Wijzigingen Informatieplicht 2023

Gepubliceerd op:
8 augustus 2022
Laatst gecontroleerd op:
12 augustus 2022

In 2023 wijzigt de energiebesparingsplicht. Dit heeft ook gevolgen voor de informatieplicht. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de wijzingen in 2023.

  Verbruikt uw bedrijf of instelling (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)? Dan verplicht het Activiteitenbesluit milieubeheer u om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar zijn terugverdiend. Dit is de energiebesparingsplicht.

  Per 1 juli 2019 is er ook de informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat u uiterlijk op 1 juli 2019 per Wet milieubeheer-inrichting had moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd via ons eLoket.

  Internetconsultatie

  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bereidt in overleg met vertegenwoordigers van bedrijven en bevoegd gezag een wijziging voor van de energiebesparingsplicht en informatieplicht in 2023. De wijzigingen neemt de wetgever op in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

  De reactiemogelijkheid sloot op 15 december 2021.

  Om juridische redenen splitste EZK de consultatie in 2 delen.

  De informatie over de wijzigingen vindt u op deze 2 webpagina's:  

  EZK verwerkt nu de reacties samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

  De belangrijkste veranderingen zijn:

  • Naast de verplichte energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder voegt EZK CO-verlagende maatregelen toe aan de verplichte maatregelen. Het gaat om maatregelen voor het opwekken van eigen hernieuwbare energie en maatregelen voor het overstappen op een andere energiedrager. De maatregelen moeten bijdragen aan het verminderen van de CO-uitstoot. Ook hiervoor geldt dat het gaat om maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.
  • Voor de activiteiten van grote energiegebruikers met een energieverbruik gelijk aan of meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgasequivalent, komt er een onderzoeksplicht.
  • De doelgroep van de energiebesparingsplicht breidt EZK uit met vergunningplichtige bedrijven en EU ETS-bedrijven.

  EZK heeft inmiddels ook voorstellen gedaan voor de onderliggende wetgeving:

  • De methode voor de berekening van de terugverdientijd wordt bijgewerkt.
  • De Erkende maatregelenlijsten (EML) wordt bijgewerkt. U kunt van 12 augustus tot en met 23 september 2022 suggesties doen (internetconsultatie) voor de actualisatie van de EML. Ga hiervoor naar: consultatie actualisatie EML.
  • De eisen voor de rapportage voor de onderzoeksplicht energiebesparing zijn uitgewerkt.

  Wilt u de onderliggende berekeningen van de EML inzien? Stuur dan uw verzoek naar informatieplichtenergiebesparing@rvo.nl. U krijgt deze dan toegestuurd.

  Bent u tevreden over deze pagina?