHerkenning niveau 2+ met machtiging RVO-diensten niveau eH 2+ nodig.

Heeft u een eHerkenningsmiddel met een lager betrouwbaarheidsniveau of niet de juiste machtiging? Pas dan uw eHerkenning aan naar het hogere betrouwbaarheidsniveau en vraag de juiste machtiging aan. Houd rekening met een aanschaftijd van enkele werkdagen. Twijfelt u over welk niveau en welke machtiging(en) u heeft? Neem dan contact op met de leverancier van uw eHerkenningsmiddel of met de machtingenbeheerder in uw organisatie. Als uw organisatie een beheermodule heeft, is aanpassing van de machtiging direct mogelijk.

Nog geen eHerkenning? Bepaal eerst het niveau dat u nodig heeft en vraag dan eHerkenning aan. eHerkenning vraagt u aan voor minimaal een jaar.

Een goede voorbereiding is het halve werk

 1. Bekijk onderstaande introductiefilm informatieplicht energiebesparing.
 2. Gebruik het stappenplan informatieplicht energiebesparing om te controleren of uw Wet milieubeheer-inrichting (Wm-inrichting) aan de informatieplicht energiebesparing moet voldoen.
 3. Heeft u een informatieplicht? Bepaal dan met het stappenplan welke Erkende Maatregelenlijst (EML) voor uw bedrijfstak geldt en wat de lijst op hoofdlijnen inhoudt. Het stappenplan is een hulpmiddel. Het echte rapporteren doet u in eLoket.
 4. Schaf een eHerkenningsmiddel niveau 2+ of hoger aan met machtiging RVO-diensten niveau eH 2+.
 5. Doorloop, voordat u gaat rapporteren, de complete EML van uw bedrijfstak op de door u uitgevoerde energiebesparende maatregelen. Is er voor uw Wm-inrichting geen EML? Zet dan zelf op de rij welke energiebesparende maatregelen u voor uw Wm-inrichting heeft uitgevoerd.
 6. Bekijk voordat u gaat rapporteren onderstaande instructiefilm over eLoket informatieplicht en gebruik de handleiding.
 7. Heeft u meer dan 10 Wm-inrichtingen? Lees dan hoe u bij uw rapportage gebruik kunt maken van een XML-upload.

Hoe rapporteert u uw energiebesparende maatregelen?

U rapporteert de uitgevoerde energiebesparende maatregelen in eLoket van RVO. Hoe u dat doet, leest u op de pagina Energiebesparende maatregelen rapporteren. Daar vindt u ook handige hulpmiddelen en een instructiefilm.

Wat kunt u na uw rapportage verwachten?

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de wettelijke energiebesparingsplicht én informatieplicht. Dat is in principe de gemeente waarbinnen uw Wm-inrichting is gevestigd.

Het bevoegd gezag kan deze handhavings- en toezichtstaken ook aan een omgevingsdienst delegeren. Dit geldt ook voor de provincie. Bovendien is de provincie meestal het bevoegd gezag bij grote en/of complexe Wm-inrichtingen.

De gemeenten en omgevingsdiensten halen de ingediende rapportages op uit eLoket. Zij gebruiken de informatie om te controleren of alle bedrijven en instellingen uit hun gemeente of werkgebied hebben gerapporteerd. Daarnaast controleren ze of de bedrijven en instellingen die gerapporteerd hebben, voldoen aan de energiebesparingsplicht.

Als u gerapporteerd heeft, kan uw gemeente of omgevingsdienst aanvullende vragen over uw rapportage hebben of een controlebezoek willen uitvoeren. Als u nog niet heeft gerapporteerd in eLoket, kan het bevoegd gezag handhavend optreden. Dat kan financiële gevolgen voor u hebben in de vorm van een dwangsom.

Werkt u bij een gemeente of omgevingsdienst?

Lees hoe u rapportages ophaalt uit eLoket op de pagina Toezicht informatieplicht door gemeenten en omgevingsdiensten.

Praktijkverhaal toezicht en handhaving

In heel Nederland pakken de bevoegde autoriteiten (gemeenten en omgevingsdiensten) actief het toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht en informatieplicht op. Lees de verschillende verhalen. De gemeente Hilversum is daar één van (zie onderstaande video). Douwe Schelling, inspecteur milieu van de gemeente Hilversum, vertelt hoe hij het aanpakt. Hij gaat op bezoek bij restaurant Tiramisu by George, waarvan de eigenaar het belangrijk vindt om energie te besparen. "Er komt nog een generatie na ons".

Feiten en cijfers informatieplicht energiebesparing

Benieuwd naar het aantal ingediende rapportages per bedrijfstak? Of hoe de verdeling per gemeente, omgevingsdienst of provincie is? Ga dan naar de webpagina Feiten en cijfers informatieplicht energiebesparing en bekijk onder andere de digitale kaart met de gegevens.

Vragen over informatieplicht energiebesparing?

Neem contact met ons op

Information in English

 

Bent u tevreden over deze pagina?